Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1_seminar_filosofiya.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
76.29 Кб
Скачать

Зм 1: Філософія як світоглядне самовизначення людини не 1.1. Філософія в структурі світоглядного самовизначення людини

Лекція 1: Світогляд як духовно практичний феномен

1. Особливості становища людини в світі та необхідність її самовизначення.

2. Поняття світогляду, його структура, предмет та функції.

3. Історичні пити світогляду.

4. Основні світоглядні проблеми.

5. Проблема смислу життя.

Семінарське заняття 1: Основні соціокультурні передумови виникнення і розвитку філософії

1. Поняття „філософія”.

2. Основні питання й проблема філософії. Особливості її предмета.

3. Передумови виникнення філософії:

- соціально-економічні;

- духовно-культурні.

4. Основні джерела виникнення філософії:

- духовні джерела філософії;

- любов до мудрості як джерело та сутність філософії;

- філософія і міф.

5. Соціокультурні умови становлення філософії:

- від міфу до філософії;

- філософія і література;

- між наукою і мистецтвом;

- філософія і релігія.

Словник термінів

Агностицизм, аксіологія, анімізм, антропоморфізм, гностицизм, догматизм, дуалізм, забобони, ідеалізм, ірраціоналізм, креаціонізм, матеріалізм, міф, міфологія, монізм, плюралізм, праксеологія, раціоналізм, релігія, релятивізм, самосвідомість, світобачення, світовідчуття, світогляд, світорозуміння, світоспоглядання, світосприйняття, символізм, синкретизм, геоцентризм, тотемізм, фаталізм, філософія, міфологічний світогляд, релігійний світогляд, філософський світогляд.

Практичне завдання:

  1. Що означає вислів Рене Декарта: „... Слово „філософія” означає заняття мудрістю, яку розуміють не тільки як благочестя у справах, а й досконале знання всього того, що може пізнати людина; це знання, яке спрямовує життя, слугує збереженням здоров’я, а також відкриттям у всіх науках”?

  2. Чи згідні Ви з твердженням Р.Декарта: „Дійсно, ті, хто проводить життя без вивчення філософії, зовсім закрили очі і не намагаються відкрити їх”. Обґрунтуйте свою відповідь.

  3. Прокоментуйте наведені В.Л.Соловйовим два уявлення про філософію: „Ми зустрічаємося з двома головними визначеннями філософії, які однаково відрізняються одне від одного: за першим визначенням філософія є лише теорія, справа лише школи, за другим – вона є більше ніж теорія, вона є переважно справою життя, а відтак школи. За першим визначенням філософія належить виключно до пізнавальної здатності людини; за другим – вона відповідає також і вищим прагненням людської волі, і вищим ідеалам людського почуття, маючи, цим самими, не тільки теоретичне, а й моральне та етичне значення”. Яка Ваша думка щодо призначення філософії?

Самостійна робота 1: Світогляд як вища форма людської самосвідомості

1. Світогляд як вища форма людської самосвідомості.

2. Особливості світоглядного освоєння дійсності.

3. Типологія світогляду (види світогляду).

Основна література до змістових модулів Література до зм 1: Філософія як світоглядне самовизначення людини

 1. Асмус В.Ф. Иммануил Кант. – М., 1973.

 2. Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії. - К., 2001.

 3. Бучило Н.Ф., Чумаков А.Н. Философия: Учеб. пос. – М.: ПЕР СЭ, 2001.

 4. Введение в философию: Учебник для вузов. В 2 ч. Ч. 1 / Под. ред. И.Т. Фролова. – М.: Политиздат, 1989.

 5. Виндельбанд В. Что такое философия? (О понятии и истории философии) /Избранное. Дух и история. - М., 1995. С. 22 – 58.

 6. Гартман Н. Систематическая философия в собственном изложении //Фауст и Заратустра. – СПб., 2001. С. 207 – 272.

 7. Гегель Энциклопедия философских наук. М., 1974-1975.

 8. Гегель. Наука логики. //Энциклопедия философских наук. В 3 т., Т. 1. – М., 1975.

 9. Герасимчук А.А., Тимошенко З.І. Курс лекцій з філософії. Навчальний посібник. – К., 1998.

 10. Громов М.М. Визначення філософії в давньоруській писемності //Філософська і соціологічна думка. – 1989, №1, С. 84-92.

 11. Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. – М., 2002.

 12. Гусєв В.І. Західна філософія Нового часу. XVII–XVIII ст.: Підручник. – 2-ге вид. –К.: Либідь, 2000.

 13. Гусєв В.І. Історія західноєвропейської філософії XV-XVII ст. - К., 1994.

 14. Деррида Ж. Шпоры: стили Ницше //Философские науки. – 1991. - № 2, 3.

 15. Історія філософії: Підручник /Ярошовець В.І., Бичко І.В., Бугров В.А. та ін;. – К., 2002

 16. Канке В.А. Философия: Учебное пособие для студентов высших и средних специальных учебных заведений. – М.: Логос, 2001.

 17. Кессиди Ф.Х. От мифа к логосу. – М., 1972.

 18. Костомаров М. Слов’янська міфологія. – К., 1992.

 19. Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия второй половины ХVІІ начала ХІХ века. М., 1989.

 20. Лангер С. Философия в новом ключе. – М., 2000.

 21. Левчук Л. Психоаналіз: історія, теорія, мистецька практика. – К., 2002.

 22. Лешкевич Т.Г. Философия: Курс лекций. – М., 2000.

 23. Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. – М., 1979.

 24. Мамардашвили М.Н. Как я понимаю философию. – М., 1992.

 25. Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей. – М., 1991.

 26. Нарский И.С. Западноевропейская философия ХІХ века. – М., 1976.

 27. Несторенко Вступ до філософії: Онтологія людини. – К., 1998.

 28. Ницше Ф. Сочинения: В 2-х т. М., 1990

 29. Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? – М., 1991.

 30. Петрушенко В. Філософія. К., 2003.

 31. Предмет і проблематика філософії. – Львів, 2001.

 32. Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія: посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2001. – 576 с.

 33. Проблема человека в западной философии. М., 1988.

 34. Рассел Б. Історія західної філософії. - К., 1995.

 35. Романин А.Н. Основы психоанализа. Ростов-на-Дону: «Феникс», 2003.

 36. Сілаєва Т.О. Філософія. Курс лекцій. – Тернопіль, СМП „Астон”. – 2003. – 216 с.

 37. Соколов В.В. Европейская философия ХV-ХVІІІ вв. – М., 1984.

 38. Соловьев Вл. Первое начало теоретической философии /Соловьев Вл. Соч. В 2 т. – Т. 1.

 39. Философский энциклопедический словарь. – М., 1994 (див. поняття “людина”, “світ”, “світогляд”, “міфологія”, “філософія”, “культура”).

 40. Філософія. Курс лекцій (І.В. Бичко, Ю.В. Осічнюк, В.Г. Табачковський та ін.) – К.: Либідь, 1991.

 41. Філософія. Курс лекцій: Навчальний посібник /Під ред. І.В.Бичко/. – К., 1994.

 42. Філософія. Світ людини. – К., 1999.

 43. Філософія: Курс лекцій / За ред. І.Ф. Надольного. – К.: Вікар, 2000. Частина 1., п. 1.1.

 44. Хайдеггер М. Введение в метафизику. – СПб., 1997.

 45. Чорний І. Від міфу до релігії: трансформація сотеріологічних настанов // Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія. Вип. 242 – 243. С. 96 – 99.

 46. Чорний І.П. Філософія як світоглядне знання: методичний посібник. – Чернівці, 2005.

 47. Чорний І.П., Рошкулець Р.Г. Філософія. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2008. – 216с.

 48. Шашкевич Л.Д. Эмпиризм и рационализм в философии Нового времени. - М., 1976.

 49. Ясперс К. Ніцше. Підхід до осягнення // Всесвіт. - 1997.-№ 7

 50. Ясперс К. Философская вера /Смысл и назначение истории. М., 1991.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]