Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Завдання Аксонометрія будівлі.doc
Скачиваний:
36
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
4.03 Mб
Скачать

26 Навчальне видання

Методичні вказівки до виконання завдання «Аксонометрія будівлі з тінями» з нарисної геометрії для студентів спеціальності 6.060102 «Архітектурні об’єкти, архітектура та предметне середовище».

Укладачі: Пальченко Вікторія Вікторівна

Чуєва Наталія Василівна

Відповідальний за випуск О.О. Печерцев

Редактор Л.І. Христенко

План 2012р., поз. 114 Формат 60 х 84 1/16

Підп. до друку Обл.- вид. арк. 1,4

Надруковано на ризографі Ум. друк. арк. 1,2 Папір друк. № 2

Тираж 50 прим. Зам. № 2213 Безкоштовно

ХНУБА, 61002, Харків, вул. Сумська

П

ідготовлено та надруковано РВВ Харківського національного університету будівництва та архітектури