Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

кінчик / Питання на екзамен

.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
50.69 Кб
Скачать

Питання на іспит ГІС (жирним виділено питання на держекзамен)

 1. Проаналізуйте основні прикладні аспекти збору та обробки інформації.

 2. Розкрийте зміст інформації в організації природоохоронної діяльності.

 3. Охарактеризуйте сучасний стан і тенденції розвитку інформаційних технологій.

 4. Яке призначення мають вимірювальні інформаційні системи?

 5. Дайте визначення поняття банку і бази даних.

 6. Назвіть основні галузі застосовування ГІС у наш час.

 7. У чому полягає завдання геоінформаційних моніторингових систем?

 8. Дайте загальну характеристику програмних засобів для роботи з просторовими даними ГІС- технологій.

 9. Назвіть типи ГІС за територіальним охопленням.

 10. Опишіть основні процедури та операції інформаційних технологій.

 11. Назвіть базові модулі, що реалізовують основні функції ГІС.

 12. Розкрийте суть застосування ГІС в медико- екологічному картографуванні.

 13. Наведіть приклади інтеграції ГІС з Інтернетом.

 14. Яке значення вкладається в поняття "інформаційна система"? Назвіть типи областей її застосування і цільових функцій.

 15. Обґрунтуйте типізацію первинної інформації.

 16. В чому суть мережної мопит делі даних? Наведіть приклади її можливого застосування.

 17. Яку роль відіграють ГІС-технології в інформаційному забезпеченні екологічного картографування? Обгрунтуйте відповідь.

 18. Охарактеризуйте тематичні шари інформації, що використовуютьсяв системі єдиного екологічного моніторингу.

 19. Проаналізуйте особливості еволюції інформаційних систем.

 20. Що служить правовою основою екологічної інформації? Обґрунтуйте відповідь.

 21. Якимі джерелами та носіями екологічної інформації і користуються студенти у процесі навчання у вищому навчальному закладі?

 22. Перерахуйте функції адміністратора бази даних.

 23. Поясніть відмінність ГІС від інших інформаційних систем.

 24. Які Ви знаєте об’єкти просторової локалізації інформації для еколологічного картографування? Дайте їх коротку характеристику.

 25. Поясніть відмінність між основною та додатковою інформацією в спеціалізованих інформаційних системах.

 26. Наведіть типи даних, що використовуються в СУБД

 27. Дайте характеристику класифікації ГІС за призначенням

 28. В чому ви бачити перспективу розвитку сучасних ГІС

 29. Проаналізуйте геоінформаційні системи земельного кадастру, лісового реєстру і теріторій, що особливо охороняються.

 30. Розкрийте особливості створення інформаційних систем та їх ефективність в організації природоохоронної діяльності.

 31. Які існують властивості інформації? Охарактеризуйте їх.

 32. Яка інформація належить до екологічної ? Як Ви трактуєте цей термін?

 33. Якими дослідженнями забезпечується функціонування ГІМС?

 34. Що таке географічні інформаційні системи?

 35. Перерахуйте функції адміністратора бази даних.

 36. Проаналізуйте значення інформації у взаємодії систем різної природи.

 37. Що становлять собою інформаційні ресурси? Які види цих ресурсів ви знаєте?

 38. Як Ви думаєте, чи є інформація, знайдена за допомогою системи Інтернет, доказом у випадку судового розгляду з питання охорони довкілля?

 39. Дайте характеристику схеми обміну даними при роботі з БД.

 40. Дайте характеристику сферам застосування ГІС-технологій.

 41. В чому основні відмінності функції просторового аналізу і моделювання від функції моделювання процесів?

 42. Дайте визначення ГІС та розкрийте її структуру

 43. Що становлять собою інформаційні ресурси? Які види цих ресурсів ви знаєте?

 44. .Охарактеризуйте поділ геоінформаційних систем за територіальним охопленням.

 45. Як вирішується проблема прогнозування надзвичайних ситуацій на прикладі геоінформаційної системи «Екстремум»?

 46. Яка роль Інтернету в одержанні екологічної інформації? Дайте характеристику екоінформації, що розміщається на сайтах

 47. Наведіть класифікацію джерел інформації для екологічного картографування. Як можна, на вашу думку, деталізувати приведені в ній типи екологічної інформації?

 48. Проаналізуйте основні функції ГІС в організації природоохоронної діяльності.

 49. На які типи поділяються інформаційні системи за методами збирання інформації? Поясніть їх суть.

 50. Які компоненти включає банк даних?

 51. Які задачі охоплюють екологічні інформаційні системи?

 52. Дайте характеристику глобальної бази даних природно-ресурсної інформації.

 53. Які завдання вирішує проект CORINE?

 54. Охарактеризуйте основні програмні засоби СУБД в організації природоохоронної діяльності.

 55. Що таке достовірна інформація?

 56. Що таке масова екологічна інформація? Приведіть приклад такої інформації.

 57. Чим є обчислювальна система?

 58. Охарактеризуйте інформаційно-довідкову функцію застосування ГІС- технологій.

 59. Який принцип створення електронного атласу України за допомогою системи карт?

 60. Що Ви розумієте під інформаційними технологіями? Яке їх призначення?

 61. Сформулюйте призначення СУБД.

 62. Як ви розумієте функцію автоматизованого картографування ГІС- технологій.

 63. Охарактеризуйте програмне забезпечення ГІС, яке використовується для екологічного картографування.

 64. Дайте характеристику структури єдиної регіональної інформаційної системи природокористування (ЄРІСП).

 65. Охарактеризуйте структуру інформаційної технології.

 66. Охарактеризуйте основні види програм, що належать до СУБД .

 67. Охарактеризуйте ключові компоненти програмного забезпечення ГІС.

 68. Дайте характеристику основним етапам розвитку геоінформаційних технологій.

 69. Що лежить в основі розробки екологічних карт ?

 70. Охарактеризуйте якими дослідженнями забезпечується функціонування ГІМС.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке кінчик