Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
All_inclusive / MMM / розділи / розділ 2 / розділ 2.docx
Скачиваний:
6
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
56.95 Кб
Скачать

Стан обліку витрат виробництва та методи калькулювання собівартості виготовленої продукції на тов «карпатія-бук»

2.1. Фінансово-економічна характеристика діяльності та загальні аспекти організації обліку на тов «карпатія-бук»

Товариство з обмеженою відповідальністю «КАРПАТІЯ-БУК» (далі-«товариство») створено на засадах договору між Учасниками від 7 червня 2007 року і здійснює свою діяльність на підставі Статуту (додаток А) ,який є його установчим документом.

Місцезнаходження Товариства: Україна, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Гоголя ,63.

Основною метою Товариства є здійснення господарської діяльності направленої на одержання прибутків і задоволення на їх основі інтересів Учасників, а також економічних соціальних інтересів трудового колективу Товариства.

Предметом діяльності Товариства є:

 • виробництво будівельних матеріалів різних найменувань

 • закупівля, переробка та продаж лісоматеріалів;

 • лісорозробка та лісозаготівля;

 • закупівля та реалізація металобрухту;

 • виготовлення різного виду прокладок, ущільнюючих сальників, сільськогосподарського інвентарю;

 • надання послуг по громадському харчуванню населенню в їдальнях, кафе, оптово-роздрібна закупка і торгівля продовольчими та непродовольчими товарами, алкогольними, тютюновими, паливно-мастильними матеріалами;

 • торгівля автомобілями, запчастинами до них та металопродукцією;

 • виробництво промислової продукції, виробів сільськогосподарської та будівельної продукції, гіпсоблоків, шлакоблоків, цегли та товарів широкого вжитку;

 • закупівля та реалізація будівельних матеріалів;

 • надання транспортно-експедиційних послуг українським і закордонним представництвам, організаціям та приватним особам;

 • спонсорська діяльність;

 • дилерська діяльність:

 • консультування суб'єктів господарської діяльності з питань економічної діяльності, надання інших консалтингових, інформаційно - консультаційних та посередницьких послуг на комерційних засадах з питань економки, підприємництва та зовнішнього ринку, пошук ділових партнерів для інших суб’єктів господарської діяльності;

 • купівля та продаж нерухомості надання послуг, пов'язаних з рухомим і нерухомим майном;

Діяльність, яка у відповідності з діючим законодавством потребує спеціального дозволу, може здійснюватись Товариством після отримання відповідного дозволу (ліцензії).

Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації, має своє відокремлене майно, постійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банках України в національній та іноземній ноті, свою круглу печатку та прямокутний штамп з найменуванням та емблемою Товариства, штампи і бланки із своїм найменуванням та емблемою , фірмовий знак та інші реквізити.

Товариство від свого імені вступає в договірні відношення з резидентами та нерезидентами, набуває майнових і власних немайнових прав та несе зобов'язання, виступає позивачем і відповідачем в судах.

Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, на яке за законодавством України може бути звернено стягнення. Держава, її органи і організації не відповідають по зобов'язаннях Товариства. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями учасників. Учасники відповідають за зобов'язаннями Товариства в межах свого внеску.

Втручання в господарську та іншу діяльність Товариства державних, громадських та інших о ланів не допускається, крім випадків виконання з їх боку контролю за діяльністю Товариства у межах їх компетенції згідно чинного законодавства.

Для досягнення мети своєї діяльності Товариство має право:

 • вступати в господарські, цивільно-правові відносини з державними, приватними, колективними, орендними, кооперативними та іншими організаціями, установами, підприємствами, а також з громадянами на Україні і за її межами;

 • розробляти і затверджувати програми своєї діяльності;

 • приймати участь в створенні і діяльності господарських товариств, об'єднань, фінансово-промислових груп та інших організаційних структур;

 • самостійно вирішувати питання формування і використання матеріальних і фінансових ресурсів;

• вносити депозити і отримувати кредити в банках , а також інвестувати в інші активи, які | приносять прибуток;

• страхувати своє майно в страхових компаніях і товариствах; купувати матеріальні ресурси, в тому числі основні засоби у підприємств, організацій, громадян і через товарні біржі;

самостійно визначати розмір та умови Оплати праці, внутрішній розпорядок, режим праці та відпочинку працівників з врахуванням вимог законодавства про працю, направляти працівників на навчання за кордон, працевлаштування іноземних спеціалістів-в товаристві, представляти і захищати інтереси учасників.

Заключення господарських договорів, в тому числі оренди, лізингу, купівлі-продажу, дарування, 1 підряду, позики, доручення та інші, передбачені чинним законодавством. 4.2. Товариство має право відкривати свої філії і представництва на території України та за її межами, створювати дочірні підприємства з правами юридичної особи.

Філії і представництва діють від імені Товариства на основі Положень про них, а дочірні підприємства на основі Статуту, затвердженого зборами учасників.

Товариство є власником :

 • майна, переданого йому засновниками і учасниками у власність і отриманого в результаті і фінансово - господарської діяльності;

 • іншого майна, придбаного на законних підставах.

У своїй діяльності Товариство керується Законами України «Про господарські товариства», Цивільним та Господарським кодексами України, іншими законодавчими актами України, даним Статутом, рішеннями органів управління Товариства.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке розділ 2