Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГРОШОВИЙ ПОТІК.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
144.38 Кб
Скачать

Рорахунок податку на прибуток

1.Валовий доход від реалізації (продажу) товарів

2.Податок на додану вартість

Витрати на виробництво реалізованої продукції,в т.ч.

3.Матеріальні витрати (сировина та електроенергія)

4.Витрати на оплату праці

5.відрахування на соціальні заходи

6.Амортизація

7.Операцмйні витрати

8.Проценти за кредит

9.Операційний прибуток (1-2-3-4-5-6-7-8)

10.Доходи від володіння корпоративними правами (девіденди)

11.Балансовий прибуток (8+9+10)

12.Податок на прибуток

13.Чистий прибуток (11-12)

14.Виплачені доходи від володіння корпоративними правами

15.Чистий дохід фірми (13-14)

350

60

261

118

60

30

15

20

18

29

10

39

12

27

20

7

Якщо до операційного прибутку від реалізації продукції додати інші доходи та відняти податок на прибуток, а також доходи від володіння корпоративними правами, будемо мати чистий доход, який збільшує власний капітал фірми (500 + 27 = 527).

Грошові кошти (164) + одержані дивіденди (10) – податок на прибуток (12) – виплачений доход від володіння корпоративними правами (20) = грошові кошти (142) .

10-й крок: одержання та розподіл прибутку

Активи

Пасиви

1. Грошові кошти

2.Обладнання

3.“ноу-хау”

4.Акції іншого підприємства

142

285

100

100

1.Власний капітал

2.Довгострокова заборгованість

527

100

Всього

627

Всього

627

Використання грошових коштів (відпливи) включають:

1)збільшення будь-якого виду активів (за винятком грошових коштів, а також

основних фондів та матеріальних активів);

2)загальне збільшення основних фондів та матеріальних активів у зв’язку з їх купівлею;

3)зменшення будь-якого виду кредиторської заборгованості;

4)купівлю корпоративних прав;

5)виплату доходів з володіння корпоративними правами.

Операційна та фінансова діяльність фірми не завжди повністю матеріалізується в активах та пасивах, тому загальна класифікація припливів і відпливів буде така.

Припливи поділяються на грошові находження від:

1)продажу товарів та послуг, інших видів діяльності ( наприклад, роялті, винагород різного характер, комісійних зборів тощо) ( операційна діяльність);

2)реінвестицій; продажу основних фондів та нематеріальних активів; продажу фінансових інструментів на вторинному ринку; лізингу (інвестиційна діяльність);

3)продажу фінансових інструментів на первинному ринку; інкасації дебіторської заборгованості; грошових позик ( фінансова діяльність).

Відпливи поділяються на витрати з:

1)купівлі товарно-матеріальних запасів, оплати праці, відрахувань на соціальні заходи; оплати операційних витрат (разом – поточні витрати без амортизації), сплати податків та зборів (операційна діяльність);

2)купівлі основних фондів та нематеріальних активів; купівлі фінансових інструментів на вторинному ринку; оплати орендованого майна (інвестиційна діяльність);

3)купівлі фінансових інструментів та первинному ринку; виплати дивідендів та інших доходів з володіння корпоративними правами; погашення кредиторської заборгованості; повернення позик; виплати процентів (фінансова діяльність)

Нарешті, за даними нашого прикладу обчислимо всі показники грошових потоків, які було визначено на початку цього розділу.

У нашому прикладі всі грошові потоки є релевантними, тобто можуть розглядатися з точки зору застосування критеріїв ефективності проекту, та додатковими, бо активи та пасиви, наведені у прикладі, не є показниками бухгалтерського балансу (фірма одночасно здійснює поточну діяльність та інші проекти), а стосуються одного інвестиційного проекту.

Традиційний грошовий потік = Чистий прибуток + Амортизація = Доход на капітал = 27 + 15 = 43. У процентах до власного капіталу доход на капітал дорівнює 8,3 % (43 : 520 × 100) Чистий потік, що відображає загальні зміни у залишках грошових коштів фірми за певний період, дорівнює 378 (520 – 142).

Обчислення загального грошового потоку проводять за формулою:

CF = CFiCF0

де CFi - грошові надходження,

CF0–грошові витрати. CFi = інвестиції (500) + повернення боргу (20) + довгострокова позика (100) + короткострокова позика (40) + продаж (290) + одержані дивіденди (10) = 960. СF0 = – обладнання (300) – ноу-хау (100) – акції придбані (100) – оплата праці (60) – сировина (80) – операційні витрати (20) – відрахування на соціальні заходи (30) – електроенергія (38) – повернена короткострокова позика (40) – проценти по довгостроковій позиці (10) – проценти по короткостроковій позиці (8) – податок на прибуток (12) – виплачений доход від володіння корпоративними правами (20) = 818

CF = 960 – 818 = 142.

Таким чином, у даному прикладі грошовий потік співпадає з величиною грошових коштів на кінець періоду. У нашому прикладі інвестиції були реінвестиціями. Якби інвестиції (500) були зроблені не у вигляді грошових коштів, CF дорівнював би 358, але такі інвестиції слід було б враховувати у розрахунках як неявні витрати. Грошовий потік можна обрахувати окремо по операційній, інвестиційній та фінансовій діяльності.

Операційний грошовий потік = продаж (290) – оплата праці (60) – сировина (80) – операційні витрати (20) – відрахування на соціальні заходи (30) – електроенергія (38) – податок на прибуток (12) = 50 .

Грошовий потік по інвестиційній діяльності = інвестиції(500) – обладнання (300) – ноу-хау (100) – акції придбані (100) = 0

Грошовий потік по фінансовій діяльності = повернення боргу (20) + довгострокова позика (100) + короткострокова позика (40) + одержанні дивіденди (10) – повернена короткострокова позика (40) проценти по довгостроковій позиці (10) – проценти по короткостроковій позиці (8) – виплачений дохід від володіння корпоративними правами (20) = 92.

Таким чином, загальний грошовий потік сформувався за рахунок фінансової та операційно діяльності.

Фінансовий потік включає надходження та витрати, пов’язані з довгостроковою інвестиційною та фінансовою діяльністю, що призводить до змін у власному та позиковому капіталі. Він розраховується як різниця між надходженнями від реінвестицій (інвестиційна діяльність) та витратами на купівлю основних фондів та нематеріальних активів; купівлю довгострокових фінансових інструментів на вторинному ринку (інвестиційна діяльність); повернення довгострокових позик; купівлю довгострокових фінансових інструментів на певному ринку (фінансова діяльність).

Фінансовий потік = інвестиції (500) + довгострокова позика (100) – обладнання (300) – ноу-хау (100) – акції придбані (100) = 100.

Фінансовий потік має позитивне значення і у відсотковому вимірі складає (100 : {500 + 100} × 100) = 16,7%

Ми наводили показники потоків без урахування зміни вартості грошей у часі. У проектному аналізі цей фактор звичайно враховується, а грошові потоки дисконтуються. Для цього потрібно значення показників грошових потоків множити на коефіцієнт дисконтування

At = 1 / (1 + E)t ,

Де Е – ставка дисконту, t – рік.