Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Аэродинамика 1.doc
Скачиваний:
23
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
7.71 Mб
Скачать

Список джерел інформації

1 ГОСТ 12.1.005 – 88. Общие санитарно – гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

2 Психрометры аспирационные. Паспорт. Л82.844.000 ПС.

3 Маляренко В. А., Редько А. Ф., Чайка Ю. И., Поволочко В. Б. Технічна теплофізика огороджуючих конструкцій будівель та споруд. Навч. посібник. – Х.: «Рубікон», 2001. – 280 с.

4 Гордон Г. Н., Пейсахов И. Л. Контроль пылеулавливающих установок. Москва: Металлургия. – 1973. 384 с.

ЗМІСТ

Вступ 3

1. Загальні відомості 3

2. Будова і принцип дії психрометра 5

3. Порядок виконання роботи 7

Список джерел інформації 11

Навчальне видання

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Вимірювання температури та відносної вологості повітря» для студентів спеціальності 8.092108 «Теплогазопостачання і вентиляція»

Укладачі: Шушляков Олександр Васильович

Паламарчук Оксана Юріївна

Відповідальний за випуск О. Ф. Редько

Редактор В. І. Пуцик

План 2009 р., поз 148. Формат 60х84 1/16.

Підп. до друку Обл.-вид. арк. 0,6.

Надруковано на ризографі. Умов. друк. арк. 0,58. Папір друк. № 2.

Тираж 100 прим. Зам. № 1695. Безкоштовно.

ХДТУБА, 61002, Харків, вул. Сумська, 40

Підготовлено та надруковано РВВ Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури

12