Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
rpmsmd.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
237.57 Кб
Скачать

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.с

л

п

лаб

інд

с.р.с

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Первинна математико-статистична обробка експериментальних даних.

Тема 1. Вступ. Ви-мірювання випад-кової величини. Похибки вимірювання.

8

2

2

4

6

0,5

5,5

Тема 2. Статистич-на обробка резуль-татів вимірювання.

12

2

2

8

17

0,5

16,5

Тема 3. Перевірка статистичних гіпотез.

18

2

4

12

17

0,5

0,5

16

Разом за змістовим модулем 1

38

6

8

24

40

1

1

38

Змістовий модуль 2. Математико-статистичні методи аналізу парних залежностей дослідних даних.

Тема 1. Кореляцій-ний аналіз парних залежностей.

12

2

10

13,5

1

0,5

12

Тема 2. Статистич-на оцінка кореля-ційного зв’язку.

11

2

2

7

11,5

1

0,5

10

Тема 3. Регресій-ний аналіз експе-риментальних даних. Обчислення параметрів функцій регресії.

12

2

2

8

15,5

1,5

1

13

Тема 4. Регресійний аналіз експериментальних даних. Обчислення параметрів функцій регресії.

14

2

2

10

11,5

1

0,5

10

Разом за змістовим модулем 2

49

8

6

35

52

4,5

2,5

45

Змістовий модуль 3. Багаточинникові експерименти.

Тема 1. Планування активних експериментів.

11

2

2

7

6

0,5

0,5

5

 Тема 2. Статистична обробка та інтерпретація результатів екстремального експерименту.

10

2

8

10

10

Разом за змістовим модулем 3

21

4

2

15

16

0,5

0,5

15

Усього годин

 108

18

 16

 

 

74

108

6

4

98

5. Теми семінарських занять

N з/п

Назва теми

Кількість годин

6. Теми практичних занять

N з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Джерела похибок вимірювання

2

2

Визначення статистичних характеристик

2

3

Перевірка статистичних гіпотез

4

4

Розрахунок коефіцієнта кореляції Статистична його оцінка

2

5

Графічне зображення залежності двох величин

2

6

Підбір класу функції. Обчислення параметрів функції регресії

2

7

Складання плану повного чинникового експерименту

2


Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.