Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Бел лит.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
152.58 Кб
Скачать

Крытычныя матэрыялы для самападрыхтоўкі па беларускай літаратуры хх ст. Асноўная

 1. Гісторыя беларускай літаратуры: XX стагоддзе (1920–1950–я гг.): Падруч. / У.В.Гніламёдаў, В.В.Казлова, М.А.Лазарук і інш. [2–е выд., дапрац.] Мінск, 2000.

 2. Гісторыя беларускай літаратуры ХХ ст. (1920–1950-я гады). [2–е выд., дапрац. і дап.]  Мінск, 2000.

 3. Гісторыя беларускай літаратуры ХХ ст.: У 4 т. Мінск, 1999–2003.

 4. Беларускія пісьменнікі: Бібліяграфічны слоўнік: У 6 т.  Мінск, 1992–1995.

 5. Баршчэўскі Л., Васючэнка П., Тычына М. Беларуская літаратура і свет: ад эпохі рамантызму да нашых дзён: папулярныя нарысы. Мінск, 2006.

 6. Беларуская літаратура ХХ стагоддзя: біяграфіі пісьменнікаў, бібліяграфія, літаратураная крытыка / Д. Я. Бугаёў, Н. Б. Рашэтнікава, Л. Дз. Сінькова, Г. К. Тычко. Мн., 2008.

Дадатковая

 1. Адамовіч А. Браму скарбаў сваіх адчыняю…: Даследаванне жыцця і творчасці М. Гарэцкага. Мінск, 1980.

 2. Александровіч С. Гісторыя і сучаснасць. Мінск, 1968.

 3. Александровіч С. Пуцявіны роднага слова: (Праблемы развіцця беларускай літаратуры і друку другой паловы XIX — пачатку XX стагоддзя). Мінск, 1971.

 4. Арабей Л. Цётка (Алаіза Пашкевіч). Мінск, 1956.

 5. Арочка М. Максім Танк: Жыццё ў паэзіі. Мінск, 1984.

 6. Афанасьеў І. М. Чарнобыльскае светаадчуванне ў сучаснай беларускай літаратуры. Мінск, 2001.

 7. Березкин Г. С. Мир Купалы: (Мысли и наблюдения). Москва, 1973.

 8. Березкин Г. С. Человек на заре: (Рассказ о Максиме Богдановиче — белорусском поэте). Москва, 1970.

 9. Бечык В.Л. Прад высокаю красою: Літ.-крыт.арт. Мінск, 1984.

 10. Бугаёў Д. Максім Гарэцкі. Мінск, 1968.

 11. Бугаёў Дз. Уладзімір Дубоўка: Кніга пра паэта. Мінск, 2005.

 12. Васючэнка П. В. Сучасная беларуская драматургія: Дапам. Мінск, 2000.

 13. Верабей А. Л. Уладзімір Караткевіч: жыццё і творчасць. [2–е выд., дапрац. і выпр.] Мінск, 2005.

 14. Гапава В. І. Перачытваючы «Спадчыну» Янкі Купалы. Мінск, 1983.

 15. Гніламёдаў У.В. Янка Купала: Жыццё і творчасць. Мінск, 2002.

 16. Грынчик М. Максім Багдановіч і народная паэзія. Мінск, 1963.

 17. Дедков И. А. Василь Быков: Повесть о человеке, который выстоял. Москва, 1990.

 18. Жураўлёў В. П. Якуб Колас і паэтыка беларускага рамана. [2–е выд., дапрац. і выпр.] Мінск, 2004.

 19. З жыццяпіса Якуба Коласа: Дакументы і матэрялы. Мінск, 1982.

 20. Ивашин В. В. М. Горький и белорусская литература начала XX века. Мінск, 1956.

 21. История белорусской дооктябрьской литературы. Минск, 1977.

 22. Кабржыцкая Т. В., Рагойша В. П. Карані дружбы: (Беларуска-ўкраінскія літаратурныя ўзаемасувязі пачатку XX ст.). Мінск, 1976.

 23. Каваленка В. А. Вытокі. Уплывы. Паскоранасць: (Развіццё беларускай літаратуры XIX—XX ст). Мінск, 1975.

 24. Каваленка В. А. Пошукі і здзяйсненні: (Творчасць Змітрака Бядулі). Мінск, 1963.

 25. Казбярук У. М. Ступені росту: (Беларуская літаратура канца XIX — пачатку XX ст. і традыцыі польскіх пісьменнікаў). Мінск, 1974.

 26. Калеснік У. А. Тварэнне легенды. Мінск, 1987.

 27. Колас Г. Д. Карані міфаў: Жыццё і творчасць Я.Купалы. Мінск, 1998.

 28. Конон В. М. Демократическая эстетика Белоруссии (1905—1907 гг.). Минск, 1971.

 29. Корань Л. Д. Цукровы пеўнік: Літ.-крыт. арт. Мінск, 1996.

 30. Лазарук М. А. Беларуская паэма ў другой палавіне XIX — пачатку XX стагоддзя. Мінск, 1970.

 31. Лазарук М. А. Пімен Панчанка: Літ.-крыт. нарыс. Мінск, 1959.

 32. Лаўшук С. С. Кандрат Крапіва і беларуская драматургія. [2–е выд.] Мінск, 2002.

 33. Лойка А. А. «Новая земля» Якуба Коласа: (Вытокі, веліч, хараство). Мінск, 1961.

 34. Лойка А. А. Беларуская паэзія пачатку XX стагоддзя. Мінск, 1972.

 35. Лойка А. А. Гісторыя беларускай дакастрычніцкой літаратуры. Ч. 2. Мінск, 1980.

 36. Лойка А. А. Максім Багдановіч. Мінск, 1966.

 37. Лойко О. А. Янка Купала. Москва, 1982.

 38. Лужанин М. Якуб Колас рассказывает... Москва, 1964.

 39. Майхрович А. С. Белорусские революционные демократы: Важнейшие аспекты мировоззрения. Минск 1977.

 40. Майхрович А. С. Эстетические взгляды Якуба Коласа. Минск 1970.

 41. Майхрович С. Максім Багдановіч: (Жыццё і творчасць). Мінск, 1958.

 42. Мозольков Е. Якуб Колас: (Критико-биографический очерк). Москва, 1960.

 43. Мушынскі М. Ад задумы да здзяйснення: (Творчая гісторыя «Новай зямлі» і «Сымона-музыкі»). Мінск, 1965.

 44. Мушынскі М. І. Праўдзівая гісторыя жыцця і творчасці Міхася Зарэцкага. [2–е выд., дап.] Мінск, 2005.

 45. Мушынскі М. Якуб Колас: Летапіс жыцця і творчасці. Мінск, 1982.

 46. Навуменка І. Я. Змітрок Бядуля. [2–е выд.] Мінск, 2004.

 47. Навуменка І. Якуб Колас: Духоўны воблік героя. [2-е выд., дап. і перапрац.] Мінск, 1981.

 48. Навуменка І. Янка Купала. [2-е выд., дап.]Мінск, 1980.

 49. Науменко И. Янка Купала; Якуб Колас: Творческие портреты. Москва, 1982.

 50. Пуцявінамі Янкі Купалы. Мінск, 1981.

 51. Пшыркоў Ю. С. Летапісец свайго народа: Жыццёвы і творчы шлях Якуба Коласа. Мінск, 1982.

 52. Разам і народам: Матэрыялы юбіл. навук. сесій АН БССР, прысвеч. 100-годдзю з дня нараджэння Я. Купалы і Я. Коласа. Мінск, 1983.

 53. Савік Л. С. Пакліканыя: Літ. бел. замежжа. Мінск, 2001.

 54. Семашкевіч Р. М. Беларускі літаратурна-грамадскі рух у Пецярбурзе (канец XIX — пачатак XX ст.). Мінск, 1971.

 55. Семашкевіч Р. М. Браніслаў Эпімах-Шыпіла. Мінск, 1968.

 56. Семяновіч А. А. Беларуская драматургія: (Дакастрычніцкі перыяд). Мінск, 1961.

 57. Смолкін М. Змітрок Бядуля. Мінск, 1961.

 58. Стральцоў М. Загадка Багдановіча. Мінск, 1968.

 59. Успаміны пра Якуба Коласа. Мінск, 1982.

 60. Успаміны пра Янку Купалу. Мінск, 1982.

 61. Хрэстаматыя па гісторыі беларускага тэатра і драматургіі: У 3 т. Мінск, 1997.

 62. Чыгрын І. П. Станаўленне беларускай прозы і фальклор: (Дакастрычніцкі перыяд). Мінск, 1971.

 63. Шотт И. М. Фольклор в творчестве Янки Купалы: (Дореволюционный период). Москва, 1968.

 64. Янка Купала: Энцыкл. давед. Мінск, 1986.

 65. Ярош М. Р. Пясняр роднай зямлі: Жыццё і творчасць Я. Купалы. Мінск, 1982.

 66. Ярош М. Р. Янка Купала і беларуская паэзія. Мінск, 1971.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.