Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

тести якісний

.pdf
Скачиваний:
14
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
231 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ

ТЕСТИ для оцінювання знань та самопідготовки

з якісного аналізу

для студентів-технологів напряму 0917 “Харчова технологія та інженерія” денної форми навчання

СХВАЛЕНО на засіданні кафедри аналітичної хімії Протокол № 12

від 26.06.2007 р.

Київ НУХТ 2007

Аналітична хімія: Тести для оцінювання знань та самопідготовки з якісного аналізу для студ.-технологів напряму 0917 “Харчова технологія та інженерія” ден. форм. навч. / Уклад.: Є.Є.Костенко, М.Г.Христіансен, В.Г.Дроков та ін. – К.: НУХТ, 2007. – 21 с.

Рецензент Г.М. Біла, канд.хім.наук

Укладачі: Є.Є. Костенко,

М.Г. Христіансен,

В.Г. Дроков, кандидати хім.наук

О.М. Бутенко,

В.Д. Ганчук, кандидати техн. наук

М.Й. Штокало, д-р хім. наук

Відповідальний за випуск Є.Є. Костенко, канд.хім.наук, доц.

Важливе завдання розвитку суспільства – перебудова вищої освіти – передбачає докорінне поліпшення якості підготовки спеціалістів на основі вдосконалення методів навчання, а також розвитку форм і методів контролю якості навчального процесу.

Значну роль у вирішенні цього завдання відіграє самостійна робота студентів, яка сприяє підвищенню активності їх в оволодінні необхідними знаннями.

Аналітична хімія займає особливе місце в ряду хімічних дисциплін у технічних вузах. Засвоєння теоретичних положень і практичних прийомів цієї дисципліни необхідно для організації контроля якості готової продукції і сировини. Залишаючись фундаментальною дисципліною, аналітична хімія все більше набуває профілюючого характеру.

Специфіка вивчення курсу аналітичної хімії полягає в тому, що лабораторний практикум вимагає прийняття самостійних рішень, тобто, користуючись загальною схемою, студент повинен якісно дослідити невідому речовину.

Тести з якісного аналізу створені для підвищення ефективності самостійної творчої роботи, що виконується у позанавчальний час.

Тести пов′язані з профілем майбутньої спеціальності і призначені для контролю знань і самостійної роботи з аналітичної хімії для студентів всіх технологічних спеціальностей денної форми навчання. Їх слід використовувати при підготовці та проведенні модульних контролів знань студентів.

1

Білет № 1 І. Який із вказаних реагентів використовується для виявлення іона нікеля?

1.Вісмутат натрія в кислому середовищі.

2.Роданід амонію.

3.Диметилгліоксим.

4.Гексацианоферрат (ІІ) калія.

5.Гексацианоферрат (ІІІ) калія.

ІІ. Які з перелічених реагентів і при яких умовах використовують для розподілу ІІ та ІІІ аналітичних груп катіонів?

1.Сірководень при рН = 0,5.

2.Сірководень при рН = 9,2.

3.Сульфід амонію при рН = 9,2.

4.Ці групи не можна розділити, оскільки вони осаджуються разом.

5.Карбонат амонію при рН = 9,2

ІІІ. Які з наведених реагентів використовуються для виявлення сульфіт іону?

1.Дифеніламін.

2.Хлорид барію в кислому середовищі.

3.Нітрат срібла в 2М розчині азотної кислоти.

4.Йодокрахмальний розчин.

5.Розчин перманганата калію в кислому середовищі.

ІV. Які з перелічених

аніонів осаджуються, якщо суміш обробити розчином

нітрату срібла в присутності 2М азотної кислоти?

1. Нітрат.

2. Хлорид.

3. Йодид.

4. Сульфат.

5. Карбонат.

V.Дією яких реагентів можна розділити іони барія і магнія?

1.Na2CO3.

2.(NH4)2CO3 в присутності NH4OH i NH4Cl.

3.Na2HPO4.

4.Na2HPO4 в присутності NH4OH i NH4HCl.

5.K2Cr2O7.

VI. Які іони заважають виявленню карбонат - іона реакцією помутніння вапнякової чи баритової води?

1. Йодид. 2. Сульфіт. 3. Сульфат.

4. Фосфат. 5. Нітрит.

2

VIІ. Напишіть в іонному вигляді рівняння реакції взаємодії йодид - іона з хлорною водою. Знайдіть суму коефіцієнтів.

1. 6. 2. 4. 3. 8. 4. 10. 5. 12.

VIІІ. Отримали осади сульфідів нікеля і марганця (ІІ). Який із перелічених реагентів може розчинити сульфід марганця, залишивши в осаді нікель?

1.Соляна кислота.

2.Азотна кислота.

3.Суміш соляної та азотної кислот.

4.Гідроксид амонію.

5.Соляна кислота в присутності пероксида водню.

ІХ. Аналізу піддавали кристалічну сіль, розчинну у воді. При цьому :

а) соляна кислота і сірководень в потрібних умовах не дали осаду. При дії сульфіда амонія в присутності амонійно буферної суміші випав осад тілесного кольору;

б) в процесі відкриття аніону при додаванні нітрата срібла в середовищі 2М азотної кислоти з'явився білий осад;

в) реакція з хлорною водою була негативна. Яку сіль піддавали аналізу?

1.Йодид марганцю.

2.Хлорид марганцю.

3.Хлорид нікелю.

4.Нітрат кобальту.

5.Сульфіт марганцю.

Х. При дії карбоната амонія у лужному середовищі на розчин солі металу випав білий осад. При дії соляної кислоти на цей же розчин виділився білий осад, розчинний в гарячій воді. Додавання біхромата калія призвело до утворення осаду, розчинного у лузі. Який катіон знаходиться у розчині?

1. Барій. 2. Магній. 3. Свинець.

4. Кальцій. 5. Срібло.

1

Білет № 2 І. Який із перелічених катіонів заважає знаходженню кобальта (ІІ) роданідом амонія?

1. Барій. 2. Кальцій. 3. Залізо (ІІІ). 4. Залізо (ІІ). 5. Нікель.

ІІ. Чи розчинний у воді сульфат барія?

ІІІ. Який із наведених реактивів дозволяє відкрити фосфат - іон?

1.Хлорид барія в кислому середовищі.

2.Нітрат срібла в середовищі 2М азотної кислоти.

3.Молібденова рідина.

4.Хлорна вода.

5.Ні один з наведених реагентів.

ІV. Який з названих реагентів використовують для знаходження заліза (ІІІ) в суміші катіонів п'яти груп?

1.Гексацианоферат (ІІ) калія.

2.Гексацианоферат (ІІІ) калія.

3.Сульфід амонія.

4.Роданід амонія.

5.Сірководень в кислому середовищі.

V. Напишіть в молекулярному вигляді рівняння реакції розчинення сульфіду міді (ІІ) в азотній кислоті. Чому дорівнює сума коефіцієнтів рівняння?

1. 5.

2. 11.

3. 20.

4. 23.

5. 27.

VІ. Який з наведених реактивів дозволяє відкрити сульфат - іон в присутності аніонів І групи?

1.Хлорид барія в кислому середовищі.

2.Нітрат срібла в азотній кислоті.

3.Сірчана кислота.

4.Молібденова рідина.

5.Ні один з наведених реактивів.

VІІ. Який з перелічених катіонів можна виявити в присутності іншого катіона без попереднього маскування і відділення?

1.Калій в присутності амонія.

2.Кальцій в присутності барія.

3.Натрій в присутності амонія.

4.Магній в присутності амонія.

5.Барій в присутності кальція.

2

VІІІ. Отримали осади сульфідів заліза (ІІ) та міді (ІІ). Який реагент може розчинити лише сульфід заліза, залишивши в осаді мідь?

1.Сульфід натрія.

2.Соляна кислота.

3.Азотна кислота.

4.Суміш азотної та соляної кислот.

5.Ні один з наведених.

ІХ. Аналізу піддали червонувато - рожеву сіль, розчинну у воді. При цьому :

а) соляна кислота і сірководень в потрібних умовах не дали осадів. При дії сульфіда амонія в присутності амонійного буфера випав осад чорного кольору;

б) реакція з диметилгліоксимом була негативна; в) аніон солі не має відновлювальних властивостей і утворює з катіоном барія

білий осад, нерозчинний в соляній кислоті. Яка сіль піддавалась аналізу?

1.Сульфат нікеля.

2.Сульфат кобальта .

3.Карбонат кобальта.

4.Хлорид марганця.

5.Хлорид кобальта.

Х. З окремими порціями розчину задачі на аніони зробили такі проби :

а) при додаванні хлорида барія випав білий осад, який розчинився в соляній кислоті;

б) додали розчин нітрату срібла в присутності 2н. розчину азотної кислоти; осаду не спостерігали;

в) при дії молібденової рідини ніякого зовнішнього ефекту не спостерігали; г) розчин йоду, забарвлений крахмалом в синій колір, знебарвився і придбав

кислу реакцію; д) при дії дифеніламіну спостерігали забарвлення в синій колір. Які аніони були

присутні у розчині?

1.Йодид і нітрат.

2.Нітрат і сульфат.

3.Йодид і фосфат.

4.Хлорид і нітрат.

5.Фосфат і сульфіт.

1

Білет № 3 І. Який із наведених катіонів заважає виявленню магнія гідрофосфатом?

1.Амоній. 2. Калій. 3. Барій. 4. Кальцій. 5. Ні один з наведених.

ІІ. Чи розчинний у воді хлорид срібла?

ІІІ. Чи можна осадити всі катіони І аналітичної групи будь - яким із перелічених реагентів?

1.Немає реагента, осаджуючого усі катіони І аналітичної групи.

2.Реактив Несслера.

3.Гексанітрокобальтат (ІІІ) натрія.

4.Карбонат натрія.

5.Гідроксид калія.

ІV. Що являється груповим реагентом на аніони ІІ групи?

1.Нітрат срібла.

2.Групового реагента немає.

3.Хлорид барія при рН = 7-9.

4.Нітрат срібла в присутності 2М азотної кислоти.

5.Хлорид барія в кислому середовищі.

V. Напишіть у молекулярному вигляді рівняння реакції розчинення сульфіда кобальта в розбавленій азотній кислоті. Чому дорівнює сума коефіцієнтів рівняння?

1. 25.

2. 5.

3. 23.

4. 27.

5. 11.

VІ. Розчин включає в себе катіони магнія, кальція та барія. Який реагент може осадити всі катіони разом?

1.Сірчана кислота.

2.Біхромат калія.

3.Карбонат натрія.

4.Карбонат амонія в присутності амонійної буферної суміші.

5.Сірководень.

VІІ. Як виявити йодид - іон в присутності хлорид - іона?

1.Додати нітрат срібла в середовищі азотної кислоти і за кольором осадів встановити присутність йодида.

2.На суміш аніонів подіяти хлорною водою в присутності бензолу. За зміною кольору бензольного шару виявити йодид - іон.

3.Дією йодокрахмального розчину.

2

4.Подіяти нітрит - іоном в присутності кислоти. Йод, що утворюватиметься, виявити за допомогою бензола чи крахмала.

5.Виявити йодид - іон в присутності хлорид - іона неможливо.

VІІІ. Який катіон можна виявити в присутності іншого катіона без попереднього розподілу та маскування?

1.Кобальт в присутності заліза (ІІІ).

2.Залізо (ІІІ) в присутності кобальта.

3.Залізо (ІІІ) в присутності заліза (ІІ).

4.Нікель в присутності заліза (ІІ).

5.Залізо (ІІ) в присутності заліза (ІІІ).

ІХ. Аналізу піддавалась безбарвна кристалічна сіль, розчинна у воді. При цьому: а) при проведенні реакції з реактивом Несслера випав червоно - бурий осад;

б) групові реактиви на V, IV, III та ІІ аналітичні групи катіонів при потрібних умовах осадів не дали;

в) при виявленні аніона додали декілька крапель хлорної води, бензола та перемішали; бензольний шар забарвився у фіолетовий колір. Яка це сіль?

1.Йодид амонія.

2.Хлорид амонія.

3.Йодид калія.

4.Хлорид калія.

5.Йодид натрія.

Х. З окремими порціями аналізуємого на вміст аніонів розчину зробили такі проби :

а) додали розчин нітрату срібла в присутності 2М азотної кислоти; з'явився жовтий осад;

б) при додаванні хлорида барія при рН = 7-9 випав білий осад, який розчинився в соляній кислоті;

в) при додаванні молібденової рідини (після відповідної обробки) випав жовтий осад;

г) при додаванні соляної кислоти ніякого ефекту не состерігалось. Які аніони мали присутність у розчині?

1.Йодид, фосфат, карбонат.

2.Йодид, фосфат.

3.Карбонат, фосфат.

4.Хлорид, йодид.

5.Йодид, карбонат.

1

Білет № 4 І. В якому з перелічених випадків не вдається відкриття катіона калія за допомогою гексанітрокобальтата натрія?

1.В присутності катіона натрія.

2.В нейтральному середовищі.

3.В слабокислому середовищі.

4.В лужному середовищі.

5.В присутності катіона амонія.

ІІ. Напишіть рівняння реакції виявлення катіона магнія гідрофосфатом в іонному вигляді. Чому дорівнює сума коефіцієнтів рівняння?

1. 4. 2. 5. 3. 7. 4. 8. 5. 9.

ІІІ. Що є груповим реагентом на аніони І групи?

1.Нітрат срібла.

2.Хлорид барія при рН = 7-9.

3.Групового реагента немає.

4.Нітрат срібла в присутності 2М азотної кислоти.

5.Хлорид барія в кислому середовищі.

ІV. Які з перелічених аніонів відносяться до аніонів - відновників?

1.Карбонат.

2.Сульфіт.

3.Нітрат.

4.Нітрит.

5.Йодид.

V. Які з названих катіонів можна виявити без попереднього відділення та маскування?

1.Іон калія в присутності іона амонія.

2.Іон натрія в присутності іона амонія.

3.Іон амонія в присутності іона натрія.

4.Іон барія в присутності іона кальція.

5.Іон кальція в присутності іона барія.

VІ. В чому заключається проба на присутність аніонів - окисників? До досліджуваного розчину потрібно додати :

1.2М розчин лугу та 1-2 краплі перманганата калія.

2.Розбавлений розчин йоду, забарвлений в синій колір крахмалом.

3.2н. розчин сірчаної кислоти. Декілька крапель бензола та 1-2 краплі йодида калія.

4.2М розчин оцтової кислоти чи хлористоводневої кислоти.

2

5. Провести пробу на виділення газу.

VІІ. Напишіть в іонному вигляді рівняння реакції взаємодії нітрит - іона з йодидом калія в кислому середовищі. Чому дорівнює сума коефіцієнтів рівняння?

1. 10. 2. 13. 3. 8. 4. 14. 5. 5.

VІІІ. За якою причиною катіон магнія відносять до І аналітичної групи катіонів?

1.Карбонат магнія розчинний у воді.

2.Сульфат магнія розчинний у воді.

3.Основний карбонат магнія розчинний в солях амонія.

4.Сульфід магнія розчинний у воді.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.