Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kursova_e_a.docx
Скачиваний:
14
Добавлен:
16.02.2016
Размер:
113.99 Кб
Скачать

ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ

Курсовий проект

з дисципліни «Аналіз господарської діяльності»

на тему:

Аналіз біологічних активів підприємства (на матеріалах фг «Поліська родина»)

 

Студентки 2 курсу ОАС – 21 групи напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Зінчук С.А. (прізвище та ініціали) 

Керівник: к.е.н., доцент Ткачук І.М.  (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала ___________________________ Кількість балів: __________ Оцінка: ECTS _______

Члени комісії

________________ (підпис)

Московчук А.Т. (прізвище та ініціали)

________________ (підпис)

Садовська І.Б. (прізвище та ініціали)

________________ (підпис)

Талах Т.А. (прізвище та ініціали)

.

м. Луцьк – 2014 р.

ЗМІСТ

ВСТУП

……………………………………………………………..……...

3

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІ

5

1.1.

Систематизація наукових досліджень щодо біологічних активів……………………………………………………………

5

1.2.

Методика аналізу біологічних активів: теоретичний аспект …..

15

1.3.

Завдання та інформаційне забезпечення аналізу біологічних активів……………………………………………………………….

20

РОЗДІЛ 2

ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ФГ « Поліська родина»

25

2.1.

Загальні відомості про фермерське господарство

25

2.2.

Аналіз основних показників діяльності господарства

30

РОЗДІЛ 3

АНАЛІЗ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ У ФГ «ПОЛІСЬКА РОДИНА……………………………………………………………

35

3.1.

Аналіз динаміки біологічних активів та їх зміни ……………..

35

3.2.

Аналіз складу та структури біологічних активів ……………

40

3.3.

Ефективність використання біологічних активів ……………….……………………………………………………

45

3.4.

Визначення впливу факторів при аналізі біологічних активів .

50

РОЗДІЛ 4

РОЗРОБКА ПРОЕКТУ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ ЗА УМОВ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У ФГ «Поліська родина» ……

55

4.1.

Обґрунтування резервів своєчасності погашення біологічних активів ……………………………………………………………..

55

4.2.

Обґрунтування шляхів підвищення ефективності використання біологічних активів…………………………….

60

4.3.

Вдосконалення методики аналізу біологічних активів ………

65

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………

70

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………...

73

ДОДАТКИ……………………………………………………………………...

78

ВСТУП

Одним з основних інформаційних джерел і дієвим важелем оперативного та стратегічного управління виробничо-господарською діяльністю аграрних підприємств є аналіз біологічних активів. Облікова інформація про стан, рух і результати перетворень біологічних активів використовується при плануванні виробничо-торговельної діяльності господарств, нормуванні насіннєвого фонду і кормової бази, контролі за їх цільовим використанням. Аналіз біологічних активів необхідний при виявленні внутрішньогосподарських резервів підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва.

Теоретичні та методологічні засади аналізу біологічних активів досліджували провідні вітчизняні і зарубіжні вчені-економісти: А.С. Бакаєв, П.С. Безруких, Ф.Ф. Бутинець, В.Г. Гетьман, С.Ф. Голов, М.Я. Дем’яненко, Н.І. Дорош, Є.В. Калюга, Г.Г. Кірейцев, М.М. Коцупатрий, М.В. Кужельний, Л.Г. Ловінська, П.Т. Саблук, Я.В. Соколов, В.В. Сопко, Л.К. Сук та ін. Методологію аналізу біологічних активів, запроваджену П(С)БО 30 «Біологічні активи», проблеми її практичного застосування, вплив на достовірність облікової інформації вивчали: Р.Є. Грачова, В.М. Жук, М.Г. Михайлов, В.Б. Моссаковський, М.Ф Огійчук, С.О. Олійник, О.М. Петрук, Н.Л. Правдюк, В.К. Савчук та ін.

Незважаючи на вагомі наукові напрацювання в частині аналізу біологічних активів, залишається ще ряд теоретико-методологічних, практичних і організаційних проблем, які потребують подальшого ґрунтовного дослідження та практичного вирішення. Зокрема, відсутнє однозначне й вичерпне трактування обліково-аналітичної сутності біологічних активів, не повною мірою відпрацьовані теоретико-методологічні засади аналізу з урахуванням вимог міжнародних стандартів фінансової звітності. Потребує удосконалення й апробації на практиці методика оцінки біологічних активів, актуальним залишається уточнення та розширення класифікації таких активів, а також розробка методологічних засад аналізу їх динаміки та ефективності використання.

Метою дослідження є удосконалення теоретико-методологічних засад аналізу біологічних активів у сільському господарстві.

Для досягнення вищезазначеної мети були поставлені такі завдання:

1) Розкрити сутність біологічних активів як економічної аналітичної категорії;

2) Уточнити класифікацію біологічних активів;

3) Обґрунтувати теоретичні засади аналізу динаміки та ефективності використання біологічних активів;

4) Розкрити і критично оцінити методологічні засади аналізу біологічних активів;

5) Удосконалити аналізу біологічних активів у сільськогосподарських підприємствах;

5) Дослідити методичні підходи до аналізу оцінки біологічних активів; визначити напрями удосконалення аналізу біологічних активів;

6) Розробити рекомендації щодо удосконалення організаційно-методичних підходів до оцінки аналізу біологічних активів;

7) Сформулювати методичні підходи до аналізу ефективності використання біологічних активів.

Об’єктом дослідження є система аналізу біологічних активів, господарських операцій щодо їх біологічних перетворень, формування та використання в сільськогосподарських підприємствах України.

Предметом дослідження є матеріали ФГ «Поліська родина» котрі ми використовуватимемо для аналізу біологічних активів.

Обґрунтування і розкриття обліково-аналітичної сутності біологічних активів здійснено методами індукції і дедукції, аналізу та синтезу. Використання системного методу, а також методів порівняння і групування дозволило визначити основні класифікаційні ознаки і здійснити загальну обліково-економічну класифікацію біологічних активів. При узагальненні результатів наукових розробок щодо методологічних засад аналізу сільськогосподарських рослин і тварин, формуванні пропозицій щодо їх удосконалення застосовано діалектичний, логічний, табличний і графічний методи. Результати практичного впровадження методологічних засад аналізу біологічних активів, запровадженої П(С)БО 30 «Біологічні активи»[1], вивчались за допомогою соціологічного обстеження, опитування, експертної оцінки. Методичні підходи до аналізу тенденцій розвитку, ефективності використання біологічних активів досліджувалися із застосуванням абсолютних, відносних, середніх величин, групування, порівняння, рядів динаміки, балансового, логарифмічного, інтегрального методів. Для дослідження впливу факторів на ефективність використання біологічних активів застосовувався кореляційно-регресійний аналіз.

Інформаційною базою наукового дослідження були нормативно-правові документи Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Міністерства аграрної політики України, Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України, матеріали Державного комітету статистики України, розробки науково-дослідних установ, наукові праці та публікації вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, матеріали науково-практичних конференцій, первинні документи, бухгалтерська, податкова і статистична звітність підприємства.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]