Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Програма ІіТЄІ НМК.doc
Скачиваний:
27
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
970.75 Кб
Скачать

Не 2.5. Україна на шляху до європейської інтеграції

Лекційне заняття (4 год)

Місце Європи в українській суспільно-політичній думці

План

 1. Європа та українська національна ідея.

 2. Проекти самостійної України: європейський фактор.

 3. Європейський вибір України та його обумовленість.

 4. Європейська ідея в сучасній Україні.

 5. Громадська думка про європейську інтеграцію країни.

Семінарське заняття (4 год)

Україна на шляху європейської інтеграції

План

 1. Цілі та завдання євроінтеграційного курсу України.

 2. Нормативно-правові засади політики європейської інтеграції.

 3. План дій Україна – ЄС.

 4. Українська політична наука про європейську інтеграцію та місце в ній України.

 5. Еволюція позиції громадян та політичних еліт України щодо євроінтеграції.

Тематика ІНДЗ:

  1. Європейський чи Митний союз: аргументи за і проти.

  2. Стан торговельно-економічних відносин України з державами ЄС.

  3. Питання європейської інтеграції у програмах українських політичних партій.

  4. Підтримка громадянами України курсу на європейську інтеграцію: регіональні особливості.

Література Основна

Копійка В.В. Європейський Союз: заснування і етапи становлення: навч. посібн. для студ. ВНЗ / В.В.Копійка, Т.І.Шинкаренко. – К.: Видавничний Дім «Ін Юре», 2001. – 448 с.

Копійка В.В. Європейський Союз: історія і засади функціонування / В.В.Копійка, Т.І.Шинкаренко [2-ге вид., випр. і доп.]. – К.: Знання, 2012. – 759 с.

Кордон М.В. Європейська та євроатлантична інтеграція України: навч. посіб. / М.В.Кордон [2-ге вид.]. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 172 с.

Політика європейської інтеграції: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В.Г.Воронкова; під ред. В.Г.Воронкової; М-во освіти і науки України, 2007. – 509 с.

Додаткова

Актуальні проблеми реалізації Україною стратегічного курсу на європейську і євроатлантичну інтеграцію: громадська думка та експертні оцінки. – К.: Євроатлантик-інформ, 2005. – 254 с.

Андрійчук О. Україна – Європа: тести на сумісність / О.Андрійчук; авт. передм.: П.Вознюк. – К.: Смолоскип, 2007. – 373 с.

Артьомов І.В. Проблеми і перспективи входження. України в Європейський Союз: навч. посібн. / І.В.Артьомов. –. Ужгород: Ліра, 2007. – 384 с.

Бояр А.О. Торговельно-економічні відносини між Україною та ЄС: регулювання зовнішньої торгівлі та конкуренції в умовах єдиного ринку ЄС: підручник / А.О.Бояр; за заг. ред.: М.Бойцуна, І.Грицяка, Я.Мудрого, О.Рудіка. Л.Прокопенко, В.Стрельцова. – К.: НАДУ, 2008. – 382 с.

Будкін В. В умовах «ширшої Європи». Україна – ЄС: складні підсумки і можливі перспективи / В.Будкін // Політика і час. – 2004. – №1. – С. 7-16.

Бурдяк В.І. Успіхи та поразки України на шляху до Євросоюзу / В.І.Бурдяк // Панорама політологічних студій: науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне: РДГУ, 2011. – Вип. 5–6. – С. 14-22.

Василенко С.Д. Україна: геополітичні виміри в загальноєвропейському процесі. Монографія / С.Д.Василенко. – Одеса: ОДМА, 2000. – 208 с.

Веселовський А. «Східне партнерство» як новий елемент у відносинах України та Європейського Союзу [Електронний ресурс] / А.Веселовський // Міжнародний огляд. – 2009. – №2(10). – Режим доступу: http://www.ukraine-eu.mfa.gov.ua/ data/upload/publication/eu/ua/3455/2/reviewperepelytsia2009ua.doc

Виконання плану дій Україна – ЄС: громадянський моніторинг // Політика і час. – 2007. – №4. – С. 10-14.

Гаєвський Б. Українська політологія. Концептуальні засади / Б.Гаєвський. – К., 1994. – 144 с.

Гнатюк М.М. Відносини з Європейським Союзом та процес європейської інтеграції України: навч. посіб. / М.М.Гнатюк, Я.Й.Малик, Л.Л.Прокопенко ; за заг. ред.: М.Бойцуна, І.Грицяка, Я.Мудрого, О.Рудіка, Л.Прокопенка, В.Стрельцова. – К.: Міленіум, 2009. – 780 с.

Горенко О.М. Соціально–політичний вимір європейської інтеграції та Україна: Історичні зошити / О.М.Горенко. – К., 2002. – 154 с.

Дергачов О. Україна в європейському та євроазіатському інтер’єрі / О.Дергачов // Політична думка. – 2000. – №4. – С. 7-13.

Європеїзація публічного адміністрування в Україні в контексті європейської інтеграції. Матеріали науково-практичної конференції (17 грудня 2009 р., Дніпропетровськ). – Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2009.

Європейська інтеграція України: політико-правові проблеми / В.С.Бігун, В.П.Горбатенко, Л.А.Луць та ін.; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К.: Юрид. думка, 2006. – 332 с.

Європейський Союз та Україна: Стратегія відносин в контексті розширення / Ін-т регіон. та євроінтегр. дослідж. «ЄвроРегіо Україна». – К. : К.І.С., 2003. –206 с.

Європейський Союз: досвід розширення і Україна: монографія / В.В.Копійка. – К.: Юридична думка, 2005. – 448 с.

Європейський Союз: перспективи української інтеграції. – К.: «Еліт-прес», 2008. – 68 с.

Зовнішня політика України: Матеріали парламентських слухань / О.Стручук. – К.: ЦТІ, 2004.

Кармазіна   М.С. Ідея державності в українській політичній думці (кінець ХІХ –початок ХХ століття) /  М.С. Кармазіна. – К.: Інститут політичних і етнонаці-ональних досліджень НАН України, Київ. держ. торговельно-економічний ун-т, 1998. – 350 с.

Кравчук І. Удосконалення стратегічного планування європейської інтеграції України / І.Кравчук // Вісник НАДУ при Президентові України. – 2009. – №4. – С. 5-10.

Кравчук Л.М. Нова Україна в новій Європі / Л.М.Кравчук // Політика і час. – 1993. – №2.– С. 4–9.

Критерії членства  в  СОТ, ЄС та НАТО. Інтеграційні перспективи  України / Відповідальний редактор Горбач  В.А. – К.: аналітичне  дослідження, 2004.

Круглашов А. Україна – ЄС: труднощі діалогу / А.Круглашов // Політологічні та соціологічні студії. Збірник наукових праць. – Т. ІV. Чернівці: Рута, 2006. – С. 303-321.

Круглашов А.М. Громадська позиція щодо перспектив євроінтеграції України: регіональні виміри / А.М.Круглашов // По той бік розуміння: Україна та Європа після Помаранчевої революції: Зб. наук. статей / за заг. ред. Г.Флікке та С.Кисельова. – К.: Атака, 2006. – С. 178-191.

Круглашов А.М. Драма інтелектуала: політичні ідеї Михайла Драгоманова / А.М.Круглашов. – Чернівці Прут, 2000. – 488 с..

Кудряченко А.І. Європейський вибір України: досягнення, виклики та перспективи [Електронний ресурс] / А.І.Кудряченко. – Режим доступу: http://www.dcsummit.info/ temy/vneshnjaja-politika/309-309.html.

Кучма Л.Д. Нова архітектура в Європі неможлива без України / Л.Д. Кучма // Політика і час. – 1996. – №7. – С. 3-7.

Кучма Л.Д. Україна і майбутнє Європи / Л.Д. Кучма // Політика і час. – 1996. – №7. – С. 3-7.

Левенець Ю.А. Теоретико-методологічні засади української суспільно-політичної думки: проблеми становлення та розвитку (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) / Ю.А.Левенець; НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. – К.: Стилос, 2001. – 585 с.

Лісабонський Договір: аналіз впливу на відносини між ЄС та Україною у міжнародній, безпековій та оборонній політиці / упоряд. О.В.Коломієць, М.Ю.Золкіна, Д.В.Головньов. – К., 2011. – 90 с.

Мельник Н. Проблема нейтралітету в зовнішній політиці України / Н.Мельник// Політика і час. – 2007. – № 4. – С. 44-48.

Мітряєва С.І.  Європейська  безпека і  Україна: навч. посібн. / С.І. Мітряєва. – Ужгород: Ліра, 2008. – 222 с.

Нормативно-правове забезпечення курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію: навч.-метод. посібн. / уклад.: А.М.Круглашов, А.В.Грищенко. – Чернівці, 2004. – 168 с.

Пашков М. Україна на шляху до європейської інтеграції: соціологічні опитування УЦЕПД / М.Пашков // Національна безпека і оборона. – 2000. – №9. – С. 2-14.

Петров Р. Європейські «спільні цінності»: імплікації для України / Р.Петров // Право України. – 2006. – №10. – С. 110-112.

Пирожков С. Проблеми реалізації транзитного потенціалу України у контексті розширення ЄС і формування ЄЕП / С.Пирожков, Д.Прейгер, І.Малярчук // Економіка України. – 2005. – №3. – С. 4-20.

План дій Україна – Європейський Союз. – К. : ЛІК, 2006. – 40 с.

Проблеми та перспективи входження України в європейський інтелектуальний простір: освітні аспекти: збірник науково-експертних матеріалів / Нац. ін-т стратегічних досліджень; ред. Н. В. Грицяк. - К. : НІСД, 2009. – 127 с.

Ралдулгін Є. Європейська інтеграція України очима громадян / Є.Ралдулгін // Євроатлантикінформ. – 2006. – №2. – С. 73-79.

Розширення Європейського Союзу: вплив на відносини України з центрально-європейськими сусідами. – К.: К.І.С., 2004. – 358 с.

Розширення Європейського Союзу: вплив на відносини України з центрально-європейськими сусідами. Інститут регіональних та євроінтеграційних досліджень «ЄвроРегіоУкраїна». – К.: КІС, 2004. – 357 с.

Смирнова К. Європейська інтеграція та Україна / К.Смирнова // Право України. – 2011. – № 4. – С. 153-158.

Смирнова К. Європейська інтеграція України: актуальні питання / К.Смирнова // Право України. – 2011. – №5. – С. 148-152.

Стан і перспективи інтеграції України до ЄС: оцінки експертів // Національна безпека і оборона. – 2005. – №7. – С. 37–44

Східне партнерство ЄС: додаткові можливості для євроінтеграції України / І.Ф.Газізуллін, М.М.Гончар, В.Коломієць [та ін]; за ред В. Мартинюка. – К.: Агенство «Україна», 2009. – 84 с.

Тисяча років української суспільно-політичної думки / редкол.: Т.Гунчак (науков. ред.) та ін.; упоряд. Т.Гунчак, Р.Сольчаник, ред. тому Н.Сойко. – Т. 8: 40-ві – 80-ті роки ХХ ст. – 2001.

Тодоров І. Україна на шляху до європейської та євроатлантичної спільноти / І.Тодоров. – Донецьк: ДонНУ, 2006. – 268 с.

Угода про асоціацію Україна-ЄС: дороговказ реформ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.euroatlantica.info/biblioteka/vidannya.html

Україна – Європейський Союз: зібрання міжнародних договорів та інших документів (1991–2009) / за заг. ред. С.О.Камишева (кер. групи) [та ін.]. – К.: Юстiніан, 2010. – 608 с.

Україна – ЄС: від плану дій до посиленої угоди / Центр Разумкова. – К.: Заповіт, 2007. – 244 с.

Україна на шляху до Європейського Союзу. – Варшава, 2006. – 189 с.

Україна на шляху до Європи / упоряд.: В.Шкляр, А.Юричко. – К.: Етнос, 2006. – 494 с.

Участь України в агенціях і програмах Європейського Союзу: перспективи та можливості / Міжнар. центр персп. дослідж. – К., 2008. – 335 с.

Філоненко Р. Україна – ЄС: остаточний вибір засад розвитку держави / Р.Філоненко// Віче. – 2007. – №9-10. – С. 45-47.

Хмелько В. Отношение граждан Украины к ее вступлению в Евросоюз и НАТОи их оценки своей осведомленности об этих организациях / В.Хмелько // Социология: теория, методы. маркетинг. – 2006. – №1. – С. 71-87.

Хоффманн Л. Україна на шляху до Європи / Л. Хоффман, Ф. Мьоллерс. – К. : Фенікс, 2001. – 343 с.

Чебаненко О. Основні результати і проблеми виконання Плану дій «Україна – ЄС» / О.Чебаненко, Д.Ковриженко // Політика і час. – 2007. – №3. – С.24-28.

Чурилов М. На перетині шляхів / М.Чурилов // Політика і час. – 2006. – № 9. – С. 32-35.

Шевченко О. Участь України в процесах інтеграції і глобалізації: теоретико-методологічний аспект / О.Шевченко // Галицький економічний вісник. – 2010. – №3. – С. 5-9.