Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
БОЙКО НМК для УЧЕТ И АУДИТ / РАБОЧАЯ ПРОГР ЕК.АНАЛИЗ УЧЕТ И АУДИТ,ФИНАНСЫ.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
107.01 Кб
Скачать

13

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,МОЛОДІ ТА СПОРТУУКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“Затверджую”

Проректор з навчальної роботи

______________ Т.Б.Кублікова

“____” _______________2012 р.

Робоча програма

Для слухачів СФПК заочної форми навчання

з дисципліни “Економічний аналіз”

для слухачів СФПК спеціальностей «Облік і аудит», «Фінанси»

“Затверджено”

Загальна кількість 54 на засіданні кафедри ЕА

Лекції – 8 протокол № 2 від 6. 03. 2012 р.

Практичні заняття – 2 Зав. Кафедрою

__________ Н.А. Волкова

СРС – 38

Індивідуальні -6

Форма контролю – залік

“Затверджено”

Декан факультету СФПК

___________ О. В.Обнявко

Одеса, 2012 р.

1.1. Вступ

Мета викладання дисципліни:

- формування системи базових знань та практичних навичок у сфері економічного аналізу для кваліфікованого проведення економічного аналізу суб’єктів господарювання;

- набуття вмінь розробки обґрунтованих висновків за результатами дослідження та знаходження напрямків поліпшення виробничо-фінансового стану суб”єктів господарювання.

Завдання дисципліни:

вивчення теоретичних засад економічного аналізу; способів використання вихідних даних для аналізу; методики проведення аналітичних досліджень та використання його результатів в управлінні господарюючими суб’єктами. Ознайомлення із світовим досвідом існуючих методик аналітичних досліджень.

ПРЕДМЕТ: фінансово-виробничі відношення та управління

виробництвом

В результаті вивчення навчальної дисципліни слухачі повинні отримати:

- знання про метод, методику і прийоми економічного аналізу , його організацію та інформаційну базу ; зміст та види економічного аналізу.

- уміння проведення аналітичного дослідження виробничо-господарської діяльності суб”єктів господарювання та розробки обґрунтованих висновків за результатами дослідження.

- навички оцінки виробничо - фінансового стану суб”єктів господарювання та прогнозування перспектив їх розвитку.

1. 2.Навчально-Тематичний план

2.1. Тематичний план

№ п/п

Назва теми

Кількість годин

Форма контролю

Всього

Лекції

Практ. заняття

Самост. робота

1.

Тема 1. Економічний аналіз як наука

4

1

2

тк

2.

Тема 2. Види економічного аналізу

5

1

2

тк

3.

Тема 3. Метод і прийоми економічного аналізу

14

1

4

тк

4.

Тема 4. Інформаційна база економічного аналізу

6

1

2

Із

5.

Тема 5. Організація та етапи економічного аналізу

5

-

2

Тк

8.

Тема 6. Аналіз виробництва та реалізації продукції, робіт, послуг

18

1

1

10

Тк

9.

Тема 7. Аналіз стану та використання виробничих ресурсів підприємства

24

2

1

10

Тк

10.

Тема 8. Аналіз собівартості продукції підприємства

20

2

10

Тк

11.

Тема 9. Аналіз резервів розвитку підприємства на перспективу

9

1

2

Кр

Усього

54

8

2

44

залік