Скачиваний:
18
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
407.04 Кб
Скачать

Аналіз проектів в умовах ризику

Рік

Проект А

Проект Б

Грошовий потік

Знижувальний потік

Відкоригований потік

Грошовий потік

Знижувальний коефіцієнт

Відкоригований потік, грн

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

ІС

NPV

100

110

180

180

140

– 400

99

0,60

0,75

0,80

0,80

0,75

60

82,5

144

144

105

– 400

– 27

80

130

200

165

125

– 420

73,3

0,80

0,85

0,85

0,90

0,95

64

110,5

170

148,5

118,75

– 420

8,0

Слід зазначити, що знижувальний коефіцієнт визначають експертним шляхом. Так, для проекту А надходження грошових коштів у першому році становило 100 грн з ймовірністю 0,60 грн тому зараховується для відкоригованого потоку величина 60 г. о. (100 · 0,6).

Результати розрахунків свідчать, що проект А є більш привабливим, оскільки має більше, ніж проект Б, значення NPV. Однак якщо враховувати ризик, пов’язаний з реалізацією проектів, то доцільно віддати перевагу проекту Б, який є менш ризикованим.

У формуванні організаційно-методичних підходів проведення оцінки ефективності та окупності капітальних вкладень особливе місце займає розробка методики здійснення аналізу інвестиційної чутливості. Метою аналізу чутливості проекту є визначення рівня впливу окремих чинників, що варіюються, на його фінансові показники. Такий аналіз здійснюють на етапі планування, коли необхідно прийняти рішення відносно основних параметрів проекту. Ці параметри оцінюють з погляду ризику та їх впливу на можливість реалізації проекту.

Аналіз чутливості проводять в такій послідовності:

 1. здійснюється вибір ключового показника ефективності інвестицій, яким може виступати внутрішня норма прибутку IRR або чистий приведений дохід;

 2. формується перелік факторів, по яких досліджуватиметься сила впливу їх зміни на результативний показник.

До факторів, що варіюються, відносять:

 • обсяг продажу після введення в дію інвестиційного об’єкта;

 • ціну продукції, послуг;

 • темп інфляції;

 • необхідний обсяг капітальних вкладень;

 • змінні витрати на випуск продукції;

 • постійні витрати;

 • ставку відсотка на банківський кредит;

 • потребу в оборотному капіталі;

 1. обирається «базовий» варіант, при якому всі досліджувані чинники приймають свої початкові значення. Після цього значення одного з факторів варіюються в певному інтервалі при фіксованих значеннях інших параметрів. При цьому оцінка чутливості починається з найбільш важливих факторів, задаючи певні обмеження показникам, що варіюються. Ці обмеження відповідають песимістичному та оптимістичному сценаріям;

 2. оцінюється вплив зміни факторів на ключові показники ефективності проекту.

Показник чутливості розраховують як відношення відсоткових змін критерію — обраного показника ефективності інвестицій (відносно базисного варіанту) до зміни значення фактору на один відсоток.

Розглянемо логіку і техніку оцінки чутливості чистого приведеного доходу NPV до зміни на один відсоток лише одного фактору, наприклад ціни продукції, при незмінному рівні всіх інших факторів.

Приклад. По інвестиційному проекту А є такі дані: розмір інвестиційних вкладень становить 100 000 грн, проект передбачає отримання однакових щорічних надходжень протягом 5 років. Ціна капіталу — 10 %.

Вихідні дані для розрахунку наведено в табл. 12.5.

Таблиця 12.5

№ пор.

Показник

Базові варіанти

Варіант 1 (оптимістичний)

Варіант 2 (песимістичний)

1

Кількість проданих одиниць продукції, шт.

1000

1000

1000

2

Ціна за одиницю, грн

110,0

111,1

108,9

3

Виручка, грн

110 000,0

111 100,0

108 900,0

4

Змінні витрати, грн

57 200,0

57 772,0

56 628,0

5

Валовий дохід, грн

52 800,0

53 328,0

52 272,0

6

Постійні витрати, грн

14 300,0

14 300,0

14 300,0

7

Оподатковуваний прибуток, грн

38 500,0

39 028,0

37 972,0

8

Сума податку на прибуток, грн

11 550,0

11 708,4

11 391,6

9

Чистий прибуток, грн

26 950,0

27 319,6

26 580,4

10

Чистий приведений дохід, грн

2167,45

3568,6

766,28

11.

Зміни NPV відносно базового значення, грн

+ 1401,15

– 1401,15

Отже, показник чутливості Кч чистого приведеного доходу до зміни ціни на один відсоток становить 58,73 %, тобто ;

.

Так визначають показники чутливості по кожному фактору. Оскільки число сполучень значень факторів нескінченно велике, аналіз одночасної їх зміни виконують за допомогою комп’ютера;

 1. на базі даних, отриманих за допомогою аналізу чутливості, встановлюють найважливіші з погляду інвестиційного ризику фактори, а також розробляють найбільш ефективну стратегію реалізації проекту.

Хоча метод аналізу чутливості широко використовується завдяки своїй простоті, існують обмеження в його застосуванні. Це зумовлено тим, що відокремлений ризик проекту залежить від:

 1. чутливості NPV проекту до змін основних факторів ризику;

 2. взаємозалежності цих факторів і можливості їх спільного впливу на проект.

Метод аналізу чутливості враховує тільки першу умову і, отже, є неповним.

Аналіз сценаріїв — метод неформалізованого опису відокремленого ризику проекту, який дає змогу оцінити вплив на кінцеві показники ефективності проекту одночасних змін кількох вихідних його параметрів, що генерують можливі проектні ризики. Основною перевагою цього методу порівняно з попереднім є те, що всі варіанти вихідних параметрів проекту моделюються з урахуванням їх взаємозалежності. В практиці проектного аналізу моделюються три основних сценарії здійснення реального інвестиційного проекту:

 • найгірший (песимістичний) варіант функціонування проекту, коли негативні чинники накладаються один на одного і спільно впливають на значення NPV (низький попит, низькі ціни реалізації, високі середні змінні витрати, зростання інвестиційних витрат тощо);

 • найкращий (оптимістичний) варіант функціонування;

 • базовий (реалістичний) варіант функціонування проекту.

Формування сценаріїв (песимістичного та оптимістичного) дає змогу розрахувати значення NPV по кожному з них і порівняти його з реалістичним варіантом. Песимістичний сценарій передбачає задання найгірших прогнозних значень по всіх факторах (якщо можливе їх спільне здійснення). В оптимістичному сценарії всі фактори задаються найбільш сприятливими з можливих значень.

Розглянемо кілька підходів щодо використання цього методу на практиці.

Перший підхід пов’язаний з коригуванням грошового потоку та наступним розрахунком NPV для всіх варіантів. Методика аналізу в цьому випадку така:

 • по інвестиційному проекту моделюють три його можливих варіанти: песимістичний, найбільш ймовірний (реалістичний), оптимістичний;

 • по кожному з варіантів розраховують відповідний NPV, тобто отримують три величини: NPVп; NPVp; NPVo;

 • розраховують розмах варіації NPV зо формулою

;

 • з двох проектів, що порівнюються, більш ризикованим вважають той, у якого розмах варіації NPV більший.

Приклад. Необхідно здійснити аналіз проектів А і Б, які мають однакову тривалість реалізації (сім років). Проект А, як і проект Б, має однакові щорічні грошові надходження. Ціна капіталу становить 12 %. Вихідні дані і результати розрахунків наведено в табл. 12.6.

Таблиця 12.6

Показник

Проект А

Проект Б

Інвестиції

Експертна оцінка середнього річного надходження:

 • песимістична

 • реалістична

 • оптимістична

Розрахунок NPV:

 • песимістичний

 • реалістичний

 • оптимістичний

Розмах варіації

300

80

120

160

65,1

247,7

730,2

665,1

300

60

180

300

– 26,16

521,5

1069,2

1095,4

Отже, проект Б передбачає більший розмір NPV, але водночас він більш ризикований

Методика другого підходу щодо використання методу сценаріїв полягає в тому, що:

 • по проекту визначають песимістичну, реалістичну, оптимістичну оцінки грошових надходжень і NPV;

 • значенням NPVп; NPVp; NPVo присвоюють ймовірності їх здійснення;

 • розраховують ймовірність значення NPV, зважене по присвоєних ймовірностях, а також середнє квадратичне відхилення від нього, коефіцієнт варіації;

 • проект із більшим значенням коефіцієнта вважають більш ризикованим.

В основу методу імітаційного моделювання покладено метод Монте-Карло. Вперше він був запропонований для оцінки ризику відокремленого інвестиційного проекту в 1964 р. Д. Херцем. Його публікація на цю тему з’явилася в журналі «Hervard Busness Review», де було описано підхід, який використовувала консультаційна фірма для оцінки проекту розширення виробництва хімічного концерну.

Ідея методу полягає в поєднанні аналізу чутливості з ймовірним розподілом факторів моделі. Замість того щоб створювати окремі сценарії, в імітаційному методі комп’ютер генерує сотні можливих комбінацій чинників з урахуванням їх ймовірного розподілу. Кожна комбінація дає своє значення NPV, і в сукупності аналітик отримує ймовірний розподіл результату проекту.

Фактори, за якими будується ймовірний розподіл, наведено в табл. 12.7.

Таблиця 12.7

№ пор.

Фактори

Ринкові

Інвестиційні фактори

Витратні фактори

1

Обсяг виробництва за проектом

Інвестиційні витрати

Змінні витрати

2

Темп зростання виробництва

Строк життя проекту

Постійні витрати

3

Ціна реалізації продукції проекту

Ліквідаційна вартість проекту

4

Частка ринку, на яку націлений проект

Імітація моделювання здійснюється за наступною схемою:

 1. формулюються фактори;

 2. будується ймовірний розподіл по кожному фактору;

 3. комп’ютер випадково обирає значення кожного фактора ризику, ґрунтуючись на ймовірному його розподілу;

 4. ці значення чинників ризику комбінуються з факторами, по яким не очікується змін, і розраховується значення чистого грошового потоку для кожного року. По чистих грошових потоках розраховують значення чистого приведеного доходу NPV;

 5. дії 3, 4, 5 повторюються багато разів, що дає змогу побудувати ймовірний розподіл NPV.

При порівнянні взаємовиключних проектів вибір залишається за тим, у якого середнє значення NPV більше, а ймовірний розподіл має більш загострену форму. Так, на рис. 12.1 проект А є більш привабливим, ніж проект В, оскільки по ньому вище значення NPV та нижчий ризик1.

Рис. 12.1. Результати розрахунків за імітаційною моделлю оцінки проектів А і В

Отже, неформалізовані методи (аналіз чутливості, аналіз сценаріїв, імітаційне моделювання) дають змогу оцінити вплив зміни умов функціонування проекту на результат NPV.

Як зазначалося вище, найбільше визнання в світовій практиці отримав метод прийняття інвестиційних рішень на основі розрахунку чистого приведеного доходу по проекту NPV. З метою отримання більш точної оцінки проекту в умовах невизначеності було запропоновано в процесі розрахунку показника NPV враховувати також фактор ризику. Для цього метод прийняття інвестиційних рішень на основі чистого приведеного доходу для ризикованих інвестиційних проектів має бути скоригованим.

Включення ризику в формулу NPV відбувається за такою методикою:

 • встановлюють вихідну ціну капіталу, призначеного для інвестування, СС;

 • визначають ризик, який асоціюється з даним проектом;

 • розраховують NPV з коефіцієнтом дисконтування r, який враховує ризик. Тобто структура дисконтної ставки r така:

,

де р — премія за ризик.

Проект з більшим NPV вважається більш привабливим для реалізації.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Финансовый анализ