Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
+Metodich_samost.doc
Скачиваний:
23
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
497.15 Кб
Скачать

Тема 18. Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку

План

  1. Поняття інвентаризації та її роль в бухгалтерському обліку

  2. Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку

  3. Мета і завдання інвентаризації

  4. Порядок проведення інвентаризації

Термінологічний словник основних понять

інвентаризація, інвентаризаційна комісія, інвентаризаційний опис, порівняльна відомість, матеріально відповідальна особа

Навчальні завдання

Малюга Н.М. Теорія бухгалтерського обліку. Збірник вправ.: Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. Вид. 4-е. перероб. і доп. – Житомир: ПIІ “Рута”. 2002. – 480 с.

Тести для самоперевірки знань

1. Яке визначення інвентаризації найточніше:

а) інвентаризація — це спосіб періодичної перевірки господар ських процесів;

б) інвентаризація являє собою перевірку наявності й стану за собів і грошових коштів підприємства;

в) інвентаризація — це спосіб упорядкування складського госпо дарства і порядку зберігання майна;

г) немає правильної відповіді?

2. Проведення інвентаризації є обов'язковим:

а) перед виплатою дивідендів;

б) у разі зміни керівника підприємства;

в) перед модернізацією виробництва;

г) при підвищенні курсу гривні.

3. Об'єкти інвентаризації — це:

а) активи, зобов'язання;

б) власний капітал;

в) майно, зобов'язання;

г) немає правильної відповіді.

4. За організацію, проведення та загальний стан інвентариза ційної роботи відповідає:

а) керівник;

б) головний бухгалтер;

в) головний економіст;

г) менеджер.

5. Робочим (виконавчим) органом суб'єкта інвентаризації є:

а) матеріально відповідальна особа;

б) головний бухгалтер;

в) інвентаризаційна комісія;

г) немає правильної відповіді.

6. Склад інвентаризаційної комісії затверджується:

а) наказом;

б) протоколом;

в) приписом судово-слідчих органів;

г) рішенням трудового колективу.

7. Обов'язковість ведення бухгалтерського обліку в Україні за кріплена в:

а) Законі України "Про податкову службу";

б) Законі України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні";

в) Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку;

г) Конституції України.

8. Інвентаризацію на підприємстві проводить:

а) керівник підприємства з головним бухгалтером;

б) контролюючий державний орган;

в) спеціально створена інвентаризаційна комісія;

г) трудовий колектив.

9. Принцип своєчасності передбачає:

а) проведення інвентаризації за встановленими нормативними (плановими) строками;

б) проведення інвентаризації в день виявлення факту розкрадання;

в) проведення інвентаризації до складання річного звіту;

г) немає правильної відповіді.

10. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: тести: [навчальне видання] / Ф.Ф. Бутинець, К.П. Боримська, В.О. Токар. – Житомир: ЖДТУ, 2011. – 60 с. (тема 3, питання 3.11-3.16)

Тема 19. Вартісне вимірювання об’єктів бухгалтерського обліку: оцінка і калькулювання

План

  1. Оцінка як елемент методу бухгалтерського обліку

  2. Види та методи оцінки

  3. Калькулювання як елемент методу бухгалтерського обліку

Термінологічний словник основних понять

цінність, вимірювання, оцінка, історична (фактична) собівартість, ринкова вартість, справедлива вартість,калькулювання, калькуляція, калькуляційна відомість

Навчальні завдання

Малюга Н.М. Теорія бухгалтерського обліку. Збірник вправ.: Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. Вид. 4-е. перероб. і доп. – Житомир: ПIІ “Рута”. 2002. – 480 с.

Тести для самоперевірки знань

1. Номінальна ціна – це:

а) фактична незмінна вартість активу в момент придбання;

б) вартість, вказана на самій цінності;

в) вартість еквівалентного раніше придбаному активу на даний момент.

2. Підприємство придбало товар для подальшої реалізації за ціною 1000 грн. Транспортування товарів покупцю здійснювалось за рахунок транспортної організації і витрати на нього склали 50 грн. Товар передбачається продати за ціною 2000 грн. Яка фактична собівартість товарів, що призначені для реалізації:

а) 1000 грн.;

б) 1050 грн.;

в) 2000 грн.

3. П(С)БО передбачено такі методи оцінки запасів:

а) ФІФО, ЛІФО, метод середньозваженої собівартості;

б) метод ідентифікованої собівартості, метод нормативних витрат, ціни продажу;

в) всі вищеперераховані методи.

4. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: тести: [навчальне видання] / Ф.Ф. Бутинець, К.П. Боримська, В.О. Токар. – Житомир: ЖДТУ, 2011. – 60 с. (тема 9, питання 9.4-9.7)