Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
метод наук досл.doc
Скачиваний:
198
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
535.55 Кб
Скачать

1. Вибір напряму наукового дослідження.

2. Основні етапи проведення наукових досліджень.

1.Вибір напряму наукового дослідження (нд)

Уміння правильно провести наукове дослідження, яке б відповідало сучасним вимогам – справа, яка вимагає певних зусиль і компетентності. Знайомство із новими напрямками розвитку туристичної науки, з її новими аспектами, у сполученні із новітніми тенденціями розвитку наукових знань визначають наукову діяльність студентів.

Метою наукових досліджень є всебічне, достовірне вивчення об‘єкта, процесу або явища , їх структури, зв‘язків, відносин на основі розроблених у науці принципів і методів пізнання, а також здобуття і впровадження у втробництво корисних для людини результатів.

У межах НДРС здійснюються наукові дослідження.

Наукові дослідження - це цілеспрямоване пізнання, результати якого виступають як система понять, законів теорії, це діяльність людей спрямована не тільки на здобуття знань, а й на їх використання у виробництві і в практичних цілях.

За основу обланого НД повинна бути закладена ідея, що відображає певний науковий напрям конкретної групи науковців, котрі проводять глибокі дослідження значної потенціальної ваги.Загальною особливістю всіх наукових досліджень студентів є їх комплексний характер. Вони включають на певному етапі всі елементи питань теорії, методології та методики дослідження, значний об‘єм аналітичної роботи з елементами синтезу, і по можливості, отримання невеликого, але конкретного результату практичного значення.

НД здійснюються для отримання наукового результату.

Науковий результат – нове знання, здобуте в процесі фундаментальних або прикладних НД і зафіксоване на носіях наукової інформації у формі науковгго звіту, наукової праці, доповіді,відкриття, монографії. Науково-прикладний результат – нове конструктивне чи технологічне рішення, закінчен випробування, яке може бути впровадженне або використане у практичній діяльності.

Під науковим напрямом розуміють сферу НД наукового колективу, спрямовану на вивчення певних фундаментальних, теоретичних, експериментальних завдань у відповідній галузі науки. Науковий напрям – наука або комплекс наук, у галузі яких ведуться дослідження. Розрізняють: технічні, біологічні, соціальні, економічні напрями з подальшою деталізацією.

Структурними одиницяями науковго напряму є : комплексні проблеми, проблеми, теми і питання.

Комплексні проблеми – включають кілька проблем, об‘єднаних однією метою.

Проблеми - складне наукове завдання, яке охоплює значну кількість дослідження і має перспективне значення.Проблеми виникають тоді, коли на практиці виникають труднощі або перешкоди, які наражаються на неможливість досягнення цілей.

Після обгрутнування проблеми, її структури визначаються теми НД, кожна з яких повинна бути актуальною, мати наукову новизну, тобто вносити певний вклад в науку, бути економіно уфуктивнною для народного господарства, тому вибір теми має грунтуватись на спеціальних техніко-економічних розрахунках.

Проблема містить низку тем. Тема – наукове завдання, яке охоплює певну частину НД. Це завдання, яке формується на основі значної кількості питань, що вивчаються.

Наукові питання – більш конкретні завдання НД. Результати цих завдань мають не тільки теоретичне , але, і практичне значення.

При розробці теми або питання ставляться конкретні завдання дослідження - розробити організаційну структуру підприємства, прогресивну технологію тощо.

Тема формується на основі загального ознайомлення з проблемою, і межах якого буде проводитись дослідження.

Тема повинна бути актуальною і важливою. Актуальною вважається така тема, яка забезпечує певний економічний ефект, актуальність оцінюють експерти, відомі вчені з даної проблеми.

Тема також має вирішувати наукове завдання, має бути наукова новизна розробки.

Важливою характеристикою теми є її практичне застосування, якщо це неможливо здійснити, то розробка теми неефективна.

Вибору теми має передувати детальне ознайомлення з вітчизняними і зарубіжними л-рними джерелами.

При складанні загальної програми дослідження слід враховувати й те, що в процесі науових розробок можливі деякі зміни в тематиці.

На основі науково-дослідних результатів створюються нові технології, нові придади.

Вибір проблем, тем здійснюється в декілька етапів.

І етап – формування проблеми. На основі протиріч напряму, що вивчається, формулюють основне питання - проблему, і в загальних рисах визначають очікуваний результат.

ІІ етап – розробка структури проблеми. Виокремлюють теми, підтеми, питання. З кожної теми визначають орієнтовний напрям досліджень.

ІІІ етап – окреслюють актуальність тем, її цінність на даному етапі для науки, виробництва. По кожній темі проводять дискусію, визначають протиріччя тощо.

Після обгрутнтування проблеми, її структури, науковий колектив чи науковець обирає конкретну тему наукового дослідження.

Наукова робота є кваліфікованою працею, тому її оцінювання проводиться не лише за теоретичною науковою цінністю, актуальністю та практичним значенням, а й за рівнем загальної методологічної підготовки.