Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Отчёт.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
354.3 Кб
Скачать

2.2 Аналіз витрат

Підприємство будь-якої форми власності під час своєї діяльності здійснює певні витрати (матеріальних, нематеріальних, грошових і трудових ресурсів), пов’язані з простим і розширеним відтворенням основних та оборотних засобів, виробництвом і реалізацією продукції, наданням послуг, виконанням робіт, соціальним розвитком колективу тощо.

Розрізняють витрати, пов’язані з операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю підприємства. Витрати, що зумовлюються основним видом діяльності підприємства (виробництвом продукції, наданням послуг, виконанням робіт), або такі, що забезпечують її здійснення, називаються операційними.

Витрати, пов’язані з інвестиційною діяльністю, підприємство здійснює при довготерміновому вкладанні капіталу з метою отримання прибутку (капітальне будівництво, розширення та розвиток виробництва, придбання цінних паперів тощо).

Витрати, пов’язані з фінансовою діяльністю, підприємство здійснює в разі сплати відсотків за отримані від інших юридичних і фізичних осіб фінансові кошти у вигляді кредитів та позик, при первинному розміщенні на ринку цінних паперів акцій, облігацій власної емісії тощо.

За економічним змістом розрізняють такі операційні витрати підприємства:

1) матеріальні;

2) на оплату праці;

3) на соціальні потреби;

4) амортизаційні відрахування;

5) інші.

Найбільшу питому вагу серед витрат підприємства мають операційні витрати, тобто пов’язані з основною діяльністю підприємства і операціями, що її забезпечують. Ці витрати формують собівартість продукції, яку виготовляє підприємство. Отже, собівартість продукції – це вираження в грошовій формі поточних витрат підприємства на підготовку виробництва продукції, її виготовлення.

Розглянемо структуру операційних витрат ТОВ «Кристал+» за аналітичний період. Дані узагальнені в табл. 2.3 (на основі бухгалтерських даних, форми №2).

Таблиця 2.3 - Склад та структура операційних витрат ТОВ «Кристал+» за 2012-2014 рр.

Показник

2012 р.

2013 р.

2014 р.

Відхилення

2014/2012

тис.грн

%

тис.грн

%

тис.грн

%

тис.грн

%

Матеріальні витрати

1002,58

54,69

896,3

53

717,04

52,76

-285,54

-28,48

Витрати на оплату праці

563,7

30,79

536,9

31,75

429,52

31,64

-134,18

-23,89

Відрахування на соціальні заходи

219,84

12,01

214,7

12,71

171,76

12,58

-48,08

-21,87

Амортизація

37,4

2,02

38,4

2,27

34,56

2,57

-2,84

-7,59

Інші витрати

8,9

0,49

4,7

0,27

6,2

0,45

-2,7

-30,34

Усього витрати

1832,42

100

1691

100

1359,08

100

-473,34

-25,83

З аналізу табл. 2.11 можна зробити висновки, що загальна сума витрат на операційну діяльність знижується на 25,83 %,. Таке зниження обумовлено зниженням переважно матеріальних витрат в 2014р. порівняно з 2012р. на 285,54 тис. грн та витрат на оплату праці на 134,18 тис. грн, а також зниженням амортизаційних та інших витрат на 5,54 тис. грн..

В структурі операційних витрат найбільшу питому вагу за аналітичний період займають матеріальні витрати, і їх частка знижується з 54.69% в 2012р до 52,76%, що обумовлено зниженням їх вартісного вираження та збільшенням питомої ваги витрат на оплату праці з 30,79% в 2012р. до 31,64% в 2014р. та збільшенням витрат на соціальні заходи з 12,01% до 12,58 % в 2014р.

Графічне зображення динаміки операційних витрат за елементами представлено на рис. 2.7.

Рисунок 2.3– Динаміка операційних витрат, тис. грн