Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

регіональна економіка / Транспортний комплекс

.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
15.38 Кб
Скачать

Транспортний комплекс, його галузева структура та народногосподарське значення.

Транспорт – одна з найважливіших інфраст¬руктурних галузей матеріального вир-ва, яка забез¬печує виробничі й не-виробничі потреби н/г і насел в усіх видах перевезень. Велике значення має транс¬порт для зв’язку між галузями н/г, між міс-том і се¬лом, між окремими районами країни. Транспорт спри-яє суспільному ТПП, є активним фактором формування еко-номінчої спеціалізації гос-в окремих районів, неможливої без обміну продукцією.

За призначенням виділяють танспорт: згаль¬ного корис-тування (для перевезення готової продук¬ції, задоволення пот-реб насел. у просторовому пе¬реміщ), відомчий (внутрішньо-виробничий, внутріш-ньобудівельний, внутрішньогосподарсь-кий, внутріш-ньозаводський і внутрішньопортовий) і трансорт особистого призначення.

Виділяють такі види транспорту: наземний (залізнич-ний, автомобільний, в’ючний), водний (мор¬сьий, річковий, озерний), повітряний та трубопровід¬ний.

Пасажирський транспорт є галуззю невиробничої сфери і належить до інфраструктурних галузей. Вантажний транспорт — галузь виробничої інфраструктури. Не виробляючи безпо-середньо матеріальної продукції, вантажний транспорт є чет-вертою галуззю матеріального виробництва після видобувної, переробної промисловості і сільського господарства. Жодна з названих трьох основних галузей матеріального виробництва не здатна функціонувати без транспортного забезпечення. Продукт тільки тоді готовий до споживання, коли він достав-лений до споживача.

З одного боку, транспорт є неодмінною умовою функціо-нування самого виробництва, де він здійснює доставку сирови паливно-енергетичних ресурсів, комплектуючих, устаткуван-ня і т.п., а з другого — доставляє готову продукцію до спожи-вача. Таким чином, в процесі виробництва готової продукції транспорт істотно впливає на її собівартість, а звідси — на ефективність і ціну. Зменшення транспортної складової у со-бівартості виробленої продукції сприяє підвищенню ефектив-ності виробництва. Транспорт є необхідною умовою спеціалізації і комплексного розвитку народногосподарських комплексів регіонів, формування ТВК як локального, так і ра-йоноутворюючого значення. Він сприяє суспільному територі-альному поділу праці, формуванні зв'язків між населеними пунктами та всередині їх. Без транспорту неможлива інтегра-ція України у загальносвітову економічну систему.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.