Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МУ_Основи_охорони_праці.doc
Скачиваний:
36
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.67 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки україни харківський державний технічний університет будівництва та архітектури

До друку і в світ дозволяю

Перший проректор університету Д.Л. ЧЕРЕДНИК

Основи охорони праці

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до вивчення курсу та виконання контрольних робіт

для студентів заочної форми навчання

усіх спеціальностей

Усі цитати, цифровий,

фактичний матеріал і

бібліографічні відомості

перевірені, написання

одиниць відповідає

стандартам

Затверджено на засіданні кафедри

Безпека життєдіяльності та інженерна екологія

Протокол № 10 від 23. 02. 2005 р.

Упорядник: В.Г. Остапенко, Н.О. Косенко

Відповідальний за випуск : І.А. Шеренков

ХАРКІВ 2005

Передмова

Вивчення дисципліни ”Основи охорони праці” здійснюється відповідно до Наказу Міністерства Освіти України № 420 „Про вдосконалення навчання з охорони праці й безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах освіти України” з метою забезпечення виконання вимог Державної програми навчання та підвищення рівня знань працівників, населення України з питань охорони праці.

Дані методичні вказівки призначені для студентів заочної форми навчання усіх спеціальностей.

Мета методичних вказівок допомогти студентам заочного факультету у вивченні даної дисципліни і виконанні контрольних робіт, передбачених робочою навчальною програмою.

У вказівках приведені: програма курсу „Основи охорони праці”, вимоги щодо знання і вміння майбутніх фахівців в галузі охорони праці, важливі терміни і поняття, література, питання для самоперевірки якості засвоєння матеріалу курсу, варіанти контрольних завдань (табл.1) та приклади їх виконання.

Номер варіанта слід прийняти по екзаменаційній відомості в сесію, коли видається дане завдання.

Виконувати роботу можна в звичайному шкільному зошиті, або на аркушах формату А-4.

В об’єм контрольної роботи входять 4 теоретичних питання і 4 розрахункових завдання.

Виконану згідно з варіантом контрольну роботу слід здати на кафедру для перевірки до початку екзаменаційної сесії.

У випадку серйозних недоробок, або в разі виконання не „свого” варіанта, робота повертається студентові для доопрацювання.

Робота зараховується в разі її якісного та повного виконання і після співбесіди, тільки після цього студент допускається до екзамену.

Підсумковою формою контролю рівня знань є екзамен.

Місце і значення навчальної дисципліни „Основи охорони праці”

Одна з найважливіших державних задач – охорона життя та здоров’я, створення безпечних та нешкідливих умов праці.

Необхідність забезпечення здорових і безпечних умов праці, формування ціннісних орієнтацій пріоритетності життя і здоров’я людей по відношенню до результатів виробничої діяльності, зумовлює потребу належної підготовки фахівців з питань охорони праці. „Основи охорони праці” – нормативна дисципліна яка вивчається з метою формування у майбутніх фахівців з вищою освітою необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з правових і організаційних питань охорони праці, з питань гігієни праці, виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки, визначеного відповідними державними стандартами освіти, а також активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони здоров’я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності.

„Основи охорони праці” – це комплексна дисципліна, яка базується як на загальноосвітніх (фізика, хімія, математика), так і на загальнотехнічних та спеціальних дисциплінах (опір матеріалів, електротехніка, технологія виробництва).

Методологічною основою курсу „Основи охорони праці” є науковий аналіз умов праці, технологічних процесів, виробничого обладнання, робочих місць, трудових операцій, організації виробництва з метою виявлення шкідливих і небезпечних факторів, виникнення можливих аварійних ситуацій.

На підставі аналізу розробляються заходи щодо усунення несприятливих виробничих факторів, створення безпечних та нешкідливих умов праці.

Курс „Основи охорони праці” складається з чотирьох розділів:

  1. правові та організаційні питання охорони праці;

  2. основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії;

  3. основи техніки безпеки;

  4. пожежна безпека.

Головна мета курсу – надати майбутнім фахівцям знання основ охорони праці, реалізація яких на практиці сприятиме покращенню умов праці, підвищенню її продуктивності, запобіганню професійних захворювань, виробничого травматизму, аварій.

Питанням охорони праці певне місце відводиться у загально технічних і спеціальних дисциплінах. Однак з такими загальними питаннями охорони праці, як система законодавчих і нормативних актів, соціально-економічні, організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні і лікувально-профілактичні заходи, майбутні фахівці знайомляться лише під час вивчення самостійної дисципліни „Основи охорони праці”.