Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_po_virobnichiy_praktitsi.doc
Скачиваний:
41
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
435.71 Кб
Скачать

57

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання

виробничої практики

для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

Чернівці

Чернівецький національний університет

2012

УДК

ББК

Друкується за ухвалою редакційно-видавничої ради

Чернівецького національного університету

імені Юрія Федьковича

Методичні рекомендації до виконання виробничої практики для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» / уклад. Н.В. Саінчук, С.М. Давидова. – Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2012. – 56 с.

Методичні рекомендації містять вступ, мету, базу та зміст практики, правила оформлення та підведення підсумків, додатки.

УДК:

ББК:

@ Чернівецький національний

Університет, 2012

ЗМІСТ

 1. Вступ………………………………………………..

 2. Мета і завдання виробничої практики….

 3. Бази та зміст практики

 4. Індивідуальне завдання…………….

 5. Форми та методи контролю

 6. Вимоги до оформлення результатів виробничої практики….

 7. Критерії оцінювання результатів виробничої практики

 8. Підведення підсумків виробничої практики….

Додатки

ВСТУП

В сучасних умовах господарювання суттєво змінюються вимоги до підготовки кадрів. Зокрема, сучасний рівень економіки вимагає підвищення професіоналізму й компетентності спеціалістів у всіх галузях і має пряме відношення до навчального процесу у вузах.

Виробнича практика студентів кафедри фінансів і кредиту економічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня бакалавра і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь. Вона є заключною ланкою практичної підготовки напряму «Фінанси і кредит», яка проводиться згідно з навчальним планом після завершення теоретичних курсів.

Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні необхідного достатнього обсягу практичних фінансових знань і умінь. Під час практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з усіх дисциплін навчального плану, накопичується та аналізується фактичний матеріал для виконання студентських робіт.

Практична підготовка студентів здійснюється на основі передових знань і технологій, з використанням сучасних інформаційних можливостей створених при кафедрі фінансів і кредиту навчально-консультативного центру «Приватбанку», комп’ютерного класу кафедри.

Практична підготовка проводиться в умовах професійної діяльності під організаційно-методичним керівництвом викладача та спеціаліста з даного фаху. Призначення виробничої практики - закріпити знання та практичні навички, набуті під час вивчення профілюючих дисциплін, ознайомити із сучасним станом державних фінансів, банківських та парабанківських установ, вітчизняних державних і комунальних підприємств (установ, організацій), їх фінансово-економічною діяльністю та основними проблемами. На практиці студенти ознайомлюються з механізмами вирішення фінансово-економічних та управлінських проблем й завдань на прикладі конкретних матеріалів.

У даній Програмі розглядаються загальні питання організації, проведення і підведення підсумків виробничої практики студентів кафедри фінансів і кредиту економічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Результати роботи студенти оформлюють у вигляді звіту з практики. Оцінюють результати роботи студентів спочатку керівники баз практики у вигляді відгуку, а потім комісія із захисту практики.

 1. Мета і завдання виробничої практики

Виробнича практика є невід’ємною складовою навчального процесу і важливим засобом підготовки кваліфікованих фахівців для фінансових органів держави, банківських та інших установ, логічним продовженням навчальних курсів та складовою частиною процесу підготовки майбутніх фахівців з фінансів і кредиту.

Мета виробничої практики полягає у набутті студентами практичного досвіду фінансової діяльності та закріпленні й поглибленні набутих під час теоретичного навчання знань з теоретико-методичних аспектів функціонування державної фінансової системи, бюджетних установ та організацій; здобутті навичок самостійної практичної роботи у сфері фінансово-економічної та банківської діяльності.

Досягнення мети виробничої практики студентів потребує вирішення наступних завдань:

 • закріплення теоретичних знань, здобутих при вивченні дисциплін «Бюджетна система», «Податкова система», «Фінанси підприємств», «Фінанси суб’єктів господарювання», «Банківська справа», «Фінансовий аналіз», «Фінансовий менеджмент», «Страхування», «Соціальне страхування», «Фінансові ринки» та інші;

 • закріплення та поглиблення теоретичних знань завдяки вивченню досвіду роботи фінансових, банківських та небанківських установ та фінансових організацій, податкових органів, де студенти проходять практику;

 • набуття необхідних навичок і освоєння методів складання бюджетів, фінансових планів, кошторисів, податкового адміністрування, що здійснюються в сучасних умовах господарювання;

 • ознайомлення зі структурою фінансових, банківських та небанківських установ та фінансових організацій, та податкових органів в процесі здійснення їх основної діяльності;

 • ознайомлення студентів з фінансовим законодавством та нормативно-правовими актами;

 • ознайомлення з основною фінансовою роботою місцевих підприємств, їх стратегією, технологією та особливостями функціонування;

 • уміння провадити виконання державного і місцевого бюджетів, розподіляти доходи між ланками бюджетної системи, складати розпис бюджету;

 • проаналізувати виконання видаткової частини бюджету та кошторисів доходів та видатків розпорядників бюджетних коштів;

 • вивчення операцій, які виконує банківська установа та вміння аналізувати фінансовий стан банку;

 • ознайомитися з організацією податкової роботи в податкових органах та у платників податків підприємств різних форм власності;

 • набуття навичок практичного застосування теоретичних завдань для розв’язання завдань з управління фінансами;

 • підготувати рекомендації та пропозиції щодо покращення управління фінансами.;

 • підготувати та захистити звіт.

 1. Бази та зміст практики

Для студентів спеціальності 6.030508 “Фінанси і кредит” передбачено такий вибір баз та місць комплексної виробничої практики з фаху:

1. Місцеві фінансові органи.

2. Фінансові підрозділи бюджетних установ.

2. Територіальні підрозділи Державного казначейства України.

3. Територіальні підрозділи державних цільових фондів соціального спрямування.

5. Органи Державної податкової служби України.

6. Фінансові підрозділи підприємств, установ та організацій.

7. Страхові компанії.

8. Комерційні банки.

9. Небанківські фінансово-кредитні установи.

Окрім того, для проходження виробничої практики кафедра фінансів і кредиту Чернівецького національного університету ім.. Ю. Федьковича проводить практичну підготовку студентів на основі передових знань з використанням сучасних інформаційних можливостей і створених при кафедрі фінансів і кредиту навчально-консультаційного центру «Приватбанку» та комп’ютерного класу.

Зміст виробничої практики з фаху передбачає надання студентам завдань щодо вивчення досвіду роботи установ фінансового профілю та фінансових підрозділів підприємств, установ й організацій, набуття навичок самостійної роботи з урахуванням робочого часу студента.

Обсяг та зміст завдання, що належить виконувати студенту, встановлюється керівником практики від вищого навчального закладу відповідно до змісту Програми практики і календарного плану проходження практики.

Методичне керівництво виробничою практикою студентів здійснює кафедра фінансів і кредиту згідно з фаховою спеціалізацією. Керівництво практикою студентів від підприємства здійснюють керівники

Під час проходження практики студенти повинні ознайомитись з роботою баз практики з питань, які передбачені Програмою практики.

Обов’язки студента:

• виконувати вказівки керівників практики;

• виконати програму практики;

• скласти звіт;

• захистити звіт.

Обов’язки керівників практики

Керівник практики від ВНЗ:

• забезпечує студентів методичними рекомендаціями (програмою практики);

• проводить інструктаж щодо порядку проходження виробничої практики;

• здійснює керівництво розробкою індивідуальних планів проходження практики студентами;

• контролює проходження практики;

• перевіряє звіти студентів про практику.

Керівник практики від підприємства, організації, установи:

• проводить інструктаж практикантів з питань охорони праці та техніки безпеки;

• ознайомлює студентів з організаційною структурою, системою управління та проблемами підприємства, установи, організації відповідно до завдання керівника практики від ВНЗ;

• контролює проходження студентами практики;

• контролює порядок ведення студентами щоденників з практики, підписує звіти студентів про виконання програми практики після її закінчення.

Керівник практики від ВНЗ затверджує план-графік проходження практики, який містить види виконуваних робіт і строки їх виконання згідно із тематичним планом практики.

Самостійно змінювати місце практики студент не має права. У разі самостійної зміни місця практики без поважних причин вважається, що студент не виконав навчального навантаження і може бути відрахований з Університету.

Зміст проходження комплексної виробничої практики з фаху «Фінанси і кредит»для студентів 3-го курсу в органах Державної податкової служби України та на підприємствах різних форм власності (платників податків).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]