Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
2
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
123.39 Кб
Скачать

Глава 3. Порядок розгляду питань порядку денного та проектів рішень районної Ради.

2.3.1 Питання до порядку денного та проекти рішень на розгляд сесії можуть вноситися Головою Ради, його зас­тупником, постійними комісіями Ради, виконавчим органом Ради ( його структурними підрозділами) , головою районної державної адміністрації, депутатами Ради.

2.3.2. Проекти рішень або пропозиції, які пропонуються до розгляду на сесії Ради, подаються Голові Ради. Якщо проект чи пропозиція подані без обгрунтувань, такий проект або пропо­зицію Голова Ради може повернути їх ініціатору. Прийняті до розгляду проекти рішень або пропозиції надсилаються у відповідні постійні комісії для підготовки висновку. В необхідних випадках для підготовки висновків сесією Ради можуть утворюватися тимчасові робочі комісії (групи).

2.3.3. З проектами рішень депутати можуть ознайомитися, як правило, не пізніше , ніж за три дні до початку обговорення питання на сесії.

2.3.4. Депутат, постійна комісія мають право виносити питання безпосередньо на сесії в розділі "Різне". При цьому відповідальність за підготовку проекту рішення покладаєть­ся на ініціатора пропозиції.

2.3.5. Якщо в ході обговорення проекту рішення Рада визнає проект рішення таким, що потребує змін і доповнень, проект може бути направлено на доопрацювання постійним комісіям.

За рішенням сесії проект рішення може бути винесено на обговорення в трудових колективах, на зборах за місцем проживання, переданий на експертизу спеціалістам.

Доопрацьований проект рішення виноситься на новий розгляд сесії ради.

2.3.6. На голосування ставиться окремо кожний пункт проекту рішення з внесеними поправками, а потім весь проект в цілому. Сесія Ради може вирішити питання про голосування проекту в цілому.

2.3.7.. За згодою депутатів деякі питання, пропо­зиції та поправки можуть голосуватися частинами з наступним голосуванням в цілому.

Якщо всі поставлені на голосування частини пропозиції чи поправки відхиляються, то пропозиція чи поправка вва­жається відхиленою в цілому.

2.3.8. У разі. коли дві або більше пропозицій сто­суються одного й того ж питання, районна Рада, якщо вона не прийме іншого рішення, проводить голосування по пропозиціях у тому порядку, в якому їх внесено.

2.3.9. Перед голосуванням по кількох поправках або пропозиціях, які суперечать одна одній, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст та якщо немає зауважень до їх змісту, переходити до голосування кожної поправки чи пропозиції. Перед кожним голосуванням головуючий формулює зміст питання, що розглядається, а потім відразу пропонує голосувати по ньому по закінченні голосування головуючий оголошує результати голосування та прийняте рішення.

В разі , коли жодна з поправок не буде прийнята Радою, рішення, прийняте за основу , вважається прийнятим в цілому.

Глава 4. Порядок голосування та прийняття рішень на сесії районної Ради.

2.4.1. Рішення на сесії приймаються шляхом голосування. Голосування буває відкрите, таємне та поіменне.

2.4.2. За вимогою не менш як третини обраних депутатів може проводитись поіменне голосування.

Поіменне голосування проводиться спеціальними картками, на яких зазначені номери виборчих округів, прізвища депутатів і надписи “за”, “проти” або “утримався”. По одному голосуванню депутат має праву віддати лише одну картку.

2.4.3. Результати поіменного голосування встановлюються спеціально створеною лічильною комісією.

Результати поіменного голосування підписуються членами лічильної комісії, головуючим на сесії та включаються окремим документом до матеріалів сесії.

2.4.4. Таємне голосування проводиться на. вимогу не менш як третини обраних депутатів та при обранні й призна­ченні посадових осіб районної Ради.

2.4.5. При проведенні таємного голосування, крім випадків обрання та призначення посадових осіб районної Ради, в бюлетень для таємного голосування вносяться слова: “за”, “проти” та “утримався”. Порядок голосування та підрахунку голосів аналогічний голосуванню при обранні та призначенні посадових осіб районної Ради.

РОЗДІЛ ІІІ. ОБРАННЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ РАЙОННОЮ РАДОЮ.

3.1.Голова, заступник голови Ради обирається Радою з числа її депутатів у межах строку повноважень Ради таємним голосуванням.

3.2.Таємне голосування проводиться шляхом подання бюлетенів.

Для проведення таємного голосування та визначення його результатів з числа депутатів відкритим голосуванням обирається лічильна комісія. Засідання лічильної комісії є правомочним при наявності не менш як двох третин її загального складу.

У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких включені до бюлетеню для таємного голосування. Бюлетені для таємного голосування у необхідній кількості виготовляються під контролем лічильної комісії за встановленою нею формою.

Час, місце та порядок голосування визначається лічильною комісією, про що її голова сповіщає депутатів.

3.3. Кожному депутату видається членами лічильної комісії один бюлетень для таємного голосування після пред’явлення ним посвідчення (документа, який посвідчує особу) та власноручного підпису про одержання бюлетеню.

Заповнення бюлетеню проводиться в кабіні для таємного голосування шляхом закреслення прізвища кандидата, проти якого він голосує, або залишення прізвища, якщо він голосує за кандидата.

Недійсним вважаються бюлетені невстановленого зразку або ті, в яких залишено дві й більше кандидатур на одну посаду. Прізвища, додатково вписані в бюлетені, при підрахунку голосів до уваги не беруться.

3.4. Кандидат вважається обраним, якщо в результаті таємного голосування він одержав більше половини голосів від загального складу депутатів Ради, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

3.5. Якщо в бюлетень для таємного голосування було внесено більше двох кандидатур на одну й ту саму посаду та жоден з них не набрав необхідної кількості голосів, проводиться повторне голосування по двох кандидатурах, які набрали відносну більшість голосів при першому голосуванні.

Якщо в бюлетень для таємного голосування було внесено одна чи дві кандидатури, або при проведенні повторного голосування, жоден з них не набрав необхідної кількості голосів, проводяться повторні вибори .

3.6. В разі необхідності сесія може прийняти рішення про таємне голосування кандидатур за списком. При виборах або затвердженні колегіального органу за списком в бюлетень для таємного голосування може включатися більше кандидатур, ніж потрібно для обрання.

Кандидатури вносяться до бюлетеню в алфавітному порядку.

Обраним чи затвердженими вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів, за умов, зазначених в пункті 2.2.8. цього Регламенту.

Якщо при голосуванні дві чи більше кандидатур набрали однакове число голосів й при цьому не можна визначитись із складом органу, що обирався чи затверджувався, проводиться повторне голосування на вакантні посади по кандидатурах , які набрали рівне число голосів.

3.7. Результати таємного голосування лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують всі присутні члени комісії. В разі незгоди будь-кого з членів комісії з протоколом, він викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу.

За доповіддю лічильної комісії сесія відкритим голосуванням приймає постанову про затвердження результатів голосування.

3.8. При виявленні лічильною комісією порушення в порядку голосування, які вплинули на підсумки голосування, його результати не оголошуються. Про виявлене порушення лічильна комісія доповідає сесії, яка приймає рішення щодо розслідування порушення та по його результатах рішення про затвердження підсумків голосування або про переголосування чи проведення нових виборів.

Якщо при визначенні результатів голосування виявляються порушення в порядку його проведення, за рішенням сесії голосування проводиться вдруге.

РОЗДІЛ IV. ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ РАЙОННОЇ РАДИ.

4.1. До органів та посадових осіб районної Ради належать: Голова Ради, заступник голови Ради, постійні та тимчасові контрольні комісії Ради, виконавчий орган Ради, виконавчий апарат Ради.

4.2. Голова, заступник голови Ради здійснюють повноваження, передбачені чинним законодавством України, цим Регламентом та рішеннями Ради, до обрання голови (заступника голови) ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень голови (заступника голови) ради відповідно до діючого законодавства України.

Постійні комісії районної Ради.

4.3. Постійні комісії є органами районної Ради, відповідальними перед нею і їй підзвітними.

 1. Постійні комісії Ради є органами Ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду та підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень Ради, повноважень, що делеговані Радою виконавчому органу Ради.

 2. Постійні комісії обираються Радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідно комісією.

 3. До складу постійних комісій не можуть бути обрані Голова районної Ради, заступник Голови Ради.

 4. Постійні комісії за дорученням Ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд Ради, розробляють проекти рішень Ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях Ради з доповідями і співдоповідями.

 5. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною Радою, готують висновки з цих питань.

 6. Постійні комісії за дорученням Ради, голови, заступника голови або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних Раді, а також з питань, віднесених до відання Ради, місцевих, державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд Ради; здійснюють контроль за виконанням рішень Ради.

 7. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

 8. Організація роботи постійної комісії Ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, обєднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. у разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

 9. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

 10. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в рази його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

 11. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

 12. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень Ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

 13. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

 14. Постійні комісії є підзвітними Раді і відповідальними перед нею.

 15. Повноваження постійних комісій визначаються чинним законодавством, рішеннями Ради та відповідними положеннями про постійні комісії.

 16. Перелік постійних комісій Ради та положення про них визначаються рішеннями Ради та є невід’ємними додатками до цього Регламенту.

Тимчасові контрольні комісії Ради.

4.4.1. Тимчасові контрольні комісії Ради є органами Ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених Радою питань, які належать до повноважень місцевого самоврядування.

Тимчасові контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд Ради.

4.4.2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії Ради, її назву, завдання, персональний склад та голову комісії, вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу Ради.

4.4.3. Засідання тимчасових контрольних комісій Ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в роботі спеціалісти , експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

4.4.4. Повноваження тимчасової контрольної комісії Ради припиняються з моменту прийняття Радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень Ради, яка створила цю комісію.

Забезпечення діяльності депутатів, постійних комісій та інших органів Ради.

4.5. Діяльність депутатів, постійних комісій Ради та інших органів Ради забезпечується виконавчим органом Ради та виконавчим апаратом Ради.

Виконавчий орган Ради та виконавчий апарат Ради здійснюють організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню Радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

Структура, чисельність, витрати на утримання виконавчого апарату Ради встановлюються Радою за поданням її голови .

Повноваження виконавчого органу Ради визначаються чинним законодавством України та рішеннями Ради.

РОЗДІЛ V. ДЕПУТАТСЬКІ ГРУПИ.

Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах та трудових колективах депутати можуть на основі їх взаємної згоди об'єднуватися у депутатські групи. До складу депутатської групи можуть входи­ти депутати різних ланок рад.

Депутатська група складається не менш як з трьох депута­тів.

Депутатська група може бути створена в будь-який час протягом строку повноважень районної Ради даного скликання за рішенням зборів депутатів, які виявили бажання увійти до її складу.

Жодний з депутатів не може входити до складу більш як однієї депутатської групи, не рахуючи територіальних депу­татських груп.

5.1. Кожна депутатська група має бути зареєстро­вана Радою. Умовою її реєстрації є письмове подання Голові Ради керівника депутатської групи про створення депутатської групи, її склад, мету і завдання, керівника, а також про тих депутатів, які уповноважені представляти групу на сесії та в інших органах Ради.

Голова Ради після реєстрації депутатської групи інформує всіх депутатів про створення такої групи, її склад та керівника.

5.2. Кожна депутатська група має право на виступ свого представника з усіх питань порядку денного.

5.3. Засідання депутатських груп проводяться по мірі необхідності для вироблення спільної думки, пропозицій, спільних дій, визначення шляхів і способів їх здійснення, обміну інформацією і досвіду надання взаємної допомоги в де­путатській роботі, обговорення інших питань. На засіданнях групи всі питання вирішуються простою більшістю голосів.

Рішення депутатської групи носять характер рекомендацій.

5.4. На прохання депутатської групи секретаріат сесії розповсюджує підготовлені нею матеріали серед депутатів.

РОЗДІЛ VІ. ЗДІЙСНЕННЯ РАЙОННОЮ РАДОЮ КОНТРОЛЬНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

6.1. Районна Рада у межах своїх повноважень забезпечує комплексний економічний і соці­альний розвиток на своїй території, здійснює контроль за до­держанням законодавства розташованими на цій території підп­риємствами, установами і організаціями вищестоящого підпо­рядкування, координує і контролює їх діяльність відповідно до чинного законодавства.

Районна Рада в зазначених у цій статті питаннях заслу­ховує доповіді керівників підприємств, установ і організа­цій, приймає по них рішення, в необхідних випадках вносить свої пропозиції до відповідних вищестоящих органів.

6.2. Районна державна адміністрація не рідше од­ного разу на рік звітує перед Радою.

Текст звіту, як правило, не пізніше як за 10 днів до його розгляду на сесії Ради розсилається депутатам.

Звіт райдержадміністрації до розгляду його па сесії Ради передається у постійні комісії Ради.

6.3. Від імені райдержадміністрації із звітом на сесії Ради виступає Голова адміністрації, або його заступник, якщо слухається звіт адміністрації в цілому, або один із заступників голови адміністрації, керівників її структурних підрозділів , якщо розглядається звіт адміністрації з окремих питань діяльності. Після заслуховування звіту та співдо­повідей постійних комісій Ради можуть відкривати дебати. За підсумками обговорення районна Рада приймає рішення.

6.4. Районна Рада може в будь-який час заслухати звіт Голови районної державної адміністрації, його заступників або керівника її управління ( відділу).

По результатах звіту районна Рада приймає рішення.

6.5. Депутат районної ради, постійна комісія мають право звернутись із запитом до голови Ради, до голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників її управлінь та відділів, а також керівників розташованих на території Ради, підприємств, установ, організацій з питань, віднесених до відання районної Ради, або їй підконтрольних.

Запит може бути внесено на сесії в письмовій або усній формі. Запит, внесений у письмовій формі, зачитується головуючим на сесії Ради та підлягає обов’язковому включенню до порядку денного сесії Ради. Окреме голосування по включенню депутатського запиту до порядку денного сесії не проводиться.

Орган або службова особа, до яких звернуто запит, зобов’язані дати усну або письмову відповідь на запит на даній сесії Ради або за згодою депутата (депутатів) у визначений Радою термін.

Депутат чи група депутатів, від імені яких внесено запит, можуть звернутись до органу або службової особи, які дали відповідь на запит, за додатковими роз’ясненнями, вис­тупити з реплікою, заявою.

Відповідь на запит після заслуховування може бути поставлено на обговорення.

По відповіді на запит обов'язково приймається рішення.

6.6. Контрольні повноваження Ради здійснюються головою Ради, заступником голови Ради, постійними комісіями ради відповідно до напрямків діяльності.

6.7. Обов’язковому контролю за виконанням підлягають: закони України, постанови Верховної Ради України, укази та розпорядження Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, рішення Київради та розпорядження голови Київради, рішення районної Ради та розпорядження Голови Ради, вихідні документи з основних питань діяльності районної Ради, протоколи нарад та доручення Голови Ради.

Контролю підлягають всі документи, в яких зазначено терміни виконання.

6.8. Відповідальність за виконання документа несуть особи, вказані у розпорядчому документі та резолюції керівника.

РОЗДІЛ VII. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТІВ РІШЕНЬ РАДИ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ ГОЛОВИ РАДИ.

7.1. Рада, голова Ради для реалізації своїх повноважень можуть видавати відповідно рішення сесії та розпорядження голови Ради.

На період відсутності голови його повноваження щодо видання розпоряджень, передбачених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, тимчасово покладаються на заступника.

7.2. Проекти розпоряджень голови, рішень можуть готуватися відділами, управліннями та іншими службами виконавчого органу Ради, виконавчого апарату Ради.

При цьому на зворотному боці останньої сторінки першого примірника друкуються дані про подання і погодження проектів документів із зазначенням посади і прізвища керівника, який подав проект, та керівників, які його погодили, а також дати цього погодження.

7.3. Обов’язковою умовою щодо проектів зазначених документів є погодження його тексту з першими керівниками зацікавлених організацій, юридичним відділом і головою відповідної постійної комісії Ради.

При цьому, якщо дата його погодження, зазначена під час візування, перевищує 30 діб до терміну подання на підпис проекту, вона вважається недійсною. Не беруться до уваги і візи, які не мають дат погодження.

7.4. Правове забезпечення відповідності проектів рішень та розпоряджень голови Ради чинному законодавству України здійснює юридичний відділ виконавчого органу Ради.

Усі проекти рішень та розпоряджень, погоджені з керівниками зацікавлених підприємств та установ, передаються до юридичного відділу, який протягом трьох робочих днів здійснює їх правову експертизу та погоджує їх.

У разі необхідності детальнішої правової оцінки поданого проекту у зв’язку зі складністю питання термін його розгляду у юридичному відділі може бути подовжено до семи робочих днів.

7.5. Текст проекту рішення та розпорядження голови викладається державною мовою у стислій формі і виключає можливість його подвійного тлумачення. Ці вимоги стосуються і додатків.

7.6. Обов’язковою складовою частиною проектів рішень та розпоряджень є заголовок, який стисло розкриває зміст документа.

7.7. Преамбула проекту рішення, розпорядження , крім мотивів та цілей його видання обов’язково повинна містити посилання на відповідний закон або нормативно-правовий акт, що регулює предмет та правовідносини питання, яке вирішується зазначеним проектом.

7.8. В разі порушення встановленого порядку підготовки та належного оформлення проектів документів, вони повертаються виконавцям на до оформлення.

7.9. Голова інформує депутатів та голів постійних комісій про видані ним за період між сесіями розпорядження.

_____________________________________

15

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Регламент