Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
All_inclusive / MMM / розділи / розділ 2 / розділ 2.docx
Скачиваний:
6
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
56.95 Кб
Скачать

Оцінювання виробленої продукції за методами калькулювання

Заключним етапом обліку витрат є обчислення собіва­ртості одиниці, продукції (робіт, послуг), тобто складання каль­куляції.

Калькуляція — це обчислення собівартості одиниці продукції (робіт, послуг) за встановленою номенклатурою витрат.

Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) установлює підприємству самостійно.

Витрати, пов'язані з виробництвом продукції (робіт, послуг), можуть групуватися за такими статтями калькуляції (типовими):

1) сировина і матеріали;

2) купівельні комплектуючі вироби, на­півфабрикати, роботи і послуги виробничого характеру сторонніх підприємств і організацій;

3) паливо та енергія, на технологічні потреби;

4) зворотні відходи (вираховуються);

5) основна заробі­тна плата;

6) додаткова заробітна плата;

7) відрахування на соці­альне страхування;

8) витрати, пов'язані з підготовкою та осво­єнням виробництва продукції;

9) відшкодування зносу спеці­альних інструментів і пристроїв цільового призначення та інші спеціальні витрати;

10) витрати на утримання та експлуатацію устаткування;

11) загальновиробничі витрати.

Відображення витрат виробництва бухгалтерськими проводками

№ з/п

Кореспондуючі рахунки

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

1

Нараховано амортизацію основних засобів та немате­ріальних активів, що використовуються у виробництві

23«Виробництво»

13 «Знос необоротних активів»

2

Відпущено зі складу товарно-матеріальні цінності на потреби виробництва

23«Виробництво»

20 «Виробничі запаси»

3

Відпущено у виробництво МШП

23«Виробництво»

22 «Малоцінні та швидко­зношувані предмети»

4

Відображено вартість послуг, наданих допоміжним виробництвом цеху основного виробництва (передача продукції з цеху в цех)

23«Виробництво»

23 «Виробництво»

5

Списано на витрати виробництва втрати від технічно неминучого

23«Виробництво»

24 «Брак у виробництві»

6

Використано частину готової продукції на потреби виробництва

23«Виробництво»

26 «Готова продукція»

7

Оплачено готівкою витрати виробництва

23«Виробництво»

30 «Каса»

8

Оплачено з поточного або валютного рахунка, з інших рахунків у банку витрати виробництва

23«Виробництво»

31 «Рахунки в бачках»

9

Оплачено з підзвітних сум витрати виробництва

23«Виробництво»

372 «Розрахунки з підзвітни­ми особами»

10

Списано на собівартість продукції, робіт і послуг суми незадоволених претензій.

23«Виробництво»

374 «Розрахунки з претензіями»

11

Віднесено на витрати виробництва відповідну частину витрат майбутніх періодів

23«Виробництво»

39 «Витрати майбутніх періодів»

12

Проведено дооцінення незавершеного виробництва

23«Виробництво»

423 «Дооцінка активів»

13

Проведені відрахування до резерву на оплату відпус­ток виробничим робітникам

23«Виробництво»

471 «Забезпечення виплат відпусток»

14

Акцептовано рахунок постачальника за послуги, на­дані для потреб виробництва (вода, пар, енергія,

23«Виробництво»

63 «Розрахунки з постачаль­никами та підрядниками»

зв'язок тощо)

15

Нараховано заробітну плату виробничим робітникам та проведені відрахування на соціальне страхування

23«Виробництво»

66 «Розрахунки з оплати пра­ці», 65 «Розрахунки за страхування»

від зарплати згідно з чинним законодавством

16

Відображено послуги, призначені для потреб вироб­ництва, надані дочірніми підприємствами та внутрі­шніми, підрозділами

23«Виробництво»

682 «Внутрішні розрахунки»,

683«Внутрішньогосподарські розрахунки»

17

Відображено послуги, призначені для потреб вироб­ництва, надані ними послуги для потреб виробництва (в т. ч. за оренді, транспорту тощо)

23«Виробництво»

685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

18

Оприбутковано лишки незавершеного виробництва, виявлені при інвентаризації в цехах допоміжних виро­бництв

23«Виробництво»

71 «Інший операційний дохід»

19

Включено до собівартості продукції, робіт і послуг відповідну частку загальновиробничих витрат

23«Виробництво»

91 «Загальновиробничі витрати»

20

Віднесено на собівартість продукції, робіт і послуг ва­ртість матеріальних цінностей, яких не вистачає в ме­жах норм природного убутку

23«Виробництво»

947 «Нестачі. Втрати від псу­вання

цінностей»

21

Відображено вартість послуг допоміжних виробництв, наданих для капітального будівництва

15«Капітальні інвестиції»

23 «Виробництво»

22

Повернено невикористані у виробництві матеріальні цінності; відображено вартість зворотних відходів

20 «Виробничі запаси»

23 «Виробництво»

-

23

Відображено втрати від невипраного браку

24 «Брак у виробни­цтві»

23 «Виробництво»

24

Оприбутковано напівфабрикати власного виробництва

25«Напівфабрикати»

23 «Виробництво»

25

Оприбутковано на склад готову продукцію

26 «Готова про­дукція»

23 «Виробництво»

26

Частину витрат допоміжних цехів включено до суми матеріального збитку, що підлягає відшкодуванню

375 «Розрахунки за відшкодуванням за­вданих збитків»

23 «Виробництво»

27

Включено до складу витрат майбутніх періодів відповід­ну частину витрат виробництва (в галузях із сезонним виробництвом, при освоєнні нових виробництв тощо)

39«Витрати майбут­ніх періодів»

23 «Виробництво»

28

Списано витрати виробництв в частині наданих ними послуг (продукції) дочірнім підприємствам та внутрі­шнім підрозділам

682 «Внутрішні роз­рахунки», 683«Вну­трішньогосподарські розрахунки»

23 «Виробництво»

29

Відображено вартість послуг, наданих на сторону

903«Собівартість реалізованих робіт і послуг»

23 «Виробництво»

30

Проведено уцінку незавершеного виробництва

946«Втрати від зне­цінення запасів»

23 «Виробництво»

31

Відображено виявлену при інвентаризації недостачу матеріальних цінностей у цехах допоміжних (незавершеного виробництва) виробництв

947«Нестачі і втрати від псування ціннос­тей»

23 «Виробництво»

32

Списано на збиток втрати незавершеного виробництва

внаслідок стихійного лиха, пожеж тощо

99«Надзвичайні ви­трати»

23 «Виробництво»

Організація обліку витрат залежить передусім від особливостей технології виробництва та характеру продукції, що випускається. Сукупність прийомів обліку виробничих витрат та способів обчислення собівартості одиниці продукції називається методом калькулювання.

Витрати виробництва залежно від його типу можуть обліковуватись декількома методами: Позамовним, по передільним та комбінацією цих двох методів.

Позамовний метод обліку витрат на виробництво застосовують в основному на індивідуальних та дрібносерійних виробництвах. Обєктом обліку при використанні цього методу є окреме індивідуальне замовлення, окремий контракт або партія продукції, яка складається з ідентичних зразків що проходять однаковий технологічний процес виготовлення.

Попередільний метод обліку витрат на виробництво використовується у виробництвах, де продукція одержуєтьсся внаслідок послідовної переробки вихідної сировини за окремими стадіями на безперервній основі. Змішаний метод використовується в основному в серійних ав­томатизованих і роботизованих виробництвах, де готова продук­ція має багато загальних та індивідуальних характеристик. На­приклад, одночасний випуск на одній технологічній лінії декількох марок телевізорів, комп'ютерів, автомобілів та іншої продукції. При цьому облік витрат на виробництво будь-яких окремих ідентичних деталей (наприклад, корпусів до телевізорів) можна вести, використовуючи позамовний метод, а облік витрат на технологічній лінії (збирання або конвеєр), де із сировини одержується готовий продукт — попередільний.

Правильний вибір методів обліку витрат визначається особли­востями технологічних процесів, що використовуються на виро­бництві і залежить від керівництва і бухгалтерів самого підпри­ємства.

При виборі позамовного методу обліку витрат на виробництво повинна виконуватись одна з таких умов:

  • кожний зразок або партія ідентичних зразків готової продукції легко відокремлю­ються від інших зразків або інших партій зразків готової продук­ції;

  • кожний зразок або партія ідентичних зразків готової про­дукції виконується за технічним замовленням або безпосередньо за завданням замовника;

  • випускається відносно невелика кіль­кість продукції; 4) виготовлення кожного зразка партії ідентич­них зразків готової продукції потребує значних витрат.

Основним моментом при використанні позамовного методу обліку витрат на виробництво є необхідність точного обліку і ві­докремлення витрат за яким-небудь одним замовленням (робо­тою) від витрат за іншими замовленнями (роботами).

У випадку, коли витрати виробництва не можуть бути повніс­тю віднесені до окремого замовлення (роботи) або до декількох з них, тобто облік ведеться тільки по виробництву в цілому, а не за окремими замовленнями — застосовується попередільний метод або комбінація позамовного і попередільного методів.

Для обчислення собівартості продукції при попередільному методі вартість усіх виробничих витрат (прямих та непрямих), які були здійснені на підприємстві протягом одного звітного пері­оду, ділиться на загальну кількість зразків готової продукції, ви­готовлених протягом цього звітного періоду.

Попередільний метод має два варіанти: однопередільний (прос­тий) та багатопередільний.

При застосуванні однопередільного методу технологічний процес не поділяється на окремі етапи, а від першої до останньої операції становить одне ціле, наприклад, хлібовипікання тощо.

Багатопередільний метод використовується у випадку, коли технологічний процес поділяється на декілька технологічних фаз (переділів). При цьому наприкінці кожного переділу одержують напівфабрикат, собівартість якого калькулюється

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке розділ 2