Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Zadachi_OZK (2).docx
Скачиваний:
89
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
144.66 Кб
Скачать

36

2. На основі наведених в табл. 1 даних скласти консолідований баланс групи “Nestle” на 31 грудня 2012 р. і 2013 р. за принципом збільшення ліквідності активів і пасивів. Провести аналіз фінансового стану групи “Nestle”.

Табл. 1

№п/п

Активи, пасиви, капітал, тис. дол..

2012

2013

1

2

3

4

1

Грошові кошти

7617,0

6338,0

2

Первісна вартість основного капіталу

45093,0

40797,0

3

Фінансові активи

2885,0

2862,0

4

Нерозподілений прибуток

29517,0

31307,0

5

Рахунки до сплати

10504,0

9935,0

6

Накопичена амортизація по основному капіталу

25195,0

23772,0

7

Нематеріальні активи

898,0

1242,0

8

Податок, що підлягає сплаті

537,0

415,0

9

Гудвіл

26645,0

26801,0

10

Інвестиції в асоційовані підприємства

4415,0

4080,0

11

Рахунки до одержання

14074,0

12666,0

12

Зобов’язання щодо виплат працівникам

5087,0

3639,0

13

Короткострокові кредити

9946,0

10548,0

14

Запаси

7691,0

6794,0

15

Акціонерний капітал за номіналом

14686,0

14686,0

16

Випущений капітал в надлишок номіналу

12244,0

11404,0

17

Частка меншості

576,0

813,0

18

Довгострокові кредити

2495,0

3381,0

19

Земля

8425,0

7953,0

20

Товари

1238,0

1591,0

21

Викуплені акції

2794,0

2578,0

22

Фінансові зобов’язання

10988,0

3802,0

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) групи “Nestle”на 31 грудня 2012 і 2013 рр.

Актив

2012 

2013

2

3

I. Необоротні активи 

  

Основний капітал

28323,0

24978,0

  • первісна вартість 

53518,0

48750,0

  • знос 

25195,0

23772,0

Нематеріальні активи

898,0

1242,0

Інвестиції в асоційовані підприємства

4415,0

4080,0

Інші фінансові активи

2885,0

2862,0

Гудвіл

26645,0

26801,0

Усього за розділом I 

63166,0

59963,0

II. Оборотні активи 

Запаси, в тому числі :

  • товари

8929,0

1238,0

8385,0

1591,0

Рахунки до одержання

14074,0

12666,0

Гроші та їх еквіваленти

7616,0

6338,0

Усього за розділом II 

30619,0

27389,0

Баланс

93785,0

87352,0

Пасив

2012

2013

1

3

4

І. Власний капітал

Акціонерний капітал за номіналом 

14686,0

14686,0

Випущений капітал в надлишок номіналу 

12244,0

11404,0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

29517,0

31307,0

Вилучений капітал (викуплені акції)

( 2794,0 )

( 2578,0 )

Частка меншості

576,0

813,0

Усього за розділом I

54229,0

55632,0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Довгострокові кредити

2495,0

3381,0

Фінансові зобов’язання

10988,0

3802,0

Усього за розділом II

13483,0

7183,0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити

9946,0

10548,0

Рахунки до сплати

10504,0

9935,0

Зобов’язання щодо виплат працівникам

5087,0

3639,0

Податок, що підлягає сплаті

537,0

415,0

Усього за розділом IІІ

26074,0

24537,0

Баланс

93785,0

87352,0

Аналізуючи фінансовий стан групи “Nestle”на 31 грудня 2012 і 2013 рр. можна зробити висновок, що вартість активів та пасивів відповідно у 2013р. стала меншою, ніж у 2012 р. Зросла вартість довгострокових та короткострокових кредитів. Проте позитивним є той факт, що нерозподілений прибуток підприємства збільшився від 29517,0 тис. дол. до 31307,0 тис. дол.

3. Скласти за 2002 р. та за 2003 р. Звіти про прибутки і збитки

корпорації “Меркурій” (5 засновників по 1000 акцій) за наведеними в табл. 3.3 даними. Прибутковий податок склав 20%.

Таблиця 3.3

п/п

Фінансові показники, тис. грн.

2002

2003

1

Собівартість реалізованої продукції

440,0

630,0

2

Виручка від продажу продукції

920,0

1 240,0

3

Інший дохід

60,0

100,0

4

Витрати на збут

30,0

70,0

5

Адміністративні витрати

50,0

120,0

6

Інші виробничі витрати

10,0

20,0

7

Фінансові витрати

200,0

150,0

8

Дохід від фінансових операцій

30,0

110,0

Розв’язок

Показник

2002

2003

І Виручка

-Виторг

920,0

1 240,0

-Дохід від фінансових операцій

30,0

110,0

-Інший дохід

60,0

100,0

Разом виручка

1010,0

1450,0

ІІ Витрати

-Собівартість реалізованої продукції

440,0

630,0

-Витрати на збут

30,0

70,0

-Адміністративні витрати

50,0

120,0

-Інші виробничі витрати

10,0

20,0

-Фінансові витрати

200,0

150,0

Разом витрати

730,0

990,0

Балансовий прибуток

280

460

Прибутковий податок

56

92

ІІІ Чистий дохід

224

368

IV Дохід на акцію

0,04

0,07

4.Група “Nestle” відповідно за 2012 р. і 2013 р. мала фінансові показники, які наведено в табл. 2.1.

Фінансові показники групи “Nestle” за 2012 р. і 2013 р

№п/п

Фінансові показники, тис. грн.

2012

2013

1

2

3

4

1

Виторг

84 698,0

84 160,0

2

Собівартість реалізованої продукції

37 756,0

38 521,0

3

Витрати на розповсюдження

6 421,0

7 112,0

4

Витрати на маркетинг та адміністративні витрати

29 372,0

31 379,0

5

Витрати на дослідження та розробки

1 162,0

1 208,0

6

Амортизація та зменшення корисності гудвілу

678,0

2 277,0

7

Фінансові витрати

407,0

665,0

Прибутковий податок – 23,7 %. Група “Nestle” має 3-х учасників по 1500 акцій кожний. Скласти Звіт про прибутки і збитки за 2012 і 2013 роки.

Розв’язок:

2012 рік:

Балансовий прибуток = 84698,0 - 37756,0 - 6421,0 - 29372,0 - 1162,0-678,0-407,0 = 8902 $

Прибутковий податок сплачений = 8902 * 23,7% = 2109,77 $

Чистий дохід = 8902 - 2109,77 = 6792,23 $

Дохід на акцію = 6792,23 / (3*1500) = 1,5 $

2013 рік:

Балансовий прибуток=84160,0 - 38521,0 - 7112,0 - 31379,0 - 1208,0 - 2277,0 - 665,0 = 2998 $

Прибутковий податок сплачений 2014 рік = 2998 * 23,7% = 710,53 $

Чистий дохід = 2998 - 710,53 = 2287,47 $

Дохід на акцію = 2287,47 / (3*1500) = 0,5 $

Звіт про прибутки і збитки за 2012 і 2013 роки

Показники

2012

2013

I Виторг

84 698,0

84 160,0

II Витрати

Собівартість реалізованої продукції

37 756,0

38 521,0

Витрати на розповсюдження

6 421,0

7 112,0

Витрати на маркетинг та адміністративні витрати

29 372,0

31 379,0

Витрати на дослідження та розробки

1 162,0

1 208,0

Амортизація та зменшення корисності гудвілу

678,0

2 277,0

Фінансові витрати

407,0

665,0

Балансовий прибуток

8902

2998

Прибутковий податок сплачений

2109,77

710,53

III Чистий дохід

6792,23

2287,47

IV Дохід на акцію

1,5

0,5

5.Скласти Звіти про прибутки і збитки групи «Stona Enso» за 2011, 2012, 2013 роки за даними, наведеними в табл. 4. Провести аналіз фінансових результатів.

№п/п

Фінансові показники, тис. грн.

2011

2012

2013

1

Виторг

13017,0

13508,8

12782,6

2

Дохід від продажу в кредит

44,0

101,6

206,4

3

Дохід від продажу транспортних засобів

524,8

-

-

4

Витрачені матеріали

6037,8

6547,8

6373,2

5

Фрахт та комісійні

1282,2

1234,0

1240,9

6

Витрати на персонал

1995,7

2234,4

2282,0

7

Амортизація та зменшення корисності

1129,4

1267,6

2441,9

8

Інші витрати

770,4

839,7

802,6

9

Фінансові витрати

292,9

343,5

206,2

10

Фінансові доходи

20,6

79,6

14,6

Прибутковий податок – 20%. Група «Stona Enso» має 5 співвласників, які

мають по 100 акцій.

Звіт про прибутки та збитки

Фінансові показники

2011

2012

2013

1. Виручка

Виторг

13017,0

13508,8

12782,6

Дохід від продажу в кредит

44,0

101,6

206,4

Дохід від продажу транспортних засобів

524,8

-

-

Фінансові доходи

20,6

79,6

14,6

Разом

13606,4

13690

13003,6

2. Витрати

Витрачені матеріали

6037,8

6547,8

6373,2

Фрахт та комісійні

1282,2

1234,0

1240,9

Витрати на персонал

1995,7

2234,4

2282,0

Амортизація та зменшення корисності

1129,4

1267,6

2441,9

Інші витрати

770,4

839,7

802,6

Фінансові витрати

292,9

343,5

206,2

Разом

11508,4

12467

13346,8

Прибуток (збиток) до оподаткування

2098

1223

-343,2

Прибутковий податок сплачений

419,6

244,6

68,64

Чистий дохід (збиток)

1678,4

978,4

-274,56

Дохід (збиток) на акцію

3,357

1,957

-0,549

За розрахунками поданими у таблиці 5, можна побачити, що виторг групи «StonaEnso» зменшився у 2013 році,а витрати навпаки збільшились, таким чином протягом 2011 і 2012 років група отримувала прибуток, а у 2013 році – збиток. Також варто зазначити, що у 2012 р. також суттєво збільшились витрати, в результаті чого дохід на акцію дуже зменшився.

6. На початок року в обігу перебувало 100 000 звичайних акцій концерну

“Аполон”. 25 квітня здійснено нову емісію звичайних акцій у кількості 50 000.

7 червня концерн “Аполон” викупило у акціонерів 30 000 власних звичайних

акцій. 6 жовтня 20 000 раніше викуплених звичайних акцій повторно випущено в обіг. Чистий прибуток концерну за рік становить 1 млн. дол.., 10% цього прибутку буде сплачено як дивіденди за привілейованими акціями.

Потрібно:

1. Розрахувати середньозважену кількість звичайних акцій концерну “Аполон”, що перебували в обігу протягом року. Розрахунок представити у вигляді табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Період обігу

Кількість акцій в обігу

Часовий зважений коефіцієнт*

Середньозважена кількість акцій

1

2

3

4

01.01-24.04

100 000

114/365

31 233

25.04-06.06

150 000

43/365

17 671

07.06-05.10

120 000

121/365

39 781

06.10-31.12

140 000

87/365

33 370

Разом

-

1

122 055

* часовий зважений коефіцієнт – це співвідношення загальної кількості днів, протягом яких акції перебувають в обігу, та загальної кількості днів відповідного періоду.

2. Визначити дохід на звичайну акцію.

Розв’язання:

  1. Середньозважена кількість простих акцій в обігу визначається як сума добутків кількості простих акцій, що перебувають в обігу протягом звітного періоду (у днях), на часовий зважений коефіцієнт.

01.01-24.04 = 100 000 * 114 / 365 = 31 233 звичайних акцій;

25.04-06.06 = 150 000 * 43 / 365 = 17 671 звичайних акцій;

07.06-05.10 = 120 000 * 121 / 365 = 39 781 звичайних акцій;

06.10-31.12 = 140 000 * 87 / 365 = 33 370 звичайних акцій.

Середньозважена кількість звичайних акцій за рік = 122 055 звичайних акцій.

  1. Чистий прибуток без дивідендів = 1 000 000 * 0,9 = 900 000 млн. дол.

Дохід на акцію = 900 000 / 122 055 = 7,37 дол. на одну акцію.

Задача 7. Скласти Звіт про зміни у власному капіталі концерну “Меркурій” за

рік, що завершився 31 грудня 2014 р. за наступними даними: Випущений капітал за номіналом на початок 2014 р. склав 1 000 тис. дол., але продаж акцій відбувся за ціною 1 100 тис. дол. В загальній сумі капіталу на початок року 150 тис. дол.. склала переоцінка, 90 тис. дол. – нерозподілений прибуток, частка меншості склала 60 тис. дол. Протягом року відбулися: зміни в обліковій політиці стосовно чистого прибутку на суму 50 тис. дол.. в материнській компанії і на 10 тис. в дочірній; переоцінка майна в материнській компанії – на 100 тис. дол., в дочірній – на 10 тис. дол.; знецінення майна в материнській компанії на 90 тис. дол., а в дочірній – на 5 тис. дол.; виплата дивідендів в материнській компанії склали 25 тис. дол., а в дочірній – 5 тис. дол. Крім того, чистий прибуток, безпосередньо визнаний у капіталі материнської компанії склав 70 тис. дол., а в дочірній – 25 тис. дол. За рік був отриманий прибуток по концерну в сумі 120 тис. дол., в т.ч. дочірньою компанією – 20 тис. дол. Випуск додаткових акцій за номіналом склав за рік 100 тис. дол., а реально з продажу їх було отримано 110 тис. дол.

Розв’язання

Звіт про зміни у власному капіталі концерну “Меркурій” наведено у таблиці 2.1

Показник

Випущенй

капітал за

номіналом

Додатковий оплачений

капітал

Дооцінка

Нерозподілений

прибуток

Всього

Сальдо поч. (на 31.12.2013р.)

1000

100

150

90

1340

Зміни в обліковій політиці

60

Перерахований залишок

1000

100

150

150

1400

Дооцінка майна

110

110

Знецінення інвестицій

(95)

(95)

Чисті прибутки або збитки, не визнані у Звіті про прибутки і збитки

15

15

Чистий прибуток за період

95

95

Дивіденди

(30)

(30)

Випуск акціонерного капіталу

100

10

110

Сальдо кін. (на 31.12.2014р.)

1100

110

165

215

1590

Таблиця 2.1 Звіт про зміни у власному капіталі концерну ,,Меркурій’’

Перерахований залишок= Сальдо на початок року+ зміни в обліковій політиці = 1340+60=1400 тис. дол. США.

Чисті прибутки або збитки, не визнані у Звіті про прибутки і збитки = Дооцінка майна – Знецінення інвестицій = 110-95 = 15 тис. дол. США.

Сальдо на кінець року = Сальдо на початок року + Інвестиції власника + Чистий прибуток за період – Вилучення власника=1400+15+95-30+110=1590.

8.Скласти звіт про рух грошових коштів (ЗЗФС) концерну “NOVARTIS” за 200Nр. і 200N+1 р. за такими даними у тис. дол.: виручка готівкою від покупців склала відповідно 15 649 і 20 123; грошові видатки основної діяльності, сплачені постачальникам і працівникам та податки (крім податку на прибуток) відповідно 13 406 і 18 148; кошти, отримані за різними позиками відповідно 2 992 і 2 040; придбано інвестицій відповідно 473 і 228; дивіденди отримані відповідно 34 і 1; погашення короткострокових і довгострокових позик відповідно 1 662 і 739; проценти та інші фінансові надходження (платежі) відповідно (350) і 197; надходження від асоційованих компаній у 200N+1 р. склали 915; прибуток на податок сплачений відповідно 823 і 1 831; придбано основних засобів відповідно на 1 715 і 2 059; дивіденди сплачені відповідно 42 і 45; капіталізовані відсотки сплачені відповідно 153 і 400; грошові кошти та їх еквіваленти на початок року склали відповідно 197 і 320.

Звіт про рух грошових коштів концерну «NOVARTIS» за 2007 р.

1. Рух грошових коштів у результаті поточної діяльності

2007р.

2008р.

Надходження грошових коштів:

- від покупців

15649

20123

Вибуття грошових коштів в результаті:

- сплати постачальникам і покупцям

- сплаченого податку на прибуток

(13406)

(823)

(18148)

(1831)

Чисті грошові потоки від операційної діяльності

1420

144

1.2. Рух грошових коштів від інвестиційної діяльності

Отримані кошти за різними позиками

2992

2040

Придбання інвестицій

(473)

(228)

Придбанння основних засобів

(1715)

(2059)

Отримані дивіденди

34

1

Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності

838

(246)

1.3. Рух грошових коштів від фінансової діяльності

Проценти та інші фінансові надходження

(350)

197

Погашення короткострокових і довгострокових позик

(1662)

(739)

Дивіденди сплачені

(42)

45

Чисті грошові потоки від фінансової діяльності

(2054)

915

Чисте зменшення грошових коштів та їх еквівалентів

204

418

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду

197

316

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

401

320

636

9. Підприємство знаходиться на стадії ліквідації, тому було складено баланс корпорації на 1.08.20ХХ року: активи (у не грошовій формі) – $ 100000; зобов’язання – $ 60000; акціонерний капітал – $ 40000. згодом всі активи було продано за готівку. Який вигляд буде мати баланс після продажу активів у кожному з наведених випадків: а) продали за $ 110000; б) за $90000; в) за $ 100000.

Розв’язання

Таблиця 1.

Баланс корпорації на 1.08.2013 року

Розділи, статті

Сума, S

Розділи, статті

Сума, $

1

2

3

4

1. Активи

100000

II. Зобов'язання

60000

ІІІ. Акціонерний капітал

40000

Всього активи

100000

Всього пасиви і АК

100000

Активи – Зобов'язання = Акціонерний капітал

а) 110000 $- 60000$ =50000$

Таблиця 1.1.

Баланс корпорації після продажу активів

Розділи, статті

Сума, S

Розділи, статті

Сума, $

1

2

3

4

1. Активи

110000

II. Зобов'язання

40000

ІІІ. Акціонерний капітал

50000

Всього активи

110000

Всього пасиви і АК

100000

б) 90000$-60000$=30000$

Таблиця 1.2.

Баланс корпорації після продажу активів

Розділи, статті

Сума, S

Розділи, статті

Сума, $

1

2

3

4

1. Активи

90000

II. Зобов'язання

60000

ІІІ. Акціонерний капітал

30000

Всього активи

90000

Всього пасиви і АК

90000

в) 10000$-60000$=40000$

Таблиця 1.3.

Баланс корпорації після продажу активів

Розділи, статті

Сума, S

Розділи, статті

Сума, $

1

2

3

4

1. Активи

100000

II. Зобов'язання

60000

ІІІ. Акціонерний капітал

40000

Всього активи

100000

Всього пасиви і АК

100000

10.Корпорацію заснували 1.01.2013 року 5 осіб. На кінець січня 2013 року фінансові дані корпорації мали такий вигляд: – сума наявних грошей на 31.01.2013 р. – 18000 дол. США; – рахунки до отримання з покупців – 12000 дол. США; – товарно-матеріальні запаси (для продажу) – 35000 дол.США; – рахунки до оплати постачальникам за отримані товари (підлягають сплаті у лютому) – 6000 дол. США; – звичайні акції – 2600 шт. По 10 дол. США; – балансовий прибуток (який оподатковується за ставкою 20%) – 30000 дол. США. Необхідно скласти бухгалтерський баланс корпорації за січень 2013 року.

Бухгалтерський баланс на 31грудня 2013 року

Розділи, статті

Сума,$

Розділи, статті

Сума,$

1

2

3

4

І. Активи

ІІ. Зобов’язання

Гроші

18000

Рахунки до сплати

6000

Рахунки до отримання

12000

Разом пасиви

6000

Товарно-матеріальні запаси

35000

ІІІ. Акціонерний капітал

Акції

26000

Прибуток

24000

Разом АК

50000

Всього активи

65000

Всього пасиви і АК

56000

Податок з балансового прибутку = 30000 * 0,2 = 6000 $;

Прибуток = 30000 – 6000 = 24000 $.

11. Корпорацію заснували 1.01.2008 року 5 осіб, які придбали по 500 акцій. На кінець січня 2008 року фінансові дані корпорації мали такий вигляд:

– разом виручка від реалізації – 110000 дол. США;

– разом витрати (без прибуткового податку) – 80000 дол. США.

Доход корпорації підлягає оподаткуванню за ставкою 20%, який треба сплатити на початку 2009 року. Дивіденди на акцію були нараховані. Скласти звіт про прибутки і збитки корпорації за січень.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]