Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
11ап.doc
Скачиваний:
106
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
82.43 Кб
Скачать

1.Методика вивчення нумерації чисел першого десятка і 0

Нумерація — сукупність прийомів найменування і позначення чисел. Спосіб іменувати натуральні числа за допомогою небагатьох слів називається усною нумерацією (словесною системою числення), а спосіб позначати (записувати) їх за допомогою небагатьох знаків — письмовою нумерацією.Метою вивчення нумерації чисел в межах десяти є: сформувати чіткі уявлення про величину (в розумінні кількісного значення) кожного з чисел і початкові уявлення про натуральний ряд чисел; удосконалити вміння лічити предмети; називати кожне число; розпізнавати позначення числа та записувати його цифрою; утворювати число з попереднього й одиниці; порівнювати числа. Учні повинні знати місце числа в натуральному ряді чисел, а також мати уявлення про склад числа з двох менших чисел.Вивчення кожного з чисел першого десятка проводиться в такій послідовності: ознайомлення з числом і відповідною цифрою, порівняння чисел і склад числа. Опрацювання цих тем будується на основі предметно-практичних дій, роздаткового матеріалу. В роботі над кожним числом потрібно дотримуватись послідовності завдань, поданих у підручнику. Озна йомлення з новим числом і цифрою будується на таких завданнях: лічба предметів множин, чисельність яких характеризується числом, що розглядається, і показ відповідної цифри; утворення нового числа з попереднього й одиниці; співвіднесення кількості предметів з числом (цифрою) і числа (цифри) з відповідною кількістю предметів; порівняння числа, що розглядається, з одиницею та іншими числами; вибіркова лічба її межах числа, що розглядається (кількісна й порядкова); розгляд і написання відповідної цифри. Під час вивчення нумерації учні ще не розв'язують абстрактних прикладів на додавання (за винятком прикладів на додавання одиниці). За предметними множинами або малюнками вони лише складають приклади і читають їх, знаходять результат перелічуванням. На закінчення вивчення нумерації чисел першого десятка більше уваги звертається на взаємозв'язок між порядковою лічбою і кількістю предметів, поняття "стільки", "скільки", зміну рівночисельності множин.У межах вивчення нумерації чисел першого десятка ознайомлюємо учнів3 поняттям нуля. Поняття про число нуль розкривається на основі відлічування предметів по одному і способом віднімання рівних чисел. Учні повинні усвідомити, що: число нуль можна отримати, якщо з будь-якого числа послідовно відняти всі його одиниці; нуль менше від будь-якого нату рального числа і має стояти в ряді чисел перед числом 1.

2. Методика вивчення нумерації чисел у межах 1000

Володіння нумерації в концентре тисячі має дуже велике значення для розвитку математичних уявлень учнів початкової школи. Більше того - це запорука успіху навченості дітей, розвитку їх інтелектуальних здібностей, успішного засвоєння шкільної програми. Особливістю програми навчання дітей у даному напрямку є те, що йде паралельне засвоєння матеріалу «на слух», вимова, написання числа. Найбільш успішно засвоєння матеріалу відбувається з використанням практичних завдань, пов'язаних з повсякденним життям навчаються.:1. Нумерація чисел 101-1000."Тисяча'' виділяється окремим концентром через те, що при вивченні трицифрових чисел учні засвоюють якісно нові відомості у галузі нумерації чисел (новий розряд - сотень завершує формування класу одиниць, а далі числа будуть вивчатися не за розрядами а за класами).На етапі підготовчої роботи слід повторити нумерацію чисел першої сотні, викликати інтерес до вивчення "великих" чисел (на уроці слід назива ти, демонструвати такі числа, цікавитися у дітей, хто знає числа "далі ста").При вивченні усної нумерації формуються уявлення про сотню - нову лічильну одиницю. Це досягається шляхом використання окремих паличок, пучків-десятків, пучків-сотень та наочних посібників. У засвоєнні письмової нумерації спираються на вміння записувати двоцифрові числа та наголошу ють на тому, що сотні, тобто одиниці IIIрозряду, записують на третьому місці, якщо лічити справа наліво.

3. Методика вивчення нумерації багатоцифрових чисел Концентр багатоцифрових чисел завершує курс цілих невід'ємних чисел, які вивчають у початковій школі. Цільовою настановою вивчення програ мового матеріалу концентру є засвоєння учнями усної і письмової нумерації чисел перших двох класів та прийомів письмового виконання чотирьох ариф метичних дій. У вивченні нумерації багатоцифрових чисел є таких два основних підходи: а) числа вивчають у порядку збільшення (нарощування) розрядів, тобто починають вивчати чотирицифрові числа, потім п'яти- і шестицифрові, а вже після цього дають поняття про клас; б) числа вивчають за класами, після першого класу йде другий, а потім вивчають перших два класи разом. Кожний з підходів має як переваги, так і слабкі місця. В чинній програмі і діючих підручниках для початкової школи реалізується перший підхід. Особливістю вивчення нумерації багатоцифрових чисел є те, що усну і письмову нумерації опрацьовують одночасно. На етапі підготовки до вивчення теми треба повторити і закріпити знання молодших школярів з нумерації трицифрових чисел (читання і запис чисел, назви розрядних чисел, десятковий склад трицифрових чисел) та про натуральну послідовність чисел у межах 1000, звернути увагу на співвідно шення між розрядними одиницями, помісцеве значення цифр у записі числа. Бажано ґрунтовно опрацювати відкладання чисел на рахівниці.У вивченні нумерації чотири-, п'яти- і шестицифрових чисел є багато схожого. Тому ґрунтовно розглянемо методику вивчення нумерації чотирицифрових чисел.Чотирицифрові числаВивчення нумерації чотирицифрових чисел проводять у такій послі довності: називання чисел за межами першої тисячі; утворення числа 2000 і лічба тисячами до 10 000 (називання розрядних чисел першого розряду другого класу); утворення, читання і записування будь-яких чотирицифрових чисел; десятковий склад чисел і визначення всього числа десятків, сотень і тисяч у числі. Такий підхід застосовують і при подальшому розширенні множини багатоцифрових чисел. '

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]