Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
methodCpp1.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
416.26 Кб
Скачать

Пріоритет виконання операцій

Ранг

Операції

Напрямок виконання

1

() (виклик функції), [], ->, "."

>>>

2

!, ~, +, - (унарні), ++, --, *, (тип), sizeof, (new,delete – Сі++)

<<<

3

.* , ->* - Сі++

>>>

4

*, /, % (бінарні)

>>>

5

+, - (бінарні)

>>>

6

<<, >>

>>>

7

<, <=, =>, >

>>>

Продовження таблиці 3.3

Ранг

Операції

Напрямок виконання

8

==, !=

>>>

9

& (порозрядна)

>>>

10

^

>>>

11

| (порозрядна)

>>>

12

&& (логічна)

>>>

13

|| (логічна)

>>>

14

?: (тернарна)

<<<

15

=, +=, -=, *=, /=, %=, &=, ^=, |=, <<=,>>=

<<<

16

"," (кома)

>>>

Основні математичні функції мови С/С++, опис яких міститься у файлі <math.h>,наведені у таблиці 3.4.

Таблиця 3.4

Математичний запис

Функція

Пояснення

Приклад

arccos x

acos

Повертає арккосинус кута, рівного х радіан

acos(x);

arcsin x

asin

Повертає арксинус аргументу х в радіанах

asin(x);

arctg x

atan

Повертає арктангенс аргументу х в радіанах

atan(x);

аrctg(x/у)

atan2

Повертає арктангенс відношення параметрів х та у в радіанах

atan2(x, y);

-

ceil

Заокруглює дійсне значення х до найближчого більшого цілого і повертає його як дійсне

ceil(x);

cosx

cos

Повертає косинус кута, рівного х радіан

cos(x);

chx=1/2(ex+e-x)

cosh

Повертає гіперболічний косинус аргументу, рівного х радіан

cosh(x);

Продовження таблиці 3.4

ex

exp

Повертає результат піднесення числа е до степені х

exp(x);

|x|

fabs

Повертає модуль дійсного числа х

fabs(x);

-

floor

Заокруглює дійсне число до найближчого меншого числа і повертає результат як дійсний

floor(x);

-

fmod

Повертає залишок ділення х на у. Аналогічна операції %, але працює з дійсними числами

fmod(x, y);

ln x

log

Повертає значення натурального логарифму х

log(x);

lg x

log10

Повертає значення десяткового логарифму х

log10(x);

xy

pow

Вираховує значення числа х у степені у

pow(x, y);

sinx

sin

Повертає синус кута, рівного х радіан

sin(x);

sh x=1/2 (ex-e-x)

sinh

Повертає гіперболічний синус кута, рівного х радіан

sinh(x);

sqrt

Визначає корінь квадратний числа х

sqrt(x);

tg x

tan

Повертає тангенс кута, рівного х радіан

tan(x);

tgh x

tanh

Повертає гіперболічний тангенс кута, рівного х радіан

tanh(x);

Таблиця 3.5

Операції присвоювання

Операція

Пояснення

Приклад

=

Присвоїти значення виразу-операнду з правої частини операнду лівої частини

Р=10.5-3*х

*=

Присвоїти операнду лівої частини добуток значень обох операндів

Р*=2 еквівалентно Р=Р*2

/=

Присвоїти операнду лівої частини результат від ділення значення лівого операнда на значення правого

Р/=(2.2-х) еквівалентно

Р=Р/(2.2-х)

%=

Присвоїти лівому операнду залишок від ділення цілочисельного значення лівого операнда на цілочисельне значення правого операнда

Р%=3 еквівалентно Р=Р%3

+=

Присвоїти операнду лівої частини суму значень обох операндів

А+=В еквівалентно А=А+В

-=

Присвоїти операнду лівої частини різницю значень лівого і правого операндів

Х-=3.4-у еквівалентно Х=Х-(3.4-у)

Контрольні запитання:

 1. З яких елементів складається природна мова? Які аналоги цих елементів існують в С++?

 2. Що таке лексема? Наведіть приклади лексем у мові С++.

 3. Що таке ідентифікатор? Правила запису ідентифікаторів.

 4. Що таке константа? Які типи констант існують в С++.

 5. До якого типу належать константи 192345, 0х56, 0хСВ, 016, 0.7865, .0045, ‘c’, “0xddf”, “one”, 5 , 5.?

 6. Що таке тип даних?

 7. Чим відрізняються типи даних: float і double, char і wchar_t, int і short int?

 8. Чим відрізняються типи даних int і unsigned int?

 9. Назвіть усі типи даних, які існують в C++. Скільки місця в пам’яті займають дані кожного типу?

 10. Що таке змінна? Чим оголошення змінної відрізняється від її визначення? Наведіть приклади оголошень і визначень.

 11. Що таке клас пам’яті? Які класи пам’яті існують в С++? Наведіть приклади оголошень і визначень змінних різних класів пам’яті.

 12. Які три класи операцій розрізняють у мові С?

 13. Які операції можна застосовувати до цілочисельних даних? До дійсних, символьних?

 14. Які операції називаються унарними? Наведіть приклади.

 15. Які операції називаються бінарними? Наведіть приклади.

 16. Що таке тернарна операція? Поясніть її використання.

 17. Яка різниця між постфіксною і префіксною операціями інкременту (декременту)?

 18. Які операції присвоювання існують в С++?

 19. Наведіть приклади реалізації основних математичних та тригонометричних функцій мовою С++.

 20. Чому будуть рівні значення виразів:

int z=x/y++; якщо int x=1, y=2;

int w=x%++y; якщо int x=1, y=2;

int a=++m+n++*sizeof(int); якщо int m=1, n=2;

float a=4*floor(m)/0.3*ceil(n); якщо float m=1.6; float n=5.4;

int ok=fmod(0.5*y)<pow(x,y++); якщо double x=10, y=3;

Тема 4. Основні оператори мови С++

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]