Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Документ Microsoft Office Word 97 - 2003.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
230.4 Кб
Скачать

6. Термін дії договору та інші умови.

6.1. Цей Договір набирає сили з дати його підписання Сторонами і діє до ______ 200_ року.

6.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.3. Дія договору автоматично продовжується на один рік, якщо жодна із сторін не попередить письмово іншу сторону про припинення його дії на протязі одного місяця до закінчення строку, вказаного у п. 7.2. договору.

7. Прикінцеві положення

7.1. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

7.2.  Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

7.3. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

Місцезнаходження, реквізити і підписи Сторін

Перевізник:_________________________________________________

Замовник : ________________________________________________

Угода № 5_ на готельне обслуговування

Готель «__________»", надалі іменоване „ГОТЕЛЬ", в особі директора, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ------------------------------ надал іменоване „АГЕНТ", в особ ---------------------------- , що діє на підставі Статуту, з другої сторони, далі разом іменовані - „СТОРОНИ", а кожне окремо - „СТОРОНА", уклали цю Угоду, надалі іменовану - „УГОДА", про наступне:

1. Мета і предмет угоди

  1. За цією УГОДОЮ ГОТЕЛЬ зобов'язується на підставі ЗАМОВЛЕНЬ АГЕНТА надавати КЛІЄНТАМ ОСНОВНІ ГОТЕЛЬНІ ПОСЛУГИ, за умови їх оплати АГЕНТОМ в інтересах КЛІЄНТІВ у порядку визначеному цією УГОДОЮ, а також надавати КЛІЄНТАМ ДОДАТКОВІ ГОТЕЛЬНІ ПОСЛУГИ, за умови їх замовлення і оплати АГЕНТОМ в інтересах КЛІЄНТІВ та їх самостійного замовлення і оплати КЛІЄНТАМИ на місці у ГОТЕЛІ.

  2. В межах цієї УГОДИ, АГЕНТ діє від імені та в інтересах КЛІЄНТІВ, виступаючи їх представником перед ГОТЕЛЕМ. Для цілей цієї УГОДИ вважається, що відносини з приводу користування (споживання) ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ, виникають та існують безпосередньо між КЛІЄНТАМИ та ГОТЕЛЕМ. За цією УГОДОЮ АГЕНТ несе обов'язки та має права, що стосуються безпосередньо нього, у тому числі щодо оплати замовлених ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ (крім випадків, коли оплата здійснюється самими КЛІЄНТАМИ), своєчасного направлення ЗАМОВЛЕНЬ, їх скасування (анулювання), сплати на користь ГОТЕЛЮ штрафів, передбачених цією УГОДОЮ, відшкодування збитків, завданих КЛІЄНТАМИ ГОТЕЛЮ тощо.

  3. Відносини, що виникатимуть між СТОРОНАМИ в межах цієї УГОДИ, окрім умов цієї УГОДИ, регулюються також положеннями чинного законодавства України з питань туризму та готельного обслуговування, зокрема Законами України „Про туризм", „Про захист прав споживачів", Правилами користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг, затвердженими наказом Державної туристичної адміністрації України № 19 від 16.03.2004 року, іншими нормативно-правовими актами України.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.