Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекція 1 ГОТОВО тести вірні.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
220.67 Кб
Скачать

Тема 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту

1.1. Сутність фінансового менеджменту та його основні складові

1.2. Принципи формування фінансової стратегії і суть фінансового механізму підприємства

1.3. Мета, задачі та основні функції фінансового менеджменту

1.4. Механізм реорганізації фінансової функції підприємства

1.1. Сутність фінансового менеджменту та його основні складові

Перед суспільством, як і перед окремою людиною, завжди стоїть завдання вибору напрямів і способів розподілу обмежених ресурсів між окремими різними конкуруючими цілями . Цим питанням займається економіка, яка базується на гіпотезі про раціональну поведінку людей і досягнення максимальних результатів за наявних обмежень . У цьому сенсі важливо визначити, чи досягне підприємство максимальних результатів при розширенні свого бізнесу, впровадженні інноваційно-інвестиційних проектів чи в процесі диверсифікації діяльності .

Одним з найцінніших ресурсів підприємства є висока ефективність обраних видів діяльності, але ключовими з них є лише ті напрямки, які забезпечують міцну конкурентну позицію згідно вибраній моделі менеджменту.

Фінансовий менеджмент – це процес управління формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів господарюючого суб’єкта та оптимізації обороту його грошових коштів ( рис.1.1.).

Іншими словами можна трактувати фінансовий менеджмент як систему принципів, засобів та форму організації грошових відносин підприємства, спрямовану на управління його фінансово-господарською діяльністю, в яку входять:

 • розроблення і реалізація фінансової політики підприємства в певному ринковому середовищі;

 • інформаційне забезпечення управлінських рішень(складання і аналіз фінансової звітності підприємства);

 • оцінка інвестиційних проектів, їх вибір згідно певних критеріїв і формування “портфелю” інвестицій;

 • поточне фінансове планування та контроль за цільовим використанням коштів .

Тому фінансовий менеджмент можна розглядати і як форму управління процесами фінансування діяльності підприємства за допомогою методів та важелів фінансового механізму або як мистецтво управління фінансовою діяльністю.

Об’єктом управління фінансового менеджменту є організація грошового обігу, постачання фінансовими коштами та інвестиційними цінностями, основними та оборотними засобами, організація фінансової роботи.

Суб’єктом управління фінансового менеджменту є загальний вид діяльності, який відображає відношення людей у фінансовій роботі. Від відповідальності фінансиста, його культури, інтелекту і ментальності залежить успіх справи. Великий німецький економіст В. Зомбарт (1863-1941) дух капіталізму описував не через виробничі відносини, а через ментальність підприємців.

Із посиленням процесів глобалізації і міжнародного поділу праці поняття «капітал» стало однією із фундаментальних економічних категорій, що відповідає пануючій парадигмі суспільного розвитку і наповнюється конкретним змістом в системі факторів виробництва ( концепція вартості капіталу,цінності капіталу, структури капіталу, нагромадження капіталу тощо). Таким чином, капітал стає важливим об’єктом в системі фінансового менеджменту ( капітал як: нагромаджена цінність, фактор ліквідності, об’єкт купівлі-продажу, носій ризику, джерело доходу, виробничий ресурс тощо).

Операційний менеджмент:

 • тактика управління витратами;

 • класифікація затрат

 • цільове планування маржинального прибутку по підприємству;

 • вибір методів ціноутворення

 • визначення внутрішніх цін по структурних підрозділах

 • умови забезпечення

беззбитковості

 • регулювання ефекту операційного важеля

 • система контролю за операційною діяльністю

 • оптимізація структури маржинального доходу

 • оптимізація накладних затрат

 • оптимізація виробничих затрат

 • оптимізація маркетингових затрат

Власне фінансовий менеджмент:

 • оптимізація структури капіталу;

 • формування дивідендної політики;

 • визначення доходності цінних паперів ;

 • оцінка вартості капіталу;

 • розроблення емісійної політики;

 • політика формування власних фінансових ресурсів;

 • політика рефінансування

 • управління фінансовим важелем

 • управління джерелами фінансування

 • амортизаційна політика як спосіб зниження податку і як спосіб самофінансування

Інвестиційний менеджмент:

 • ідентифікація затрат і вигід;

 • розроблення капітального бюджету;

 • формування критеріїв вибору проектів;

 • оцінка бізнесу і підприємства;

 • визначення ризиків ;

 • прогнозування грошових потоків інвестиційних проектів

 • регулювання циклу розвитку підприємства

 • управління бізнес-процесами

 • політика злиття (поглинання)

 • дослідження інвестиційних ризиків

 • моніторинг реалізації інвестиційних проектів

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Рис.1.1. Основні складові фінансового менеджменту

Від ефективності ринків капіталу істотно залежать можливості раціоналізації джерел фінансування і розвитку бізнесу. На початку 21 сторіччя акціонерна форма власності демонструє сильніший, порівняно із індивідуально-підприємницькою і партнерською формою організації бізнесу, вплив на темпи економічного зростання окремих компаній і національних економік.

Підприємницька діяльність кожного підприємства пов’язана з різними обсягами капітальних і поточних затрат, темпи зміни яких залежать від специфіки діяльності, її ефективності і масштабу бізнесу. Тому фінансовий менеджмент господарюючого суб’єкта відображає кількісно-якісні характеристики і зміни, які стосуються :

 • ринків грошей та капіталу

 • ринку інвестицій

 • ринкових і неринкових методів регулювання економіки.

Перед фінансовими менеджерами завжди стоїть дилема вибору, пов’язана із використанням певних джерел фінансування діяльності та оптимізацією структури капіталу.

До умов, необхідних для ефективного функціонування підприємства, можна віднести:

 • приватна ( або акціонерна) власність на засоби виробництва;

 • самофінансування підприємницької діяльності;

 • ринкове ціноутворення;

 • ринок праці, товарів та капіталу;

 • чітке регламентування державного втручання в діяльність підприємства, контроль за соціальною відповідальністю бізнесу і за процесами вибору проектів соціально-економічного та інноваційного розвитку.

Матеріальною основою фінансового менеджменту виступає реальний грошовий обіг, тобто економічний процес, який викликає рух вартості, що супроводжується певним потоком грошових платежів та розрахунків.

Таким чином, «фінансовий менеджмент», як галузь економічної науки, займається. питаннями управління системою грошових відносин. Ця наука надає фундаментальні знання з управління джерелами фінансування, інвестицій, розроблення фінансових планів, мінімізації ризиків фінансових операцій, оцінювання коротко- і довготривалих наслідків фінансових рішень.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]