Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
kursovaya 5k.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
274.43 Кб
Скачать

3.7. Оформлення списку використаних джерел

Список використаних джерел - елемент бібліографічного апарату, що містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків.

Бібліографічний опис джерел виконують у відповідності діючим стандартам з бібліотечної й видавничої справи. Стандарти оформлення бібліографічного опису джерел наведено в додатку Г.

3.8. Оформлення додатків

Додатки оформлюють як продовження роботи на наступних її сторінках, розміщаючи їх у порядку появи посилань у тексті роботи. Якщо додатки оформляють на наступних сторінках роботи, кожен такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований нагорі малими літерами з першої прописною заголовною симетрично щодо тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами, починаючи з першої прописної друкується слово «Додаток» і велика буква, що позначає додаток.

Якщо курсова робота підготовлена російською мовою, то додаток слід позначати послідовно великими буквами російської абетки, за винятком букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Якщо курсова робота підготовлена українською мовою, то додаток слід позначати послідовно великими буквами української абетки, за винятком букв Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Наприклад: Додаток А, Додаток Б. Один додаток позначається як Додаток А. Текст кожного додатку за необхідності може бути розділений на розділи й підрозділи, які нумерують у рамках кожного додатка. У цьому випадку перед кожним номером ставлять позначення додатка (букву) і крапку. Наприклад: А. 2 - другий розділ додатка А; В. 3.1 - підрозділ 3.1 додатка В.

Ілюстрації, таблиці й формули, розміщені в додатках, нумерують у рамках кожного додатка. Наприклад: рис. Д. 1.2 - другий рисунок першого розділу додатка Д; формула (А. 1) - перша формула додатка А.

Розділ 4 тематика курсових робіт

1. Функції управління підприємством.

2. Система планування в організації.

3. Планування діяльності підприємства як функція менеджменту.

4. Організаційна структура управління підприємством.

5. Управління удосконаленням організаційної структури підприємства.

6. Система мотивації праці в організації та шляхи її розвитку.

7. Побудова системи стимулювання робітників підприємства.

8. Впровадження системи стратегії використання кадрового потенціалу підприємства.

9. Управління оплатою праці на підприємстві.

10. Управління витратами на підприємстві.

11. Управління прибутком підприємства.

12. Система контролю в організації.

13. Комунікаційні процеси в організації.

Управління комунікативною політикою підприємства.

14. Інформаційне забезпечення системи управління підприємством.

15. Механізми прийняття та реалізації управлінських рішень.

16. Управлінське рішення: шляхи оптимізації прийняття та реалізації.

17. Система управління підприємством.

18. Структура та методи управління підприємством.

19. Управління підприємством, спрямоване на ефективну його роботу.

20. Розвиток управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах глобалізації.

21. Економічні методи управління та їх роль у покращенні діяльності організації.

22. Соціально-психологічні методи управління.

23. Стиль керівництва та його вплив на характер управлінських систем.

24. Адаптивне управління підприємством.

25. Розвиток самоуправління на підприємстві.

26. Організація кадрового менеджменту підприємства

27. Система партисипативного управління та шляхи її реалізації на підприємствах.

28. Створення механізму розвитку організації.

29. Форми та методи використання принципів управління на різних етапах розвитку організації.

30. Формування стратегії розвитку підприємства.

31. Стратегічний менеджмент на підприємстві.

32. Розробка стратегії діяльності підприємства.

33. Стратегія удосконалення діяльності підприємства.

34. Система управління персоналом.

35. Методи підвищення ефективності роботи груп.

36. Управління продуктивністю праці в організації.

37. Управління внутрішнім середовищем підприємства.

38. Управління ефективністю корпоративної культури.

39. Управління виробничою діяльністю підприємства.

40. Маркетингове управління підприємством.

41.Підвищення ефективності маркетингового потенціалу підприємства.

42. Організація досліджень маркетингових можливостей підприємства

43. Організація заходів з підвищення ефективності комерційної діяльності підприємства.

44. Розробка стратегії маркетингу підприємства

45. Управління рекламною діяльністю торгівельного підприємства.

46. Розробка та удосконалення збутової політики підприємства.

47. Диверсифікація підприємства.

48. Удосконалення системи збуту підприємства.

49.Формування системи збалансованих показників розвитку підприємства.

50.Зміни в організації та методи їх здійснення.

51. Управління змінами у системі менеджменту на підприємстві.

52. Інжиніринг __________нового бізнесу.

53. Управління реінжинірингом на підприємстві.

54. Інноваційна складова забезпечення конкурентоспроможності підприємства.

55. Інноваційний потенціал підприємства.

56. Управління інноваційною діяльністю підприємства.

57. Управління якістю продукції на підприємстві.

58. Управління конкурентоспроможністю підприємства.