Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МУ_Строит_теплофизика_2003.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
870.91 Кб
Скачать

41 Список литературы

1. СниП 2.01.01.82 Строительная климатология и геофизика. Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1983.

2. СниП II-3-79** Строительная теплотехника. Нормы проектирования. М.: Стройиздат, 1986.

3. Изменение № 1 к СниП II-3-79** Строительная теплотехника, действующее на территории Украины, утвержденное Приказом Госкомитета Украины по делам градостроительства и архитектуры от 27 июня 1996 г. № 117. Журнал «Будівництво України» № 6, 1996.

4. Руководство по строительной климатологии НИИСФ Госстроя СССР. - М.: Стройиздат, 1977.

5. Заварина М. В. Строительная климатология. - Л.: Стройиздат, 1975.

6. Гусев Н. М. Основы строительной физики. М.: Стройиздат, 1975.

7. Ильинский В. М. Строительная теплофизика. - М.: Высшая школа, 1974.

8. Фокин К. Ф. Строительная теплотехника ограждающих частей зданий. - М.: Стройиздат, 1973.

42

Навчальне видання

Будівельна фізика. Методичні вказівки та завдання до виконання теплотехнічного розрахунку зовнішніх огороджувальних конструкцій для студентів спеціальностей 7.120101; 7.120103; 7.120101.01; 7.092101; 6.070800.

Укладачі: Ємець Ігор Михайлович

Хренов Віктор Архипович

Поляк Надія Едуардівна

Янтовська Олена Леонідівна

Відповідальний за випуск: В. В. Калюжний

Редактор О. О. Тіліженко

План 2003, поз. 7.04 Форм. 60х84. 1/16 Папір друк. №2

Підп. до друку 18.06.03 Умовн. друк.арк. 1.84

Надруковано на ризографі Зам. № 637 Безкоштовно

Тираж 100 прим.

_________________________________________________________________

Хдтуба, 61002, Харків, вул. Сумська,40

Підготовлено та віддруковано РВВ Харківського державного технічного

Університету будівництва та архітектури