Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Melnik_курcова 4.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
261.63 Кб
Скачать

Висновки

 1. Флора лучної екосистеми с. Білівці налічує 22 види, що належать до 16 родин судинних рослин.

 2. Кількісні співвідношення між великими таксонами такі: дводольні 19 видів – 86 %, однодольні 3 види – 14 %.

 3. Провідними родинами флори досліджуваної території є Asteraceae – 8 видів (29 %), Lamiaceae – 3 види (10 %), родини Fabaceae та Gramineae представлені двома видами (по 7 % видів), решта родин представлена одним видом.

 4. Таксономічні співвідношення фітоценозу складають: вид/рід = 1,05, вид/родина = 1,38, рід/родина = 1,31.

Список використаної літератури

 1. Биогеоценотический покров Бескид и его динамические тенденции / М.А. Голубец, Д.В. Борсук, М.В. Гаврилюк и др. – К.: Нук. Думка, 1983. – 240 с.

 2. Биоразнообразие и сукцессионный статус старовозрастных темнохвойных лесов европейской России / О.В. Смирнова, М.В. Бобровский, Л.Г. Ханина, В.Э Смирнов // Успехи современной биологии. – 2006. – Т. 126, № 1. – С. 27-39.

 3. Букварева Е.Н. Принцип оптимального разнообразия биосистем / Е.Н. Букварева, Г.М. Алещенко // Успехи современной биологии. – 2005. – Т. 125. – Вып. 4. – С. 337-348.

 4. Букварева Е.Н. Схема усложнения биологической иерархиии в случайной бреде / Е.Н. Букварева, Г.М. Алещенко // Успехи современной биологии. – 1997. – Т. 117. – Вып. 1. – С. 18-32.

 5. Бурда Р.И. Антропогенная трансформация флоры / Р.И. Бурда. – Киев: Наук. думка, 1991. – 168 с.

 6. Восточноевропейские широколиственные леса / [Р.В. Попадюк, А.А. Чистякова, С.И. Чумаченко и др.]; под ред. О.В. Смирновой. – М.: Наука, 1994. – 364 с.

 7. Григора І.М. Основи фітоценології / І.М. Григора, В.А. Соломаха. – К.: Фітосоціоцентр, 2000. –240 с.

 8. Грохлина Т.И. Автоматизация обработки геоботанических описаний по экологическим шкалам / Т.И. Грохлина, Л.Г. Ханина // Принципы и способы сохранения биоразнообразия: II Всероссийская научная конференція, 2006 г.: сб. материалов. – Йошкар-Ола, 2006. – С. 87-89.

 9. Дідух Я.П. Фітоіндикація екологічних факторів / Дідух Я.П., Плюта П.Г. – К.: Наук. думка, 1994. – 280 с. Табл. 35. Іл. 50. – Бібліогр.: с. 242-267.

 10. Емельянов И.Г. Разнообразие и его роль в функциональной устойчивости и эволюции экосистем. – К.: Наука, 1999. – 168 с.

 11. Емельянов И.Г. Роль разнообразия в функционировании биологических систем / И.Г. Емельянов. – К.: Ин-т зоологии им. И.И. Шмальгаузена АН Украины, 1992. – 64 с. (Препринт / АН Украины. Ин-т зоологии им. И.И. Шмальгаузена; 92.6).

 12. Ємельянов І.І. Принципи структурно-функціональної організації та еволюція екосистем: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня докт. біол. наук / І.І. Ємельянов. – Київ, 1994. – 48 с.

 13. Жуков О.В. Екоморфи Бельгарда – Акімова та екологічні матриці. Екологія та ноосферологія / О.В. Жуков. – 2010. – Т. 21. – № 3-4. – С. 109-111.

 14. Жукова Л.А. Новые аспекты экологического анализа эколого-ценотических групп лесных и экотонных сообществ / Л.А. Жукова // VII Вавиловские чтения. Глобализация и проблемы национальной безопасности России в XXI веке: сб. материалов. – Йошкар-Ола, 2003. – Ч. 2. – С. 152-154.

 15. Жукова Л.А. Оценка экологической валентности видов основных эколого-ценотических групп: подходы и методы / Л.А. Жукова // Восточно-европейские леса: история в голоцене и современность. – М.: Наука, 2004. – Кн. 1. – С. 256-259.

 16. Жукова Л.А. Оценка экологической валентности видов основных экологооценотических групп / Л.А. Жукова // Восточнооевропейские леса. – М.: Наука, 2004. – Кн. 1. – С. 256-270.

 17. Жукова Л.А. Методология и методика определения экологической валентности, стено-эврибионтности видов растений / Л.А. Жукова // Методы популяционной биологии: сб. материалов VII Всероссийского популяционного семинара. – Сыктывкар, 2004. – С. 75-76.

 18. Ильминских Н.Г. Экотопологическая структура городской флоры / Н.Г. Ильминских // Актуальные проблемы сравнительного изучения флор. СПб.: Наука, 1994. – С. 269-276.

 19. Кагало О.О. Деякі аспекти екотопологічної диференціації елементарних флор (на прикладі флори Вороняків, північно-західне Поділля) / О.О. Кагало // Укр. ботан. журн. – 1996. – Т. 53. – № 1-2. – С. 125-129.

 20. Косяк Т.О. До питання вивчення флори залізниць північно-східної України / Т.О. Косяк  // Матеріали наукової конференції молодих вчених (Кривий Ріг, 13-16 травня 2002 р.). – Кривий Ріг, 2002. – С. 182-186.

 21. Лавров В.В. Системний підхід як методологічна основа для оцінки і зменшення загроз біорізноманіттю (лісові екосистеми) / В.В. Лавров // Оцінка і напрямки зменшення загроз біорізноманіттю України / [О.В. Дудкін, А.В. Єна, М.М. Коржнєв та ін.]; ред. О.В. Дудкін. – К.: Хімджест, 2003. – С. 156-272.

 22. Лаптєв О.О. Аналіз флори та умов її існування в середовищі великого міста (на прикладі м. Києва) / О.О. Лаптєв, І.М. Падун // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. – Серія: Біологія. – 2000. – Вип. 30. – С. 47-49.

 23. Миркин Б.М. Теоретические основы современной фитоценологии / Б.М. Миркин. – М.: Наука, 1989. – 221 с.

 24. Мельник Р.П. Систематична структура урбанофлори м. Миколаєва / Р.П. Мельник // Український ботанічний журнал. – 2001. – Т. 58. – № 2. – С. 189.

 25. Мельник Р.П. Тенденції розвитку урбанофлори Миколаєва під впливом урбанізації / Р.П. Мельник  // Матеріали наукової конф. молодих вчених (Кривий Ріг, 13-16 травня 2002 р.). – Кривий Ріг, 2002. – С. 249-252.

 26. Могильник Ж.В. Інвазії адвентивних рослин у сегетальних екосистемах Лівобережного Лісостепу та проблема збереження автохронності фітобіоти / Ж.В. Могильник // Матеріали наукової конф. молодих вчених (Кривий Ріг, 13-16 травня 2002 р.). – Кривий Ріг, 2002. – С. 262-270.

 27. Мосякін С.Л. Доповнення та уточнення до адвентивної флори м. Києва / С.Л. Мосякін  // Український ботанічний журнал – 1991. – Т. 48. – № 2. – С. 54-58.

 28. Мосякін С.Л. Нові знахідки адвентивних рослин у флорі Київської міської агломерації / С.Л. Мосякін, О.Г. Яворська  // Укр. ботан. журн. – 2001. – № 4 (58). – С. 493-497.

 29. Некрасенко Л.А. Екологічний аналіз рослинного покриву міста Кременчука та його зеленої зони (відновлення культур фітоценозів, їх охорона, прогноз): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол.. наук. / Л.А. Некрасенко. – Дніпропетровськ, 2004. – 20  [1] с., включ. обкл.: іл. – Бібліогр.: с. 17-18.

 30. Определитель высших растений Украины / Д. Н. Доброчаева, М. Н.Котов, Ю. Н. Прокудин и др. – К.: Наукова думка, 1987. – 548 с.

 31. Осіюк Л.М. Аналіз змін кількісного та видового складу рослин зони Полісся та Лісостепу України під впливом антропогенного фактора // Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. – 1999. – С. 23-24.

 32. Оценка и сохранение биоразнообразия лесного покрова в заповедниках Европейской России / под ред. Л.Б. Заугольновой. – М.: Научный мир, 2000. – 196 с.

 33. Протопопова В.В. Синантропная флора Украины и пути её развития / В.В. Протопопова. – К.: Наук. думка, 1991. – 204 с.

 34. Региональные экологические шкалы для лесной растительности Дальнего Востока / [Т.А. Комарова, Е.В. Тимощенкова, Н.Б. Прохоренко и др.]. – Владивосток: Дальнаука, 2003. – 277 с.

 35. Селедец В.П. Метод экологических шкал в ботанических исследованиях на Дальнем Востоке России / В.П. Селедец. – Владивосток, 2000. – 248 с.

 36. Соломаха В.А. Динаміка сегетальної рослинності України / В.А. Соломаха  // Укр. ботан. журн. – 1992. – № 2 (49). – С. 13.

 37. Сохранение и восстановление биоразнообразия. – М.: Издание научного и учебно-методического центра, 2002. – 286 с.

 38. Стратегія розвитку моніторингу біологічного різноманіття в Україні. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ecnc.org/publications /technicalreports/monitoring-biodiversityukraine-strategy.

 39. Тахтаджян А.Л. Флористические области Земли / А.Л. Тахтаджян. – Л.: Наука. – 1978. – 247 с.

 40. Цыганов Д.Н. Фитоиндикация экологических режимов в подзоне хвойно-широколиственных лесов / Д.Н. Цыганов. – М., 1983. – 196 с.

 41. Червона книга України. Рослинний світ. – К.: УЕ, 1996. – 605 с.

 42. Червона книга України. Тваринний світ / За ред. М.М. Щербака. – К.: УЕ, 1994. – 464 с.

 43. Шеляг-Сосонко Ю. Біорізноманіття та сталий розвиток України / Ю. Шеляг-Сосонко, І. Ємельянов // Вісн. НАН України. – 2000. – № 4. – С. 35-39.

 44. Шоль Г.Н. Адвентивний елемент урбанофлори Кривого Рогу / Матеріали наукової конференції молодих вчених (Кривий Ріг, 13-16 травня 2002 р.) / Г.Н. Шоль. – Кривий Ріг, 2002. – С. 459-469.

 45. Alden Demoling L. Use of pollution-induced community tolerance of the bacterial community to detect phenol toxicity in soil / Louise Alden Demoling and Erland Beeth // Environmental Toxicology and Chemistry. – 2008. – V.27, Issue 2. – P. 334-340.

 46. Biodiversity and ecosystem functioning: current knowledge and future challenges / M. Loreau, S. Naeem, P. Inchausti et.al. // Science. – 2001. – Vol. 294. – P. 804-808.

 47. Dahl B. Pollution-induced community tolerance (PICT) in periphyton communities established under tri-n-butyltin (TBT) stress in marine microcosms / Bjrn Dahl and Hans Blanck // Aquatic Toxicology. – 1996. – V. 34. – Issue 4. – P. 305-325.

 48. Ellenberg H. Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa [Indicator values of plants in Central Europe] / [H. Ellenberg, H.E. Weber, R. Dull etc.] // Scripta Geobotanics. – Verlag Erich Goltze KG, Gottingen, 1991. – V. 18. – 248 p.

 49. Niklicska M. Pollution-induced community tolerance of microorganisms from forest soil organic layers polluted with Zn or Cu / Maria Niklicska, Marcin Chodak and Ryszard Laskowski // Applied Soil Ecology. – 2006. – V.32, Issue 3. – P. 265-272.

 50. Landolt E. Okologische Zeigerwerts zur Sweizer Flora / E. Landolt // Veroff. Geobot. Inst. ETH.Zurich, 1977. – H. 64. – S. 1-208.

 51. Schmitt H. Pollution-Induced Community Tolerance of Soil Microbial Communities Caused by the Antibiotic Sulfachloropyridazine / Heike Schmitt, Patrick van Beelen, Johannes Tolls, and Cornelis L. van Leeuwen // Environ. Sci. Technol. – 2004. – V.38, V 4. – P. 1148–1153.

 52. Wildhaber M.L. Indices of Benthic Community Tolerance in Contaminated Great Lakes Sediments: Relations with Sediment Contaminant Concentrations, Sediment Toxicity, and the Sediment Quality Triad / Mark L. Wildhaber and Christopher J. Schmitt // Environmental Monitoring and Assessment. – 1998. – V.49,№ 1. – P. 23–49.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]