Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Стилістика

.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
33.28 Кб
Скачать

Семестр 8

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр

Навчальна дисципліна Стилістика сучасної української мови

Питання до іспиту

 1. Основні поняття й категорії стилістики.

 2. Стилі мовлення. Основні принципи групування стилів. Розмовний стиль та його функції й ознаки.

 3. Науковий стиль. Функції та різновиди наукового стилю.

 4. Офіційно-діловий стиль. Ознаки та функції офіційно-ділового стилю. Документ та його характеристика. Культура ділового мовлення.

 5. Публіцистичний стиль. Публічний виступ і культура мови.

 6. Художній стиль. Його характеристика.

 7. Конфесійний стиль. Сфера поширення. Головні ознаки. Основні мовні стильові засоби.

 8. Епістолярний стиль. Сфера використання. Основне призначення. Офіційне й неофіційне листування. Історія листування.

 9. Стилістичні засоби української мови. Фоностилістика. Книжний і розмовний стилі вимови. Засоби милозвучності української мови.

 10. Лексична стилістика. Стилістична диференціація української лексики. Слово і контекст.

 11. Стилістичне використання багатозначності. Стилістичні можливості омонімії.

 12. Тропи та їх стилістичне використання. Образність та словесний образ.

 13. Паронімія як стилістичний засіб і як вада тексту. Явище парономазії.

 14. Використання синонімії в різних стилях мовлення.

 15. Стилістичне використання антонімів. Антитеза. Епітет-оксиморон, прийом антонімічної іронії.

 16. Лексика іншомовного походження в стилістичному плані.

 17. Номінативні та стилістичні функції неологізмів.

 18. Застаріла лексика зі стилістичного погляду.

 19. Терміни в різних стилях мови.

 20. Мовні й стилістичні функції професіоналізмів, жаргонізмів та арготизмів.

 21. Стилістичний аспект розмовної та просторічної лексики.

 22. Діалектизми в загальнонародній і літературній мові.

 23. Етимологія. Стилістичні можливості внутрішньої форми слова.

 24. Фразеологія та її стилістичні можливості. Групи фразеологізмів.

 25. Словотворчі засоби стилістики.

 26. Стилістична морфологія.

 27. Стилістичний синтаксис.

 28. Фігури мови. Класифікація фігур мови. Тропи і фігури. Системний характер тропіки.

2