Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МЕТОДИЧКА по организации.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
3.92 Mб
Скачать

Список литературы

1 Закон України від 20.0599 № 687-XVI «Про архітектурну діяльність».

2 Закон України від 17.02.2011 № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності».

3 Положение об архитектурно-техническом паспорте объекта архитектуры (Приказ Госстроя Украины от 9.09.1999г. № 220).

4 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».

5 ДСТУ Н Б В.1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва».

6 ДСТУ БД.1.1-7:2013«Правилавизначення вартості проектних робіт та експертизи проектів будівництва».

7 ДБН А.2.2-3-2012 «Склад та зміст проектної документації на будівництво».

8 ДБН А.3.1-5-2009 «організація будівельного виробництва».

Навчальне видання

Методичні вказівки до виконання розділу дипломного проекту “ Організаційно-технічні рішення” для студентів спеціальностей: 7.06010201, 7.06010204, 7.06010203, 8.06010201, 8.06010203, 8.06010204

Укладач Гольтерова Тетяна Анатоліївна

Відповідальний за випуск А.В.Дружинін

Редактор В.І.Пуцик

План 2014 р., поз. . Формат 60х84 1/16. Папір друк.№2

Підп. до друку Обл.-вид. арк. 0,9.

Надруковано на ризографі. Умовн.- друк. арк. 0,82.

Тираж 100 прим. Зам. № . Безкоштовно.

___________________________________________________________

ХНУБА, 61002, Харків, вул. Сумська, 40

Підготовлено та надруковано РВВ Харківського національного університету будівництва та архітектури

19