Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
бУХГАЛТЕРСКЬЙ ОБЛІК Гільорме (практич).doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
20.02.2016
Размер:
598.53 Кб
Скачать

МІнІстерство оСвІти і науки, спорту та молоді УкраЇни

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ»

2329

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

З ДИСЦИПЛІНИ “БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК” ДО РОЗДІЛУ

«ТЕОРІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ IV КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

6.030504, 6.030507, 6.030502

ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Затверджено на засіданні кафедри економіки промисловості та організації виробництва.

Протокол № 15 від 22.06.2011.

Дніпропетровськ ДВНЗ УДХТУ 2012

Методичні вказівки для практичних та семінарських занять з дисципліни “Бухгалтерський облік” до розділу «Теорія бухгалтерського обліку» для студентів IV курсу спеціальностей 6.030504, 6.030507, 6.030502 денної форми навчання / Укл. Т.В. Гільорме. — Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2012. – 42 с.

Укладач Т.В. Гільорме

Відповідальний за випуск О.А. Паршина, доктор екон. наук

Навчальне видання

Методичні вказівки

для практичних та семінарських занять

з дисципліни “Бухгалтерський облік” до розділу «Теорія бухгалтерського обліку» для студентів IV курсу спеціальностей 6.030504, 6.030507, 6.030502

денної форми навчання

Укладач ГІЛЬОРМЕ Тетяна Вікторівна

Редактори Л.М. Тонкошкур

Коректор Л.Я. Гоцуцова

Підписано до друку 20.09.12. Формат 60´84 1/16. Папір ксерокс. Друк різограф. Умовн.-друк. арк. 1,88. Облік.-видавн. арк. 1,96. Тираж 50 прим. Зам. № 8.

ДВНЗ УДХТУ, 49005, Дніпропетровськ-5, просп. Гагаріна, 8.

Видавничо-поліграфічний комплекс ІнКомЦентру

ЗМІСТ

Стор.

1. Загальні положення проведення практичних занять………………………

4

1.1 Характеристика вивчення дисципліни за навчальним планом…………...

4

1.2 Розподіл навчального часу за темами……………………………………...

5

2. Плани та методичні матеріали для проведення практичних занять……...

6

2.1 Тема 1. Бухгалтерський облік, його суть і значення…..………………….

6

2.2 Тема 2. Бухгалтерський баланс……………………………………………..

13

2.3 Тема 3. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис……………...

26

2.4 Тема 4. Документація та інвентаризація……….…………………………...

37

3. Перелік рекомендованої літератури………………………………………….

42

1. Загальні положення проведення практичних та семінарських занять

Практичні заняття з дисципліни “Бухгалтерський облік” є однією із складових частин навчального процесу у підготовці бакалаврів з економіки.

Предмет – вивчення господарської діяльності підприємств усіх форм власності.

Мета навчальної дисципліни “Бухгалтерський облік – формування системи базових знань з теорії і практики ведення бухгалтерського обліку діяльності суб’єктів господарювання на основі законодавчих і нормативних документів в умовах ринкових відносин.

В результаті виконання практичних завдань майбутні бакалаври одержать необхідні практичні навички щодо ведення бухгалтерського обліку на підприємствах в умовах ринкової економіки.

Формою поточного контролю є модульний контроль, формою підсумкового контролю є іспит. Крім того навчальним планом передбачається виконання самостійної роботи, індивідуальних завдань.

    1. Характеристика вивчення дисципліни за навчальним планом

Факультети

Денний

факультет

Групи

ЕК, МР, КІБ

Курс

4

Семестр

VIII

Лекції

32

Практичні заняття

32

Разом аудиторних

64

Самостійна підготовка (за навчальним планом)

100

Контрольні заходи

16

Загальна кількість годин

180

Курсова робота (семестр)

-

Іспит (семестр)

VIII

Залік (семестр)

-