Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Lect TP.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.34 Mб
Скачать

технологія проектування комп‘ютерних систем

Вступ. 2

Введення в САПР 5

1.2. Визначення CAD, САМ і САЕ 8

1.3. Сценарій інтеграції проектування і виробництва засобами загальної бази даних 10

Тема 2. Компоненти сапр 12

Класифікація об’єктів проектування та їх параметри 17

Класифікація параметрів об’єктів 18

Місце і роль системи автоматизованого проектування 19

Особливості сучасного автоматизованого проектування. 19

Основний принцип автоматизації 19

Сутність системи автоматизованого проектування 19

Структура САПР 20

Загальна схема процесу проектування 21

Технологічні аспекти теорії проектування як інформаційних систем 22

Загальні принципи управління проектоми 35

Управління проектом 35

Мережений графік 35

Критичний шлях 36

Обчислення раннього і пізнього термінів настання події 36

Технології розрахунку резервів часу 36

Тема 6. Типові маршрути і процедури проектування 37

ТЕМА 11. Системотехнічні аспекти теорії проектування автоматизованих інформаційних систем 40

ТЕМА 12. Технологічні аспекти теорії проектування інформаційних систем 45

ТЕМА 13. Процес проектування інформаційної системи 49

Вступ.

Загальні відомості про проектування

Особливості САПР

САПР і ділова графіка

Переваги САПР

Загальні відомості про проектування

Проектування – процес створення опису необхідного для побудови в заданих умовах ще не існуючого об’єкту на основі первинного опису даного об’єкту. Процес створення опису нового об’єкту може виконуватись різними способами:

  1. якщо весь процес проектування здійснюється людиною, то проектування називається ручним або неавтоматизованим.

  2. проектування, при якому виконуються взаємодія людини і технічних засобів і таке проектування називається автоматизованим.

  3. проектування, при якому всі перетворення описів об’єкту і алгоритми його функціонування здійснюється без участі людини. Дане проектування називається автоматичне.

Первинний опис об’єкту, який представляється в заданій формі називають завдання на проектування. В завданні повинні бути дані про призначення об’єкту, його параметри, способи функціонування, реалізації і виготовлення.

Проектним рішенням називається проміжний або кінцевий опис об’єкту проектування, який необхідний і достатній для визначення подальшого направлення або закінчення проектування.

Проектне рішення або їх сукупність, які задовольняють заданим вимогам, що необхідні для створення об’єкту проектування будуть представляти результат проектування. Документи, які супроводжують даний об’єкт проектування виконується в заданій формі, який представлено будь-яке проектне рішення, яке отримане при проектування і дані документи називаються проектними.

Сукупність програмних документів у відповідності з встановленим переліком, в якому представлений результат проектування називається проектом. Під проектною процедурою розуміють формалізовану сукупність дій, виконання яких закінчуються проектним рішенням. Дія або формалізована сукупність дій, які складають частину проектної процедури, алгоритм якої залишається незміненим для ряду процедур називається проектною операцію.

Особливості САПP

Мета автоматизації проектування – це підвищення якості, зниження матеріальних витрат, скорочення термінів проектування і зменшення кількості інженерно технічних працівників, які зайняті в проектуванні.

Основні особливості САПР:

  • САПР являється людино-машинною системою. Всі створені і створювані за допомогою САПР системи проектування являються автоматизованими.

  • САПР являється ієрархічною системою. САПР реалізує комплексний підхід до автоматизації всіх рівнів проектування. Ієрархія рівнів проектування відображається в структурі спеціалізованого програмного забезпечення у вигляді ієрархії підсистем.

  • САПР являється сукупністю інформаційно-погоджувальних підсистем. Інформаційно-погодженість означає, що всі чи більшість послідовних задач у проектування супроводжуються інформаційно-погоджувальними програмами. Дві програми являються інформаційно-погоджувальними, якщо всі ті дані, які представляють собою об’єкти обробки в 2 програмах, входять в числові масиви, які не потребують змін при переході від одної програми до іншою.

  • САПР являється відкритою і системою, що розвивається. САПР повинна бути системою, яка змінюється в часі.

  • САПР являється спеціалізованою системою з максимальним використанням уніфікованих модулів. Необхідна умова уніфікації – це пошук загальних положень у моделюванні, аналізі і синтезі різновидних технічних об’єктів.

САПР і ділова графіка

Всі САПР умовно можна поділити на найпростіші, прості, середні, складні і система високого рівня. Найпростіші і прості САПР – це системи, які працюють в середовищі MSDOS. Програми цих категорій призначені для використання простих двовимірних креслень без складного геометричного моделювання. Середні САПР – це системи, для яких обов’язковою є умова інтеграції з системами керування, виробництво і можливість створення об‘ємних моделей. Складні та високого рівня САПР використовуються для найбільш трудомістких задач, для таких як: моделювання поведінки, складних механічних систем у реальному масштабі часу і оптимізації розрахунків з візуалізації результатів.

САПР бувають універсальні, машинобудівні, архітектурно-будівельні, а також дизайно-анімацій і візуалізації.

//????????????????????????????????

Системна ємність САПР забезпечується наявністю комплексу взаємозалежних моделей, що визначають об’єктне проектування в цілому, а також комплексну системних інтерфейсів, зо здійснюють за значенням взаємозв’язок. Системна ємність у середині підсистем, що проектуються забезпечується наявністю єдиною інформаційною моделі тієї підсистеми об’єкта, проектне рішення якої повинно бути отримане в даній підсистемі. Формування і використання моделей об’єкта коректування в прикладних задачах здійснюються КЗАП системи чи підсистеми. Структурними частинами КЗАП системи є різні комплекси засобів, а також компоненти організаційного забезпечення.

Комплекс засобів – це сукупність компонентів і або комплексних засобів, що призначені для теражування і орієнтованих на проектування об’єктів визначеного класу виду або типу і або виконання уніфікованих процедур, які використовують у відповідних проектуючих і чи обслуговуючих підсистемах САПР. Комплекси засобів відносять до промислових виробів, що підлягають виготовленню, теражуванню і застосування в складі САПР і документують як специфіковані вироби.

Види комплексів засобів і компонентів САПР. Комплекси засобів підрозділяють на комплекси засобів одного виду забезпечення (технічного, програмного, інформаційного) і комбіновані. Комплекси засобів одного виду забезпечення містять комплекси і або компоненти одного виду забезпечення. Комплекси засобів комбіновані містять сукупність комплексів і компонентів різних видів забезпечення. Комбіновані КЗА, які відносяться до продукції виробничо-технічних засобів розділяють на програмно-методичні ПМК та програмно-технічні ПТК.

Програмно-методичний комплекс являє собою взаємозалежність сукупність компонентів в програмного, інформаційного і методичного забезпечення, включаючи компоненти математичного-лінгвістичного забезпечення, необхідного для одержання закінченого проектного рішення по об’єкту проектування однією чи декількох частин чи об’єкта в цілому або виконання уніфікованих процедур. В залежності від призначення ПМК розділяють на загально системні, базові в тому числі проблемно-орієнтовані, на об‘єктно-орієнтовані. Програмно-технічний комплекс являє собою взаємозалежну сукупність ПМК із комплексами і або компонентами технічного забезпечення. В залежності від призначення ПТК розрізняють автоматизовані робочі місця і центральні обчислювальні комплекси.

Комплекси засобів можуть поєднувати свої обчислювальні технічні ресурси, утворюючи локальні обчислювальні мережі. Їхніми структурними частинами комплексних засобів є компоненти наступних видів забезпечення, а саме програмного, інформаційного, методичного, математичного, лінгвістичного і технічного. Компоненти видів забезпечення виконують певну функцію і представляють найменший неподільний, самостійно розроблений або куплений елемент САПР наприклад програма, інструкція, дисплей та інші.

Ефективне функціонування КЗАП і взаємодія структурних частин САПР усіх рівнів повинне досягатися за рахунок орієнтації на стандартні інтерфейси і протоколи зв’язку, що забезпечують взаємодію комплексів засобів. Ефективне функціонування КЗАП повинне досягатися за рахунок взаємопогоджуваної розробки компонентів, що входять до складу комплексів засобів. КЗАП обслуговуючи підсистем, а також окремі ПТК цих підсистем можуть використовуються цих підсистем можуть використовуватися при функціонуванні всіх підсистем.

Загально системні ПМК містять у собі програмний, інформаційний, методичний і інші види забезпечення. Вони призначені для виконання уніфікованих процедур по керуванню, контролю, плануванню обчислювального процесу, розподілу ресурсів в САПР і реалізації інших функцій, що є загальними для підсистем САПР в цілому. Приклади загально системних ПМК це монітори системи, СКБД, інформаційно-пошукові системи засобу машинної графіки, підсистеми забезпечення діалогового режиму та інші.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]