Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
упр регіон розв туризму.doc
Скачиваний:
31
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
697.86 Кб
Скачать

3. Регіональна спеціалізація.

Світовий досвід показує, що глибока централізація управління економікою регіону неефективна. Без ініціативи регіонів неможливо забезпечити ефективний розвиток їхнього господарства: з розвитком суспільства децентралізація управління економікою, у тому числі регіональною, має зростати. Одним з проявів цього є зміна відносин місцевих господарських органів та ланок вищого підпорядкування. Саме це висвітлює Закон України "Про державну владу і місцеве самоврядування в Україні".

Згідно з цим законом територіальною основою місцевого самоврядування є місто, район у місті, селище чи село. При цьому основна цінність децентралізації полягає у можливості враховувати специфічні місцеві умови — як природні, так і господарські.

Врахування природних умов дозволяє оптимізувати галузевий склад розміщення підприємств, сформувати вимоги до них у екологічній, соціальній сфері.

Господарські умови визначають можливості кооперування й комбінування підприємств у галузі обміну продукцією, комплексного використання джерел сировини, спільного споживання послуг інфраструктури. Нормальне функціонування економіки регіону, його благополуччя не пов'язані з повним самозабезпеченням, а, навпаки, передбачає розширення масштабів виробництва профільних видів продукції та їхнє вивезення для здійснення еквівалентного міжрегіонального обміну.

У кожному регіоні можуть бути виділені галузі спеціалізації. Регіональна спеціалізація може бути внутрішньо-регіональною, міжрегіональною та міжнародною.

Галузі спеціалізації підрозділяються:

 • на профільні, що мають значну питому вагу в структурі господарства даного регіону,

 • та непрофільні, що мають незначну питому вагу.

Основою визначення спеціалізації є ступінь участі регіону в територіальному поділі праці.

Територіальний поділ праці — це одна з форм суспільного поділу праці, нерозривно пов'язана з галузевою її формою.

До спеціалізованих відносяться ті галузі господарства, які зосереджують свою діяльність на обмеженій території, можуть ефективно обслуговувати потреби не лише свого, але й інших регіонів.

Спеціалізацією в широкому розумінні є визначення економічного профілю (індустріальний, індустріально-аграрний, аграрний). Докладніша спеціалізація характеризується галузями, підгалузями і навіть окремими виробництвами усередині сфери господарства.

Таким чином, основою характеристики регіональної спеціалізації є високий рівень концентрації та висока питома вага даного виробництва у регіоні, а також ефективне обслуговування не лише свого, але й інших регіональних структур, активна участь у загальнодержавному поділі праці.

Для визначення спеціалізації регіонів країни застосовуються такі показники:

 • частка виробництва продукції галузей спеціалізації (промисловості, сільського господарства) регіону стосовно загального по країні виробництва продукції відповідної галузі;

 • коефіцієнт локалізації (зосередження) даної галузі (виробництва) на території регіону;

 • коефіцієнт виробництва продукції на душу населення; цей показник обчислюється за виробництвом продукції у вартісному та натуральному вираженні й розраховується як відношення виробництва на душу населення того або іншого продукту в регіоні до аналогічного показника по країні;

 • коефіцієнт товарності визначається як відношення вартості завезеної продукції до тієї, що виробляється у регіоні, а за деякими видами продукції — як відношення вивезення з району даної продукції до її виробництва у натуральних показниках.

Виробничо-спеціалізованими можна вважати галузі, що мають коефіцієнт локалізації та виробництва продукції на душу населення понад одиницю та продукція яких великою мірою задовольняє потреби інших регіонів країни.

Використана література:

 1. Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє: До ефективніших суспільств. - К.: Основи, 1993. - 238 с.

 2. Географічна енциклопедія України: В 3-х т. / Редкол. О.М. Маринич (відповід ред.) та ін. - К.: УРЕ ім.. М. П. Бажана, 1989 - 1990. - Т.1-3

 3. Голиков А.П, Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Вступ до економічної і соціальної географії. - Київ: Либідь, 1996.- 320 с.

 4. Дністрянський М.С. Кордони України. Територіально-адміністративний устрій. - Львів: Світ, 1992. - 144 с.

 5. Долішній М.І., Паламарчук М.М., Паламарчук О.М., Шевчук Л.Т. Соціально-економічне районування України. Препр НАН України, Інститут регіональних досліджень. - Львів, 1997. - 50 с.

 6. Долішній М.І., Стадницький Ю.І.. Загородній А.Г., Товкан О.Е. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Навчальний посібник. - Львів: Національний університет "Львівська політехніка" (Інформаційно-видавничий центр "ІНТЕЛЕКТ+" Інституту післядипломної освіти), "Інтелект-Захід", 2003. - 256 с.

 7. Економіка міст: Україна і світовий досвід. Навч. посібник. / за заг ред В.Макухи. - К.: Основи, 1997. - 243 с.

 8. Заставний Ф.Д. Географія України. - Львів: Світ, 1994.- 472 с.

 9. Заставний Ф.Д. Фізична географія України. - Львів, 1996.- 231 с.

 10. Кулік О.О. Перспективи регіональної економічної політики на межі ХХ та на початку ХХІ століть // УГЖ. - 1999. - №1.

 11. Мельник С.А. Управління регіональною економікою: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2000. - 124 с.

 12. Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії. - Київ: Вища школа,1996- 231 с.

 13. Соціально-економічна географія України: Навч. посібник / За ред. О. І. Шаблія. - Львів: Світ, 1994. - 608 с.

 14. Стеценко Т.О. Аналіз регіональної економіки: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2002. - 116 с.

 15. Стеченко Д.М. Управління регіональним розвитком: Навч. посібник. - К.: Вища шк.., 2000.

 16. Сонько С.П., Кулішов В.В., Мустафін В.І. Ринок і регіоналістика: Навчальний посібник. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. - 380 с.

 17. http://www.korotun.com.ua Домашня сторінка Сергія Коротуна

 18. http://alpha.rada.kiev.ua - веб-сервер Верховної Ради.

 19. http://www.eurasia.org/eerc/kiev/ - консорціум економічних досліджень

Питання для самоконтролю:

 1. Назвіть найважливішу характеристику регіону.

 2. Розкрийте поняття «регіональна економіка» - як науковий напрям.

 3. Окресліть основну мету та основні завдання регіональної економіки.

 4. Назвіть основні принципи на яких ґрунтується регіональна економіка.

 5. Назвіть і охарактеризуйте основні методи дослідження що використовуються в регіональній економіці.

 6. Розрийте зміст регіональної економіки як сфери реальної господарської діяльності.

 7. Розкрийте зміст та структуру поняття «соціально-економічний потенціал».

 8. Назвіть складові та охарактеризуйте зміст поняття «регіональна спеціалізація»

 9. Основні положення Закону України «Про державну владу і місцеве самоврядування в Україні».

 10. Які показники використовуються для визначення спеціалізації регіонів.

Предмет: УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ ТУРИЗМУ.