Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
БЛИНОВ КУРС РОБ ОПВРЛ НАУ.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
570.88 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки україни

Національний авіаційний університет

О.А. БЛІНОВ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

«СОЦІАЛЬНА РОБОТА»

Київ 2013

Мета курсової роботи

Методичні рекомендації призначені для надання допомоги студентам при плануванні та виконанні наукової роботи. Вони містять перелік відповідних етапів написання роботи, терміни виконання, особливості звітності, а також додатки, які сприятимуть введенню єдиних вимог до їх оформлення.

Курсова робота – це самостійне навчально-наукове дослідження студента, яке виконується з певної навчальної дисципліни. Надані рекомендації надають загальні вимоги до написання курсових робіт.

Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України курсова робота виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання, та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Виконання курсової роботи передбачає вироблення навичок самостійної роботи з джерелами й науковою літературою, оволодіння методикою досліджень, допомагає студентові систематизувати отримані теоретичні знання з вивченої дисципліни, перевірити якість цих знань. Уже ця перша творча спроба дає можливість виявити здатність студента самостійно осмислити проблему, творчо та критично її дослідити; вміння збирати, систематизувати і аналізувати джерела та літературу; застосовувати отримані знання при вирішенні практичних завдань; формулювати висновки, пропозиції й рекомендації з предмета дослідження.

Тематика курсових робіт розробляється персонально викладачем і повинна відповідати завданням навчальної дисципліни, а також тісно пов’язуватися з практичними потребами конкретного фаху. Захист курсових робіт здійснюється згідно розподілу часу у Робочої навчальної програмі дисципліни.

Студенту надається право вибирати тему курсової роботи з відповідного переліку, або запропонувати свою тему з обґрунтуванням її розробки.

Етапи виконання дослідження

Кожне наукове дослідження від творчого задуму до остаточного оформлення наукової праці має власну специфіку, обумовлену цільовим призначенням, джерельною базою, методичним та інформаційним забезпеченням, обсягом та термінами виконання. Однак усі види наукових робіт мають спільні риси і містять універсальні для всіх робіт послідовні, але взаємопов’язані етапи виконання дослідження. Найчастіше дотримуються такої послідовності:

1) вибір теми наукового дослідження, об'єкту, предмету, гіпотези, мети та завдань дослідження;

2) складання попереднього плану;

3) пошук і накопичення необхідної наукової інформації з теми (бажано якнайповніше виявлення масиву літератури, яка у переважної більшості повинна бути за останні 3–5 років); складання бібліографії й робочої картотеки літератури;

4) вивчення, аналіз, систематизація і обробка матеріалів;

5) вибір методів дослідження, як інструментів здобуття фактичного матеріалу;

6) написання перших фрагментів, а потім – чорнового варіанту основної частини роботи;

7) написання вступу і висновків;

8) складання списку літератури; оформлення додатків;

9) редагування та оформлення роботи;

10) подання чорнового варіанту роботи викладачу;

11) усунення зауважень та доопрацювання роботи з урахуванням рекомендацій викладача;

12) чистове оформлення роботи;

13) підготовка до захисту і захист наукового дослідження.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]