Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тести М1 БТФ.doc
Скачиваний:
42
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
379.39 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ДВНЗ "ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

Кафедра економіки підприємства

Тестові завдання

для поточного та підсумкового контролю знань

з дисципліни

"Економіка і бухгалтерський облік у тваринництві"

для студентів БТФ напряму підготовки 6.090102

"Технологія виробництва і переробки тваринницької продукції",

(денна і заочна форма навчання)

Херсон-2013

Таблиця 1

Структура змісту навчальної дисципліни

та розподіл навчального часу, год.

Модуль (розділ, блок змістових модулів)

Обсяг годин для окремих

видів навчальних занять

і самостійної роботи

Назва

Лекції

Практичні

Самостійна

робота

Разом

Модуль 1. Ресурсний потенціал тваринництва та ефективність його використання

1.1

Земельні ресурси та їх використання в сільському господарстві

2

2

2

6

1.2

Трудові ресурси і продуктивність праці в тваринництві

2

2

2

6

1.3

Матеріальні ресурси та ресурсний потенціал сільського господарства

2

4

4

10

1.4

Витрати на виробництво і собівартість продукції тваринництва

2

2

4

8

1.5

Ціноутворення і ціни на продукцію тваринництва

2

2

2

6

1.6

Розміщення, спеціалізація і концентрація в сільському господарстві

2

2

4

1.7

Результати та економічна ефективність сільськогосподарського виробництва

2

2

4

8

Всього за модулем 1

14

14

20

48

Модуль 2. Економіка виробництва продукції тваринництва

2.1

Економіка виробництва і використання кормів

2

2

2

6

2.2

Економіка вирощування і відгодівлі великої рогатої худоби

2

2

4

8

2.3

Економіка виробництва молока

2

2

4

8

2.4

Економіка виробництва продукції свинарства

2

2

2

6

2.5

Економіка виробництва продукції вівчарства

2

2

4

8

2.6

Економіка виробництва продукції м'ясного птахівництва

1

2

2

5

2.7

Економіка виробництва яєчного птахівництва

1

2

2

5

2.8

Економіка виробництва продукції інших видів тваринництва

2

2

2

Всього за модулем 2

12

16

22

50

Модуль 3. Теоретичні основи бухгалтерського обліку

3.1

Предмет і метод бухгалтерського обліку

2

2

4

3.2

Бухгалтерський баланс і система рахунків бухгалтерського обліку

2

2

2

6

3.3

Документи, облікові регістри та форми бухгалтерського обліку

2

2

2

6

Всього за модулем 3

6

4

6

16

Модуль 4. Облік грошових коштів, розрахункових операцій, запасів і необоротних активів та витрат виробництва в тваринництві

4.1

Облік грошових коштів та розрахункових операцій

2

2

4

8

4.2

Облік оплати праці і розрахунків з працівниками

2

2

4

8

4.3

Облік виробничих запасів, готової продукції, тварин на вирощуванні і відгодівлі

2

2

4

8

4.4

Облік основних засобів та нематеріальних активів

2

2

4

8

4.5

Облік витрат та виходу продукції тваринництва

2

2

4

8

4.6

Собівартість продукції тваринництва та методи її калькулювання, відображення в регістрах бухгалтерського обліку

2

2

4

8

Всього за модулем 4

12

12

24

48

Всього годин з навчальної дисципліни

44

46

72

162