Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Програма гуртка - Екологи-краєзнавці.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
05.11.2018
Размер:
70.14 Кб
Скачать

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛДЕРАДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ

ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ»

«Затверджено»

Педагогічною радою

КЗ ЧОЦЕНТУМ

Протокол № 3 від 06.09.2011 р.

Програма гуртка

«Екологи-краєзнавці»

Модернізована керівником гуртків КЗ ЧОЦЕНТУМ Сутягою О. С., на основі програми гуртка «Екологи-краєзнавці» Міністерства освіти України, управління позашкільної виховної роботи, українського державного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, Київ «Освіта» 1993

м. Чернівці

2011

Пояснювальна записка

Програма гуртка «Екологи-краєзнавці» розрахована на учнів середнього і старшого шкільного віку загальноосвітніх навчальних закладів, навчальних закладів нового типу та позашкільних навчальних закладів.

Мета програми – ознайомлення вихованців з системою доступних і необхідних для них знань з локальної екології, тобто розширити поняття та уяву про місцеві екосистеми і екологічні явища, а також оволодіння знаннями про екологічне і культурне значення місцевих природних ресурсів сприятиме формуванню екологічного світогляду, потреби в раціональному природокористуванні.

Гурток «Екологи-краєзнавці» є засобом пізнання локальної екології в школі та позашкільному закладі.

Програмою передбачено вирішення таких завдань:

 • посилення освітньої, виховної, професійної спрямованості теоретичного матеріалу і практичної діяльності;

 • створення умов для розвивального навчання зі спрямованістю на розвиток творчих здібностей учнів;

 • формування творчого дослідницького підходу до виконання практичних робіт;

 • вироблення у вихованців умінь і навичок практичної діяльності;

 • сприяння розширенню та поглибленню інтересу учнів до теоретичного матеріалу, розвиток інтелектуальних здібностей;

 • формування та розвиток професійних умінь і навичок;

 • створення свідомої мотивації здорового способу життя;

 • збір фото- і краєзнавчих матеріалів про природу рідного краю;

 • робота в бібліотеках, музеях з метою складання еколого-краєзнавчих нарисів типу «Природа мого краю: по неповторних місцях»;

 • складання «екологічних картосхем» мікрорайону, села, розробка і прокладання екологічних стежок;

 • співучасть у діяльності місцевих товариств охорони природи, клубів природолюбів, неформальних товариств «зелених» з метою визначення місцевих факторів забруднення і руйнування навколишнього середовища;

 • участь у боротьбі з ярами, в розчистці джерел, річок, ставків тощо;

 • організація та проведення комплексних екологічних експедицій з метою вивчення та охорони природи рідного краю, екологічного моніторингу.

Переважна частина занять відводиться на практичні роботи, екскурсії, еколого-краєзнавчі походи, екологічні польові практикуми, написання рефератів, звітів, пошукову та дослідницьку роботу.

Під час роботи в екологічній лабораторії та проведення екологічних польових практикумів й експедицій керівник гуртка повинен приділяти увагу правилам безпеки; вчити учнів самостійно працювати з науковою, науково-популярною літературою, довідниками, визначниками, атласами.

Гуртківці старшого віку повинні вміти робити огляди наукової та науково-популярної літератури з біології та екології, краєзнавства, складати еколого-краєзнавчі нариси та писати реферати, звіти, проводити роботу (коли це можливо) на базі науково-дослідних установ, лабораторій екологічного моніторингу.

Керівнику гуртка надається право вносити зміни у структуру та зміст навчального матеріалу, розподіл годин та вивчення окремих тем залежно від регіональних умов і матеріально-технічної бази гуртка.

Після успішного засвоєння програмового матеріалу вихованцям рекомендовано продовжити навчання у творчому учнівському об’єднанні основного рівня «Природниче краєзнавство» або «Екологічне краєзнавство і туризм».

Навчально-тематичний план

п/п

Назва розділу

Кількість годин

Теоретичні заняття

Практичні заняття

Разом

1.

Вступ.

1

1

2

2.

Фізико-географічні особливості природи рідного краю в аспекті екологічної краєзнавчої діяльності.

16

36

52

3.

Екологічні фактори та біоценози в аспекті екологічного краєзнавства.

6

18

24

4.

З історії розвитку рідного краю.

4

8

12

5.

Різноманітність рослинного й тваринного світу рідного краю в аспекті екологічного краєзнавства.

18

42

60

6.

Природоохоронна діяльність людини.

6

42

48

7.

Підсумкові заняття.

-

6

6

8.

Підготовка до літньої еколого-краєзнавчої експедиції.

6

6

12

Всього

57

159

216

Зміст програми

1. Вступ.

Теоретичні заняття:

Ознайомлення з метою та планом роботи гуртка. Організаційні питання з методики проведення навчально-дослідницької роботи в лабораторії та в природі.

Правила техніки безпеки під час роботи в екологічній лабораторії під час польових екологічних практикумів та експедиціях.

Практичні заняття:

Екскурсія до КЗ ЧОЦЕНТУМ з метою ознайомлення із видовим складом рослин, акваріумного залу і живого куточка в КЗ ЧОЦЕНТУМ.

2. Фізико-географічні особливості природи рідного краю в аспекті еколого-краєзнавчої діяльності.

Теоретичні заняття:

Особливості поверхні території. Природні ландшафти краю. Водні ресурси Буковини. Ґрунти – наше багатство. Вплив господарської діяльності людини на видозміни ландшафтів.

Кліматичні умови своєї місцевості та їх сезонний хід. Основні правила проведення фенологічних спостережень. Календар деяких явищ природи та господарської діяльності.

Практичні заняття:

Екскурсії в природу для вивчення ландшафтів, характерних для даної місцевості, на найбільш цікаві природні об’єкти району (Національний природний парк «Вижницький», Рухотинський ліс, заказник «Джерело», «Лунківський», «Стебник» тощо) з метою вивчення взаємозв’язків рослинного та тваринного світу з кліматичними умовами та з факторами антропогенного впливу.

Проведення фенологічних спостережень у природі.

Робота на базі бібліотек, краєзнавчих музеїв, з атласами, картами, путівниками та іншими довідковими матеріалами перед написанням еколого-краєзнавчого нарису «Природа мого краю: по неповторних місцях».

3. Екологічні фактори та біоценози в аспекті екологічного краєзнавства.

Теоретичні заняття:

Вчення про екологічні фактори. Вчення про біоценози. Біоценоз мішаного лісу. Біоценоз луки. Біоценоз прісної водойми.

Практичні заняття:

Екскурсії в природу для досліджень біоценозів мішаного лісу, луків, прісних водойм.

4. З історії розвитку рідного краю.

Теоретичні заняття:

Особливості заселення і господарського розвитку території. Пам’ятники історії та культури Буковинського краю.

Населення і населені пункти. Культура – надбання народу. Народна творчість. Охорона історичної спадщини – необхідна умова збереження і відтворення екологічної та історичної свідомості нації.

Практичні заняття:

Екскурсія до історико-краєзнавчого музею. Паспортизація пам’яток історії та культури. Екскурсії з метою ознайомлення з археологічними об’єктами, пам’ятками історії та культури; фотографування й замальовування архітектурних ансамблів та історичних ландшафтів.

5. Різноманітність рослинного та тваринного світу рідного краю в аспекті екологічного краєзнавства.

Теоретичні заняття:

Поняття про фітоценози. Роль рослин у природі, житті людини та в народному господарстві. Рідкісні та зникаючі види рослин краю. Червона книга рослин Буковини.

Сади й парки міста. Їх роль у формуванні природного та естетичного образу міста.

Коротка характеристика місцевої фауни. Типові, ендемічні та реліктові тварини рідного краю. Принцип екологічної рівноваги в природно-територіальних комплексах. Охорона та відновлення рідкісних і цінних видів тварин. Червона книга тварин рідного краю.

Практичні заняття:

Екскурсії в природу з метою дослідження природних рослинних об’єктів – фітоценозів, реліктових та ендемічних видів; до ботанічного саду, дендропарку для дослідження ботанічних об’єктів, заказників Буковини всеукраїнського і місцевого значення, державних пам’яток природи Буковини.

Робота з дослідження ареалів зростання рідкісних і зникаючих видів та їх картування.

Спостереження за деградацією рослинності під впливом техногенних та антропогенних факторів.

Виявлення основних рослин-індикаторів, типових для своєї місцевості.

Екскурсія до зоологічного музею або природничого краєзнавчого музею для ознайомлення з різноманітністю тваринного світу рідного краю.

Робота з визначниками.

Екскурсії в природу з метою визначення найтиповіших представників фауни за слідами життєдіяльності, голосу та візуально до заказників Буковини всеукраїнського і місцевого значення, державних пам’яток природи Буковини.