Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
7
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
97.79 Кб
Скачать

16

Вступ

Під час проходження практики у Солом’янській районній в м. Києві державній адміністрації, метою якої було:

 • Поглиблення та закріплення теоретичних знань, здобутих підчас навчання;

 • Набуття практичного вміння визначати, характеризувати взаємозв’язки між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, оцінювати їх взаємодію;

 • Набуття певних практичних навичок в роботі за спеціальністю;

Мною було ознайомлено, вивчено і закріплено ряд питань:

 1. Порядок формування районної адміністрації та його структури.

Виконавчу владу в областях, районах, районах Автономної Республіки Крим, у містах Києві та Севастополі здійснюють обласні, районні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Місцева державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади.

Місцева державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізує повноваження, делеговані їй відповідною радою.

Кожна адміністрація має свою структуру ( див. Структура Солом‘янської районної в м. Києві державної адміністрації ). Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій. У межах бюджетних асигнувань, виділених на утримання відповідних місцевих державних адміністрацій, їх голови визначають структуру місцевих державних адміністрацій. Згідно з ст.8 Закону України „Про місцеві державні адміністрації” голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України на строк повноважень Президента України. Кандидатури на посади голів обласних державних адміністрацій на розгляд Кабінету Міністрів України вносяться Прем'єр-міністром України. Кандидатури на посади голів районних державних адміністрацій на розгляд Кабінету Міністрів України вносяться головами відповідних обласних державних адміністрацій. На кожну посаду вноситься одна кандидатура. У разі відхилення Президентом України поданої кандидатури відповідно Прем'єр-міністр України чи голова обласної державної адміністрації вносять на розгляд Кабінету Міністрів України нову кандидатуру. Голови місцевих державних адміністрацій набувають повноважень з моменту призначення. Голова Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації Сидоров І.П.

Повноваження голів місцевих державних адміністрацій припиняються Президентом України у разі:

1) порушення ними Конституції України і законів України;

2) втрати громадянства, виявлення факту подвійного громадянства;

3) визнання судом недієздатним;

4) виїзду на проживання в іншу країну;

5) набрання законної сили обвинувальним вироком суду;

6) порушення вимог несумісності;

7) за власною ініціативою Президента України з підстав, передбачених цим Законом та законодавством про державну службу;

8) висловлення недовіри більшістю (дві третини) голосів від складу відповідної ради;

9) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням.

Повноваження голів місцевих державних адміністрацій можуть бути припинені Президентом України у разі:

1) прийняття відставки голови відповідної обласної державної

адміністрації;

2) подання Кабінету Міністрів України з підстав, передбачених законодавством про державну службу;

3) висловлення недовіри простою більшістю голосів від складу відповідної ради.

Повноваження голів місцевих державних адміністрацій припиняються також у разі їх смерті.

У разі обрання нового Президента України голови місцевих державних адміністрацій продовжують здійснювати свої повноваження до призначення в установленому порядку нових голів місцевих державних адміністрацій.

У статті 10 Закону України „Про місцеві державні адміністрації” вказується про заступників голів місцевих державних адміністрацій.

Перший заступник та заступники голів місцевих державних адміністрацій виконують обов'язки, визначені головами відповідних державних адміністрацій, і несуть персональну відповідальність за стан справ на дорученій їм ділянці роботи.

Перший заступник голови обласної державної адміністрації призначається на посаду головою обласної державної адміністрації за згодою Прем'єр-міністра України.

Заступники голови обласної державної адміністрації призначаються на посаду головою обласної державної адміністрації за погодженням з відповідним віце-прем'єр-міністром України.

Перші заступники та заступники голів районних державних адміністрацій призначаються на посади головами районних державних адміністрацій за погодженням з відповідними заступниками голів обласних державних адміністрацій.

Перші заступники та заступники голів місцевих державних адміністрацій заявляють про припинення своїх повноважень новопризначеним головам місцевих державних адміністрацій у день їх призначення.

В Солом’янській адміністрації такі посади займають:

 • Перший заступник голови, заступник з питань надзвичайних ситуацій, благоустрою, управління комунальною власністю, приватизації та розподілу житла Шкуро М.Ю.

 • Заступник голови з організаційних та кадрових питань, керівник апарату Яцюк Н.Г.

 • Заступник голови з житлово-комунальних питань та енергозбереження Ярцев В.М.

 • Заступник голови з питань фінансів та бюджету, нач. фінансового управління Данілова Н.А.

 • Заступник голови з питань споживчого ринку продовольчих ресурсів та побутового обслуговування Іващенко А.В.

 • Заступник голови з питань будівництва, архітектури, землекористування та житлово-комунального господарства Лапань А.Г.

 • Заступник голови з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я Новікова Н.Г.

 • Заступник голови з гуманітарних питань та культури Бех С.М.

 • Заступник голови з питань промисловості, транспорту, зв’язку та інформатизації Половинко В.С

 • Заступник голови – начальник управління економіки та підприємництва Якимович М.Г.

Керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій очолюють відповідні підрозділи і несуть персональну відповідальність перед головами відповідних державних адміністрацій за виконання покладених на ці підрозділи завдань. Призначаються на посаду та звільняються з посади головами відповідних державних адміністрацій за погодженням з органами виконавчої влади вищого рівня в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Апарат Солом’янської районної в м. Києві державної адміністрації (далі - апарат) є підрозділом районної державної адміністрації. Апарат утворюється головою райдержадміністрації і підпорядковується голові райдержадміністрації.

Апарат у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, розпорядженнями Київської міської державної адміністрації та голови районної державної адміністрації, а також рішеннями Київської міської ради та Солом’янської районної в місті Києві ради, прийнятими в межах наданих їм повноважень, а також Положенням про апарат Солом’янської районної в м. Києві державної адміністрації. Він складається з таких підрозділів: відділ забезпечення роботи голови райдержадміністрації, організаційний відділ, відділ кадрів та з питань державної служби, юридичний відділ, загальний відділ, контрольно-аналітичний відділ, відділ роботи із зверненнями громадян, відділ з питань оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи, відділ господарського забезпечення, відділ бухгалтерського обліку. Підрозділи апарату здійснюють свої повноваження на підставі положення про відділ.

2. Місце організаційного відділу в апараті державної адміністрації.

Організаційний відділ Солом’янської районної в м. Києві державної адміністрації (далі по тексту – відділ) є структурним підрозділом апарату Солом’янської районної в м. Києві державної адміністрації (далі по тексту – адміністрації), що створений з метою організаційного забезпечення діяльності голови адміністрації. У своїй роботі відділ керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами, розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями Київської міської державної адміністрації, іншими нормативними документами відповідних органів законодавчої та виконавчої влади, Регламентом роботи адміністрації, а також Положенням про організаційний відділ Солом’янської районної в м. Києві державної адміністрації. Відділ утворюється, реорганізується або ліквідується головою адміністрації.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

- взаємодіє з іншими структурними підрозділами адміністрації та Солом’янської районної в м. Києві ради (далі по тексту – ради), відповідними службами Адміністрації Президента України, Секретаріату Верховної Ради України, апарату Кабінету Міністрів України, Київської міської державної адміністрації, Київської міської ради, районних державних адміністрацій, територіальними підрозділами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Працівники відділу у разі необхідності можуть бути присутніми на сесіях ради, засіданнях колегії при голові адміністрації та нарадах, які проводять структурні підрозділи адміністрації та ради, на зборах підприємств, організацій та установ усіх організаційних форм і усіх форм власності, які розташовані в районі.

Відділ звітує про свою роботу голові адміністрації та заступнику голови адміністрації – керівнику апарату. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою адміністрації за поданням заступника голови адміністрації – керівника апарату. На посаду начальника відділу призначається особа, яка вільно володіє державною мовою, має вищу освіту та стаж роботи в органах державного управління не менш трьох років або на керівних посадах у інших сферах не менш п’яти років.

Працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади головою адміністрації за поданням начальника відділу та погодженням із заступником голови адміністрації – керівником апарату. На посаду заступника призначається особа, яка вільно володіє державною мовою, має вищу освіту та стаж роботи в органах державного управління не менш, як три роки або на керівних посадах у інших сферах не менш п’яти років. На посади головного і відповідної категорії спеціалістів призначаються особи, які вільно володіють державною мовою, мають вищу освіту або навчаються на останньому курсі вищого навчального закладу. Працівники відділу є державними службовцями.

Він має такі функції:

 • Відділ готує на основі пропозицій голови адміністрації, першого заступника та заступників голови адміністрації, керівників структурних підрозділів адміністрації проекти квартальних і тижневих планів роботи та інших заходів, які проводяться головою адміністрації та його заступниками.

 • Забезпечує організацію контролю за ходом виконання робочих планів структурними підрозділами адміністрації та ради, узагальнює одержану інформацію та доводить її до відома голови адміністрації, заступника голови адміністрації - керівника апарату.

 • Готує на основі пропозицій голови адміністрації, першого заступника та заступників голови адміністрації переліки питань для розгляду на апаратних нарадах у голови адміністрації, засіданнях колегії при голові адміністрації.

 • Забезпечує організацію створення та контроль за діяльністю робочих груп та комісій із спеціалістів структурних підрозділів адміністрації для вивчення питань і підготовки пропозицій з проблем, які підлягають розгляду на апаратних нарадах у голови адміністрації, засіданнях колегії при голові адміністрації, або на нарадах у заступника голови адміністрації - керівника апарату.

 • Координує підготовку матеріалів для розгляду на апаратних нарадах у голови Київської міської державної адміністрації, голови адміністрації та на засіданнях колегії при голові адміністрації.

 • Отримує від структурних підрозділів адміністрації, територіальних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, організацій та установ усіх організаційних форм і усіх форм власності, які розташовані в районі, громадян – мешканців району матеріали, необхідні для підготовки питань, що виносяться на апаратні наради у голови адміністрації та на засідання колегії при голові адміністрації, а також для виконання покладених на відділ обов`язків.

 • Готує план - календар по основних напрямках роботи адміністрації на наступний робочий тиждень та надає його до Київської міської державної адміністрації.

 • Готує інформацію про основні події в районі за минулий тиждень та надає її до Київської міської державної адміністрації.

 • Вивчає на місцях організацію виконання розпорядчих документів адміністрації та ради, які передбачають організаційні заходи з боку адміністрації та інформує про хід їх виконання голову адміністрації.

 • Перевіряє за дорученням голови адміністрації, заступника голови адміністрації - керівника апарату в межах своєї компетенції роботу відділів, управлінь, інших служб адміністрації щодо виконання ними законів України, указів і розпоряджень Президента України, декретів, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, розпоряджень Київської міської державної адміністрації, розпоряджень та доручень голови адміністрації.

 • Розробляє за дорученням голови адміністрації та заступника голови адміністрації - керівника апарату проекти розпоряджень та листи з організаційних питань.

 • Готує графік чергування відповідальних працівників адміністрації та ради у святкові і неробочі дні та надає його до Київської міської державної адміністрації.

 • Здійснює координацію і організаційне забезпечення підготовки і проведення загальнорайонних заходів, які проводяться в плановому порядку та за дорученням голови адміністрації з питань, що покладені на апарат адміністрації.

 • Спільно з апаратом ради готує організаційне забезпечення проведення виборів Президента України, народних депутатів України, Київського міського голови, депутатів Київської міської та Солом’янської районної рад, всеукраїнських та місцевих референдумів.

 • Готує довідкові та інформаційні матеріали для забезпечення діяльності апарату адміністрації та ради.

 • Координує організацію забезпечення наочними довідковими матеріалами приміщень, де розташовані структурні підрозділи адміністрації та ради, слідкує за своєчасною їх заміною, достовірністю та відповідністю вимогам щодо їх оформлення.

 • Вивчає, узагальнює і поширює нові форми і методи діяльності місцевих органів державної виконавчої влади, надає їм методичну і практичну допомогу у поліпшенні та удосконаленні управлінської роботи, консультує працівників адміністрації з питань, що віднесені до компетенції відділу.

 • Виконує особисті доручення голови адміністрації та заступника голови адміністрації – керівника апарату.

Здійснює інші повноваження передбачені Положенням.

3. Місце юридичного відділу в апараті державної адміністрації.

Юридичний відділ Солом`янської районної в м. Києві державної адміністрації ( далі по тексту “ Юридичний відділ” ) є структурним підрозділом апарату Солом`янської районної в м. Києві державної адміністрації, підпорядкований заступнику голови з організаційних та кадрових питань. Відділ при вирішенні питань, які належать до його відання взаємодіє з іншими відділами і управліннями адміністрації. Він підпорядковується голові адміністрації, безпосередньо заступнику голови адміністрації – керівнику апарату.

Юридичний відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України та інструкціями Уряду, рішеннями Київради, районної Ради, розпорядженнями Київської міської державної адміністрації та Положенням про юридичний відділ.

В ньому сказано, що основним завданням юридичного відділу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів адміністрацією та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов`язків. Пропозиції юридичного відділу щодо приведення у відповідність із законодавством розпоряджень, наказів, інших правових актів структурних підрозділів районної в м. Києві державної адміністрації, що суперечать законодавству, є обов`язковими для розгляду керівниками структурних підрозділів адміністрації.

Працівники юридичної служби призначаються на посаду та звільняються з посади у встановленому порядку за поданням начальника юридичної служби. Структура юридичного відділу і чисельність його працівників затверджується головою районної в м. Києві державної адміністрації. Покладання на юридичну службу та його працівників обов`язків. не передбачених цим Положенням, і таких, що не відносяться до правової роботи, не допускається.

У другому розділі Положення вказані основні функції юридичного відділу.

Зміцнення законності та забезпечення державної правової політики у діяльності Солом`янської районної в м. Києві державної адміністрації. Забезпечення відповідності рішень голови районної в місті Києві державної адміністрації законодавству України.

Забезпечення відповідності рішень голови районної в місті Києві державної адміністрації законодавству України.

Юридичний відділ відповідно до покладених на нього обов`язків:

 • подає на державну реєстрацію нормативно-правові акти ,які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян, мають міжвідомчий характер до Районного управління юстиції м. Києві;

 • спільно з іншими структурними підрозділами розробляє і здійснює заходи, спрямовані на забезпечення діяльності адміністрації на засадах законності та вносить пропозиції щодо вжиття передбачених законом заходів до усунення виявлених порушень;

 • розглядає проекти нормативних актів, які надійшли для погодження з питань, що належать до компетенції адміністрації, готує проекти письмових висновків чи зауважень;

 • самостійно або спільно з іншими підрозділами готує пропозиції щодо внесення змін та доповнень до рішень адміністрації або їх відміни чи визнання такими, що втратили чинність;

 • самостійно або спільно з іншими підрозділами узагальнює практику застосування законодавства в різних сферах діяльності адміністрації;

 • перевіряє відповідність вимогам чинного законодавства розпоряджень голови адміністрації;

 • організує облік і зберігання текстів законодавчих та інших нормативних актів , підтримує їх у контрольному стані;

 • з використанням сучасних технічних засобів проводить інформаційно-довідкову роботу із законодавства, оперативно доводить до відома апарату інформацію про зміни в нормативних актах і нові акти, рекомендації органів юстиції, роз`яснення Вищого арбітражного суду та Пленуму Верховного Суду, готує керівництву довідкові матеріали з питань законодавства, дає працівникам структурних підрозділів консультації з правових питань;

 • аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати претензійної і позовної роботи, дані статистичної звітності, що характеризують стан законності в діяльності адміністрації;

 • бере участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, дає правові висновки за фактами виявлених порушень;

 • представляє у встановленому порядку інтереси адміністрації в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів;

 • вносить пропозиції голові адміністрації про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода;

 • організовує спільно з відділами, управліннями та іншими службами адміністрації вивчення їх працівниками нормативних актів, які пов`язані з їх діяльністю;

 • з метою виконання покладених на нього завдань встановлює та підтримує ділові зв`язки з юридичною службою Київської міської державної адміністрації.

Юридичний відділ має право за дорученням керівництва адміністрації перевіряти дотримання законності в діяльності відділів, управлінь адміністрації. Одержувати у встановленому порядку документи, довідки, розрахунки та інші відомості, необхідні для виконання покладених на відділ функцій. Повертати відділам і управлінням проекти розпоряджень голови адміністрації та інші документи, подані з порушенням вимог чинного законодавства. Приймати участь у нарадах, що проводяться в адміністрації, відділах, управліннях та інших службах, засіданнях колегіальних і дорадчих органів.

4. Повноваження адміністрації в галузі бюджету та фінансів.

Всі ці повноваження вказані у статті 18 Закону України „Про місцеві державні адміністрації” та відповідним Положенням.

Місцева державна адміністрація:

1) складає і подає на затвердження ради проект відповідного бюджету та забезпечує його виконання; звітує перед відповідною радою про його виконання;

2) подає в установленому порядку до органів виконавчої влади вищого рівня фінансові показники і пропозиції до проекту Державного бюджету України, пропозиції щодо обсягу коштів Державного бюджету України для їх розподілу між територіальними громадами, розмірів дотацій і субсидій, дані про зміни складу

об'єктів, що підлягають бюджетному фінансуванню, баланс фінансових ресурсів для врахування їх при визначенні розмірів субвенцій, а також для бюджетного вирівнювання виходячи із забезпеченості мінімальних соціальних потреб;

3) отримує від усіх суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності інформацію, передбачену актами законодавства для складання і виконання бюджету;

4) здійснює фінансування підприємств, установ та організацій освіти, культури, науки, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, соціального захисту населення, переданих у встановленому законом порядку в управління місцевій державній адміністрації вищими органами державної та виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також заходів, пов'язаних із розвитком житлово-комунального господарства, благоустроєм та шляховим будівництвом, охороною довкілля та громадського порядку, інших заходів, передбачених законодавством;

5) у спільних інтересах територіальних громад об'єднує на договірній основі бюджетні кошти з коштами підприємств, установ, організацій та населення для будівництва, розширення, реконструкції, ремонту та утримання виробничих підприємств, транспорту, мереж тепло-, водо-, газо-, енергозабезпечення, шляхів, зв'язку, служб з обслуговування населення, закладів охорони здоров'я, торгівлі, освіти, культури, соціального забезпечення житлово-комунальних об'єктів, в тому числі їх придбання для задоволення потреб населення та фінансує здійснення цих заходів;

6) здійснює в установленому порядку регулювання інвестиційної діяльності;

7) регулює ціни та тарифи за виконання робіт та надання житлово-комунальних послуг підприємствами, а також визначає і встановлює норми їх споживання, здійснює контроль за їх додержанням.

5. Солом'янська районна Рада.

Відповідно до Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про столицю України – місто-герой Київ”, органом місцевого самоврядування в Солом’янському районі м. Києва є Солом’янська районна Рада ( далі – Рада), яка безпосередньо або шляхом делегування відповідних повноважень, здійснює управління рухомим і нерухомим майном та іншими об’єктами, що належать до комунальної власності територіальної громади району, формує, затверджує районний бюджет та контролює його виконання, а також здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством, в обсягах і межах, що визначаються Київською міською Радою.

Відповідно до п.2 рішення Київської міської Ради від 06.09.01 № 3/1437 “Про районні у місті Києві ради”, Рада складається із 100 депутатів, обраних до Жовтневої, Залізничної, Радянської районних рад ХХІІІ скликання, які продовжують здійснювати свої повноваження у складі Солом’янської районної Ради .

Порядок діяльності Солом’янської районної ради, її посадових осіб, визначається Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів”, “Про столицю України – місто-герой Київ”, та Регламентом.

Регламент Солом’янської районної ради м. Києва встановлює порядок підготовки, скликання і проведення сесії Ради, визначає процедуру діяльності Ради, її органів і депутатів.

Районна рада проводить свою роботу сесійно. Чергові сесії районної Ради скликаються головою ради в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал. Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках не пізніше як за 1 день до сесії із зазначенням часу скликання , місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради. У разі неможливості або немотивованої відмови головою Ради скликати сесію Ради, сесія скликається – заступником голови Ради.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке звіт райдержадм