Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тести М1 БТФ.doc
Скачиваний:
42
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
379.39 Кб
Скачать

32. Первісна вартість основних засобів - це:

а) фактична їх вартість на момент введення в дію чи придбання;

б) кошторисна вартість їх спорудження;

в) витрати на транспортування і установлення на місці використання;

г) все вищеназване.

33. Відновна вартість основних фондів - це:

а) вартість їх відтворення в сучасних умовах виробництва;

б) вартісна оцінка основних засобів після їх переоцінки;

в) вартість їх у новому, неопрацьованому стані;

г) вартість на капітальні ремонти і технічне відновлення основних засобів.

34. Залишкова вартість основних фондів - це:

а) різниця між повною первісною вартістю та сумою спрацювання основних засобів;

б) різниця між відновною вартістю та сумою спрацювання основних фондів;

в) ліквідаційна вартість;

г) балансова вартість основних засобів.

35. Норма прибутку визначається як:

а) процентне відношення чистого прибутку до собівартості реалізованої продукції;

б) відсоткове відношення чистого прибутку до вартості основних засобів;

в) відсоткове відношення чистого прибутку до вартості оборотних засобів;

г) відсоткове відношення чистого прибутку до сумарної вартості основних і оборотних засобів.

3.2. Оборотні засоби сільського господарства

1. Матеріаломісткість - це:

а) відношення вартості валової продукції до матеріальних затрат виробництва;

б) відношення матеріальних затрат виробництва до вартості валової продукції;

в) відношення матеріальних затрат до чистого прибутку;

г) відношення матеріальних затрат виробництва до вартості товарної продукції.

2. До оборотних активів відносять:

а) виробничі запаси, незавершене виробництво, поточні біологічні активи;

б) витрати майбутніх періодів;

в) фонди обігу;

г) виробничі оборотні засоби і фонди обігу.

3. У процесі виробництва оборотні засоби аграрних підприємств:

а) змінюють свою споживну вартість;

б) зберігають свою споживну вартість;

в) повністю втрачають споживну вартість;

г) узагалі її не мають.

4. Оборотні засоби підприємства – це частина виробничих засобів, яка:

а) являє собою сукупність засобів виробництва;

б) переносить свою вартість на продукцію протягом одного виробничого циклу;

в) включає предмети праці, які використовуються протягом одного виробничого циклу і втрачають свою натурально-речову форму;

г) включає фінансові кошти і готову продукцію та обслуговує процес обігу.

5. До елементів оборотних коштів підприємства не належать:

а) грошові кошти на розрахунковому рахунку підприємства;

б) господарський інвентар;

в) обладнання допоміжного виробництва;

г) витрати на впровадження інноваційних технологій у виробництво.

6. Оборотні засоби підприємства переносять свою вартість на вартість продукції, що виробляється:

а) частинами в міру спрацювання;

б) повністю на витрати виробництва;

в) їх вартість не переноситься;

г) правильна відповідь відсутня.

7. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів характеризує:

а) розмір реалізованої продукції, який припадає на одну гривню оборотних виробничих фондів;

б) середню тривалість одного обороту;

в) вартість оборотних коштів за відповідний звітний період;

г) витрати виробничих фондів на одну гривню товарної продукції.

8. Який показник характеризує швидкість обороту обігових коштів підприємства?

а) коефіцієнт оборотності;

б) коефіцієнт завантаження;

в) тривалість одного обороту;

г) рентабельність обігових коштів.

9. Показники ефективності оборотних коштів – це показники:

а) корисного ефекту, фондовіддачі, фондомісткості;

б) ділової активності, оборотності, абсолютної ліквідності;

в) оборотності, завантаження та рентабельності;

г) росту та рентабельності оборотних коштів.

10. Скорочення тривалості виробничого циклу дає можливість:

а) збільшити тривалість одного обороту;

б) збільшити коефіцієнт завантаження оборотних коштів;

в) вивільнити оборотні кошти;

г) скоротити кількість оборотів оборотних коштів.

11. Які види оборотних коштів не відносять до фондів обігу:

– готова продукція на складі;

– готова продукція в дорозі;

– незавершене виробництво;

– дебіторська заборгованість.

12. Які види оборотних коштів є нормованими:

– сировина і основні матеріали;

– дебіторська заборгованість;

– готова продукція в дорозі;

– грошові кошти.

13. Які елементи оборотних коштів обслуговують сферу виробництва:

– грошові кошти;

– незавершене виробництво;

– дебіторська заборгованість;

– готова продукція.

14. До високо ліквідних оборотних коштів відносять:

– поточні фінансові інвестиції;

– незавершене виробництво;

– дебіторська заборгованість;

– грошові кошти.

15. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів показує:

– співвідношення суми фактичних і планових матеріальних витрат;

– кількість оборотів оборотних коштів протягом року;

– скільки днів потрібно підприємству для поповнення його оборотних коштів;

– співвідношення суми матеріальних витрат і вартості виготовленої продукції.

16. Для оцінки ефективності використання матеріальних ресурсів узагальнюючим показником є:

матеріаловіддача;

– питома вага матеріальних витрат в собівартості продукції;

– коефіцієнт використання матеріалів;

– ефективність споживання елементів матеріальних ресурсів.

17. Основне призначення фондів обігу полягає в:

– прямому впливі на зміну форми і властивостей предметів праці;

– покритті зносу основних фондів;

– забезпечені безперервності обігу засобів;

– забезпеченні ритмічності процесу виробництва.

18. До складу нормованих оборотних коштів включають:

– дебіторську заборгованість;

– витрати майбутніх періодів;

– засоби на поточному рахунку;

– відвантажену готову продукцію.

19. Швидкість обороту оборотних засобів підприємства характеризує показник:

– коефіцієнт оборотності;

– коефіцієнт завантаження;

– тривалість одного обороту;

– рентабельність оборотних коштів.

22. Не нормується такий елемент оборотних коштів:

– витрати майбутніх періодів;

– залишки готової продукції на складі;

– грошові кошти на розрахунковому рахунку;

– незавершене виробництво.

23. Засоби підприємства, що здійснюють оборот протягом одного виробничого циклу, називаються:

– основними виробничими фондами;

– оборотними засобами;

– виробничим капіталом;

– власними засобами.

Тема 1.4. Витрати на виробництво і собівартість продукції тваринництва

1. Витрати, загальна сума яких за певний час залежить від об­сягу виготовленої продукції, називаються:

a) змінними;

б) постійними;

в) прямими;

г) непрямими.

2. Змінні витрати це:

a) витрати, безпосередньо пов'язані з виробництвом певного різ­новиду продукції;

б) витрати, загальна сума яких за певний час залежить від обсягу виробленої продукції;

в) витрати, які прямо обчислюються на одиницю продукції;

г) витрати, які не можна безпосередньо обчислити на окремий рі­зновид продукції;

д) витрати, загальна сума яких не залежить від кількості вироб­леної продукції.

3. Витрати виробництва на підприємстві складаються із:

a) заробітної плати, амортизаційних відрахувань, вартості матері­алів, накладних витрат;

б) податків, заробітної плати, амортизаційних відрахувань, під­приємницького прибутку;

в) відсотка за кредитом, заробітної плати, податку з прибутку, амортизаційних відрахувань;

г) витрат на відрядження і представницьких витрат, вартості ма­теріалів, податку з прибутку, прибуткового податку.

4. Від обсягу виробництва не залежать:

a) сумарні (загальні) витрати;

б) валові витрати;

в) постійні витрати;

г)середні валові витрати.

5. Повна (комерційна) собівартість продукції включає:

a) усі витрати одного виробничого підрозділу на виробництво продукції;

б) усі витрати підприємства на виробництво продукції;

в) усі витрати підприємства на виробництво продукції плюс ви­трати на її реалізацію;

г) усі відповіді неправильні.

6. Величина відрахування у соціальні загальнодержавні фонди обчислюється:

a) у встановлених нормах залежно від величини основної зарплати;

б) у встановлених нормах залежно від величини тарифного заро­бітку;

в) у встановлених нормах залежно від величини додаткової зарплати;

г) у встановлених нормах залежно від витрат на оплату праці.

7. За валовою продукцією обчислюється:

a) виробнича собівартість;

б) повна (комерційна) собівартість;

в) прибуток від реалізації продукції;

г) усі відповіді правильні.

8. Собівартість – це:

а) грошова форма витрат на підготовку виробництва;

б) грошова форма витрат на існування підприємства;

в) грошова форма витрат на виготовлення і збут продукції;

г) грошова форма всіх витрат підприємства.

9. Комерційна (повна) собівартість реалізованої продукції включає в себе:

а) виробничу собівартість реалізованої продукції;

б) виробничу собівартість і загальновиробничі витрати;

в) виробничу собівартість, загальновиробничі і реалізаційні витрати;

г) виробничу собівартість, загальновиробничі і наднормативні витрати.

10. Як взаємопов’язані собівартість і ціна?

а) собівартість є базою ціни товару;

б) собівартість є обмеженням виробництва продукції, ринкова ціна якої нижча від собівартості;

в) відповіді “а” і “б” доповнюють одна одну;

г) вони ніяк не пов’язані.

11. У повну собівартість продукції включають:

а) витрати на виробництво продукції;

б) витрати на збут продукції;

в) витрати на обслуговування і управління цими процесами;

г) усі відповіді правильні.

12. Виробнича собівартість готової продукції включає:

а) прямі матеріальні витрати;

б) прямі витрати на оплату праці;

в) розподілені загальновиробничі та інші операційні витрати;

г) усі перелічені витрати.

13. До загальновиробничих витрат не відносять витрати на:

– охорону праці;

– відрядження директора підприємства;

– амортизаційні витрати на відновлення машин і устаткування;

– управління, виробниче і господарське обслуговування у межах виробництва.

14. За способом включення в собівартість продукції витрати поділяють на:

– основні і не основні;

– прямі і непрямі;

– готівкові і безготівкові;

– релевантні і нерелевантні.

15. Адміністративні витрати підприємства – це:

– загальновиробничі витрати підприємства, пов'язані з управлінням;

– загальногосподарські витрати підприємства, пов'язані з управлінням;

– загальновиробничі витрати підприємства, пов'язані з управлінням і обслуговуванням;

– загальногосподарські витрати, які спрямовані на управління підприємством в цілому та його обслуговування.

16. Повна собівартість реалізованої продукції тваринництва включає:

– виробничу собівартість реалізованої продукції, адміністративні витрати, витрати на збут, фінансові витрати, інші операційні витрати;

– виробничу собівартість реалізованої продукції, адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати;

– виробничу собівартість реалізованої продукції, адміністративні витрати, витрати на збут, фінансові витрати, інші операційні витрати, інші звичайні витрати;

– виробничу собівартість виготовленої продукції, нерозподілені постійні загальновиробничі витрати, адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати.