Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Диплом_Охорона_праці.doc
Скачиваний:
33
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
275.46 Кб
Скачать

6 Пожежна безпека…………………..…………………………………………..…….......... …12

6.1 Вогнестійкість будівлі. Обґрунтування і прийняття згідно із ДБН В. 1.1-7-2002 ступеня її вогнестійкості. Визначення меж вогнестійкості та поширення вогню основних конструкцій………………………………………………………………..12

6.2 Шляхи евакуації, передбачені проектом, і забезпечення їх незадимленості при пожежі………………………………………………………………………….…....15

6.3 Зовнішнє та внутрішнє протипожежне водопостачання……………………..…..17

6.4 Обладнання приміщень автоматичними установками пожежогасіння та

пожежної сигналізації…………………………………………………………….……....18

6.5 Пожежна безпека на будівельному майданчику. Основні заходи і засоби забезпечення……………………………………………………………………............19

7 Охорона довкілля……………………………………………………………..…....21

Навчальне видання

Методичні вказівки до виконання розділу дипломного проекту «Охорона праці» для студентів спеціальностей: 7.060.102, 8.060.102 – «Архітектура будівель та споруд», «Дизайн архітектурного середовища»

Укладачі: Масс Олена Миколаївна

Нестеренко Олена Вікторівна

Остапенко Володимир Гнатович

Відповідальний за випуск О.М. Масс

Редактор В.І. Пуцик

План 2010, поз.70. Формат 60´84 1/16.

Підп. до друку Обл.-вид. арк.1.2.

Надруковано на ризографі. Умов.друк.арк. 1.0. Папір друк. №2.

Тираж 50 прим. Зам. №1166. Безкоштовно.

Хдтуба, 61002, Харків, вул. Сумська, 40

Підготовлено та надруковано рвв Харківського державного

Технічного університету будівництва та архітектури

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.