Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

тести якісний

.doc
Скачиваний:
41
Добавлен:
11.02.2016
Размер:
351.74 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ

ТЕСТИ

для оцінювання знань та самопідготовки

з якісного аналізу

для студентів-технологів напряму 0917

“Харчова технологія та інженерія”

денної форми навчання

СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри

аналітичної хімії

Протокол №12

від 26.06.2007 р.

Київ НУХТ 2007

Аналітична хімія: Тести для оцінювання знань та самопідготовки з

якісного аналізу для студ.-технологів напряму 0917 “Харчова технологія та

інженерія” ден. форм. навч. / Уклад.: Є.Є.Костенко, М.Г.Христіансен, В.Г.Дроков

та ін. – К.: НУХТ, 2007. – 21 с.

Рецензент Г.М. Біла, канд.хім.наук

Укладачі: Є.Є. Костенко,

М.Г. Христіансен,

В.Г. Дроков, кандидати хім.наук

О.М. Бутенко,

В.Д. Ганчук, кандидати техн. наук

М.Й. Штокало, д-р хім. наук

Відповідальний за випуск Є.Є. Костенко, канд.хім.наук, доц.

Важливе завдання розвитку суспільства – перебудова вищої освіти –

передбачає докорінне поліпшення якості підготовки спеціалістів на основі

вдосконалення методів навчання, а також розвитку форм і методів контролю

якості навчального процесу.

Значну роль у вирішенні цього завдання відіграє самостійна робота

студентів, яка сприяє підвищенню активності їх в оволодінні необхідними

знаннями.

Аналітична хімія займає особливе місце в ряду хімічних дисциплін у

технічних вузах. Засвоєння теоретичних положень і практичних прийомів цієї

дисципліни необхідно для організації контроля якості готової продукції і

сировини. Залишаючись фундаментальною дисципліною, аналітична хімія все

більше набуває профілюючого характеру.

Специфіка вивчення курсу аналітичної хімії полягає в тому, що

лабораторний практикум вимагає прийняття самостійних рішень, тобто,

користуючись загальною схемою, студент повинен якісно дослідити невідому

речовину.

Тести з якісного аналізу створені для підвищення ефективності самостійної

творчої роботи, що виконується у позанавчальний час.

Тести повязані з профілем майбутньої спеціальності і призначені для

контролю знань і самостійної роботи з аналітичної хімії для студентів всіх

технологічних спеціальностей денної форми навчання. Їх слід використовувати

при підготовці та проведенні модульних контролів знань студентів.

1

Білет № 1

І. Який із вказаних реагентів використовується для виявлення іона нікеля?

1. Вісмутат натрія в кислому середовищі.

2. Роданід амонію.

3. Диметилгліоксим.

4. Гексацианоферрат (ІІ) калія.

5. Гексацианоферрат (ІІІ) калія.

ІІ. Які з перелічених реагентів і при яких умовах використовують для розподілу ІІ

та ІІІ аналітичних груп катіонів?

1. Сірководень при рН = 0,5.

2. Сірководень при рН = 9,2.

3. Сульфід амонію при рН = 9,2.

4. Ці групи не можна розділити, оскільки вони осаджуються разом.

5. Карбонат амонію при рН = 9,2

ІІІ. Які з наведених реагентів використовуються для виявлення сульфіт іону?

1. Дифеніламін.

2. Хлорид барію в кислому середовищі.

3. Нітрат срібла в 2М розчині азотної кислоти.

4. Йодокрахмальний розчин.

5. Розчин перманганата калію в кислому середовищі.

ІV. Які з перелічених аніонів осаджуються, якщо суміш обробити розчином

нітрату срібла в присутності 2М азотної кислоти?

1. Нітрат. 2. Хлорид. 3. Йодид.

4. Сульфат. 5. Карбонат.

V. Дією яких реагентів можна розділити іони барія і магнія?

1. Na2CO3.

2. (NH4)2CO3 в присутності NH4OH i NH4Cl.

3. Na2HPO4.

4. Na2HPO4 в присутності NH4OH i NH4HCl.

5. K2Cr2O7.

VI. Які іони заважають виявленню карбонат - іона реакцією помутніння

вапнякової чи баритової води?

1. Йодид. 2. Сульфіт. 3. Сульфат.

4. Фосфат. 5. Нітрит.

2

VIІ. Напишіть в іонному вигляді рівняння реакції взаємодії йодид - іона з

хлорною водою. Знайдіть суму коефіцієнтів.

1. 6. 2. 4. 3. 8. 4. 10. 5. 12.

VIІІ. Отримали осади сульфідів нікеля і марганця (ІІ). Який із перелічених

реагентів може розчинити сульфід марганця, залишивши в осаді нікель?

1. Соляна кислота.

2. Азотна кислота.

3. Суміш соляної та азотної кислот.

4. Гідроксид амонію.

5. Соляна кислота в присутності пероксида водню.

ІХ. Аналізу піддавали кристалічну сіль, розчинну у воді. При цьому :

а) соляна кислота і сірководень в потрібних умовах не дали осаду. При дії

сульфіда амонія в присутності амонійно буферної суміші випав осад

тілесного кольору;

б) в процесі відкриття аніону при додаванні нітрата срібла в середовищі 2М

азотної кислоти з'явився білий осад;

в) реакція з хлорною водою була негативна.

Яку сіль піддавали аналізу?

1. Йодид марганцю.

2. Хлорид марганцю.

3. Хлорид нікелю.

4. Нітрат кобальту.

5. Сульфіт марганцю.

Х. При дії карбоната амонія у лужному середовищі на розчин солі металу випав

білий осад. При дії соляної кислоти на цей же розчин виділився білий осад,

розчинний в гарячій воді. Додавання біхромата калія призвело до утворення

осаду, розчинного у лузі. Який катіон знаходиться у розчині?

1. Барій. 2. Магній. 3. Свинець.

4. Кальцій. 5. Срібло.

1

Білет № 2

І. Який із перелічених катіонів заважає знаходженню кобальта (ІІ) роданідом

амонія?

1. Барій. 2. Кальцій. 3. Залізо (ІІІ).

4. Залізо (ІІ). 5. Нікель.

ІІ. Чи розчинний у воді сульфат барія?

ІІІ. Який із наведених реактивів дозволяє відкрити фосфат - іон?

1. Хлорид барія в кислому середовищі.

2. Нітрат срібла в середовищі 2М азотної кислоти.

3. Молібденова рідина.

4. Хлорна вода.

5. Ні один з наведених реагентів.

ІV. Який з названих реагентів використовують для знаходження заліза (ІІІ) в

суміші катіонів п'яти груп?

1. Гексацианоферат (ІІ) калія.

2. Гексацианоферат (ІІІ) калія.

3. Сульфід амонія.

4. Роданід амонія.

5. Сірководень в кислому середовищі.

V. Напишіть в молекулярному вигляді рівняння реакції розчинення сульфіду міді

(ІІ) в азотній кислоті. Чому дорівнює сума коефіцієнтів рівняння?

1. 5. 2. 11. 3. 20. 4. 23. 5. 27.

VІ. Який з наведених реактивів дозволяє відкрити сульфат - іон в присутності

аніонів І групи?

1. Хлорид барія в кислому середовищі.

2. Нітрат срібла в азотній кислоті.

3. Сірчана кислота.

4. Молібденова рідина.

5. Ні один з наведених реактивів.

VІІ. Який з перелічених катіонів можна виявити в присутності іншого катіона без

попереднього маскування і відділення?

1. Калій в присутності амонія.

2. Кальцій в присутності барія.

3. Натрій в присутності амонія.

4. Магній в присутності амонія.

5. Барій в присутності кальція.

2

VІІІ. Отримали осади сульфідів заліза (ІІ) та міді (ІІ). Який реагент може

розчинити лише сульфід заліза, залишивши в осаді мідь?

1. Сульфід натрія.

2. Соляна кислота.

3. Азотна кислота.

4. Суміш азотної та соляної кислот.

5. Ні один з наведених.

ІХ. Аналізу піддали червонувато - рожеву сіль, розчинну у воді. При цьому :

а) соляна кислота і сірководень в потрібних умовах не дали осадів. При дії

сульфіда амонія в присутності амонійного буфера випав осад чорного

кольору;

б) реакція з диметилгліоксимом була негативна;

в) аніон солі не має відновлювальних властивостей і утворює з катіоном барія

білий осад, нерозчинний в соляній кислоті.

Яка сіль піддавалась аналізу?

1. Сульфат нікеля.

2. Сульфат кобальта .

3. Карбонат кобальта.

4. Хлорид марганця.

5. Хлорид кобальта.

Х. З окремими порціями розчину задачі на аніони зробили такі проби :

а) при додаванні хлорида барія випав білий осад, який розчинився в соляній

кислоті;

б) додали розчин нітрату срібла в присутності 2н. розчину азотної кислоти;

осаду не спостерігали;

в) при дії молібденової рідини ніякого зовнішнього ефекту не спостерігали;

г) розчин йоду, забарвлений крахмалом в синій колір, знебарвився і придбав

кислу реакцію;

д) при дії дифеніламіну спостерігали забарвлення в синій колір. Які аніони були

присутні у розчині?

1. Йодид і нітрат.

2. Нітрат і сульфат.

3. Йодид і фосфат.

4. Хлорид і нітрат.

5. Фосфат і сульфіт.

1

Білет № 3

І. Який із наведених катіонів заважає виявленню магнія гідрофосфатом?

1.Амоній. 2. Калій. 3. Барій. 4. Кальцій. 5. Ні один з наведених.

ІІ. Чи розчинний у воді хлорид срібла?

ІІІ. Чи можна осадити всі катіони І аналітичної групи будь - яким із перелічених

реагентів?

1. Немає реагента, осаджуючого усі катіони І аналітичної групи.

2. Реактив Несслера.

3. Гексанітрокобальтат (ІІІ) натрія.

4. Карбонат натрія.

5. Гідроксид калія.

ІV. Що являється груповим реагентом на аніони ІІ групи?

1. Нітрат срібла.

2. Групового реагента немає.

3. Хлорид барія при рН = 7-9.

4. Нітрат срібла в присутності 2М азотної кислоти.

5. Хлорид барія в кислому середовищі.

V. Напишіть у молекулярному вигляді рівняння реакції розчинення сульфіда

кобальта в розбавленій азотній кислоті. Чому дорівнює сума коефіцієнтів

рівняння?

1. 25. 2. 5. 3. 23. 4. 27. 5. 11.

VІ. Розчин включає в себе катіони магнія, кальція та барія. Який реагент може

осадити всі катіони разом?

1. Сірчана кислота.

2. Біхромат калія.

3. Карбонат натрія.

4. Карбонат амонія в присутності амонійної буферної суміші.

5. Сірководень.

VІІ. Як виявити йодид - іон в присутності хлорид - іона?

1. Додати нітрат срібла в середовищі азотної кислоти і за кольором осадів

встановити присутність йодида.

2. На суміш аніонів подіяти хлорною водою в присутності бензолу. За зміною

кольору бензольного шару виявити йодид - іон.

3. Дією йодокрахмального розчину.

2

4. Подіяти нітрит - іоном в присутності кислоти. Йод, що утворюватиметься,

виявити за допомогою бензола чи крахмала.

5. Виявити йодид - іон в присутності хлорид - іона неможливо.

VІІІ. Який катіон можна виявити в присутності іншого катіона без попереднього

розподілу та маскування?

1. Кобальт в присутності заліза (ІІІ).

2. Залізо (ІІІ) в присутності кобальта.

3. Залізо (ІІІ) в присутності заліза (ІІ).

4. Нікель в присутності заліза (ІІ).

5. Залізо (ІІ) в присутності заліза (ІІІ).

ІХ. Аналізу піддавалась безбарвна кристалічна сіль, розчинна у воді. При цьому:

а) при проведенні реакції з реактивом Несслера випав червоно - бурий осад;

б) групові реактиви на V, IV, III та ІІ аналітичні групи катіонів при потрібних

умовах осадів не дали;

в) при виявленні аніона додали декілька крапель хлорної води, бензола та

перемішали; бензольний шар забарвився у фіолетовий колір. Яка це сіль?

1. Йодид амонія.

2. Хлорид амонія.

3. Йодид калія.

4. Хлорид калія.

5. Йодид натрія.

Х. З окремими порціями аналізуємого на вміст аніонів розчину зробили такі

проби :

а) додали розчин нітрату срібла в присутності 2М азотної кислоти; з'явився

жовтий осад;

б) при додаванні хлорида барія при рН = 7-9 випав білий осад, який розчинився

в соляній кислоті;

в) при додаванні молібденової рідини (після відповідної обробки) випав жовтий

осад;

г) при додаванні соляної кислоти ніякого ефекту не состерігалось.

Які аніони мали присутність у розчині?

1. Йодид, фосфат, карбонат.

2. Йодид, фосфат.

3. Карбонат, фосфат.

4. Хлорид, йодид.

5. Йодид, карбонат.

1

Білет № 4

І. В якому з перелічених випадків не вдається відкриття катіона калія за

допомогою гексанітрокобальтата натрія?

1. В присутності катіона натрія.

2. В нейтральному середовищі.

3. В слабокислому середовищі.

4. В лужному середовищі.

5. В присутності катіона амонія.

ІІ. Напишіть рівняння реакції виявлення катіона магнія гідрофосфатом в іонному

вигляді. Чому дорівнює сума коефіцієнтів рівняння?

1. 4. 2. 5. 3. 7. 4. 8. 5. 9.

ІІІ. Що є груповим реагентом на аніони І групи?

1. Нітрат срібла.

2. Хлорид барія при рН = 7-9.

3. Групового реагента немає.

4. Нітрат срібла в присутності 2М азотної кислоти.

5. Хлорид барія в кислому середовищі.

ІV. Які з перелічених аніонів відносяться до аніонів - відновників?

1. Карбонат.

2. Сульфіт.

3. Нітрат.

4. Нітрит.

5. Йодид.

V. Які з названих катіонів можна виявити без попереднього відділення та

маскування?

1. Іон калія в присутності іона амонія.

2. Іон натрія в присутності іона амонія.

3. Іон амонія в присутності іона натрія.

4. Іон барія в присутності іона кальція.

5. Іон кальція в присутності іона барія.

VІ. В чому заключається проба на присутність аніонів - окисників?

До досліджуваного розчину потрібно додати :

1. 2М розчин лугу та 1-2 краплі перманганата калія.

2. Розбавлений розчин йоду, забарвлений в синій колір крахмалом.

3. 2н. розчин сірчаної кислоти. Декілька крапель бензола та 1-2 краплі йодида

калія.

4. 2М розчин оцтової кислоти чи хлористоводневої кислоти.

2

5. Провести пробу на виділення газу.

VІІ. Напишіть в іонному вигляді рівняння реакції взаємодії нітрит - іона з

йодидом калія в кислому середовищі. Чому дорівнює сума коефіцієнтів рівняння?

1. 10. 2. 13. 3. 8. 4. 14. 5. 5.

VІІІ. За якою причиною катіон магнія відносять до І аналітичної групи катіонів?

1. Карбонат магнія розчинний у воді.

2. Сульфат магнія розчинний у воді.

3. Основний карбонат магнія розчинний в солях амонія.

4. Сульфід магнія розчинний у воді.

5. Хлорид магнія не розчинний у воді.

ІХ. Які реакції і в якій послідовності потрібно провести, щоб відкрити катіон в

солі хлорида марганця?

1. На початку аналіза додати сульфід амонія в присутності амонійної буферної

суміші при рН = 9.

2. Провести реакцію з вісмутатом натрія в кислому середовищі.

3. Послідовно додати групові реагенти на V, IV та ІІІ аналітичні групи в

потрібних умовах.

4. Зробити попередні висновки за забарвленням солі.

5. Сіль розчинити у воді.

6. Провести перевірочні реакції на присутність катіонів кобальта і нікеля.

Х. З окремими порціями аналізуємого на вміст аніонів розчину провели наступні

досліди :

1) Додали розчин нітрата срібла в азотній кислоті; з'явився білий осад, який

повністю розчинився в гідроксиді амонія;

2) Додали розчин хлорида барія в нейтральному середовищі, з'явився білий

осад, який розчинився в соляній кислоті;

3) При додаванні дифеніламіна синє забарвлення не з'явилось;

4) При додаванні розчину молібденової рідини (після відповідної обробки)

з'явився жовтий осад. Які з перелічених аніонів могли бути присутніми у

розчині?

1. Хлорид і фосфат. 2. Хлорид і нітрат. 3. Фосфат і нітрат.

4. Йодид і фосфат. 5. Йодид, фосфат та нітрат.

1

Білет № 5

І. Який з наведених іонів заважає знаходженню іона амонія реактивом Несслера?

1. Калій. 2. Натрій. 3. Магній.

4. Барій. 5. Залізо (ІІІ).

ІІ. Який із перелічених реагентів може бути використаний для виявлення катіона

марганця?

1. Вісмутат натрія.

2. Алізарин.

3. Гексацианоферат (ІІ) калія.

4. Диметилгліоксим.

5. Роданід амонія.

ІІІ. Чи має ІІІ аналітична група аніонів груповий реагент?

ІV. Який із названих реагентів може бути використаний для виявлення йодид -

іона?

1. Хлорна вода.

2. Гіпохлорид натрія.

3. Хлорид барія в нейтральному середовищі.

4. Перманганат калія в кислому середовищі.

5. Розбавлена сірчана кислота.

V. Напишіть в іонному вигляді реакцію розчинення сульфіда заліза (ІІІ) в соляній

кислоті. Чому дорівнює сума коефіцієнтів рівняння.

1. 8. 2. 9. 3. 10. 4. 14. 5. 12.

VІ. Яка розчинність у воді сульфідів різних катіонів?

1. Всі сульфіди розчинні у воді.

2. Всі сульфіди не розчинні у воді.

3. Не розчинні у воді сульфіди ІІІ, ІV,V груп.

4. Не розчинні у воді тільки сульфіди І групи.

5. Розчинні у воді тільки сульфіди І та ІІ груп.

VІІ. У чому полягає проба на присутність аніонів - відновників?

1. У розчин додати перманганат калія у лужному середовищі.

2. У розчин, підкислений сірчаною кислотою, додати розчин йода,

забарвлений крахмалом в синій колір.

3. На розчин подіяти сірчаною кислотою.

4. Зробити пробу на виділення газу.

2

5. Подіяти йодидом калія в середовищі сірчаної кислоти.

VІІІ. Сіль, розчинна у воді, являється сіллю барія. Який із перелічених аніонів

може входити до складу цієї солі?

1. Сульфат. 2. Фосфат. 3. Нітрат. 4. Хлорид. 5. Карбонат.

ІХ. Аналізу піддали червонувато - рожеву кристалічну сіль, розчинну у воді. При

цьому :

а) соляна кислота і сірководень в потрібних умовах осаду не дали;

б) при дії сульфіда амонія в присутності амонійного буфера випав осад чорного

кольору;

в) при відкритті аніона дія хлорида барія не супроводжувалась будь - яким

ефектом;

г) при додаванні нітрата срібла і азотної кислоти виділився білий осад.

Яка з перелічених солей піддавалась аналізу?

1. Хлорид марганця.

2. Хлорид кобальта.

3. Нітрат марганця.

4. Фосфат кобальта.

5. Сульфат нікеля.

Х. З окремими порціями досліджуваного розину виконані наступні проби :

а) доданий розчин хлорида барія, при цьому випав білий осад, розчинний в

соляній кислоті;

б) доданий розчин йода, забарвлений крахмалом в синій колір; при цьому синє

забарвлення зникло;

в) подіяли нітратом срібла в 2М розчині азотної кислоти; виділення осаду при

цьому не спостерігалось;

г) дифеніламін давав забарвлення синього кольору, але при дії йодида калія в

присутності розбавленої мінеральої кислоти ніяких змін не спострігалось.

Які аніони могли бути присутніми у розчині?

1. Сульфат і нітрит.

2. Сульфіт і нітрит.

3. Нітрат і сульфіт.

4. Нітрит, нітрат, сульфіт.

5. Сульфат і нітрат.

1

Білет № 6

І. Напишіть рівняння реакції взаємодії іона кобальта (ІІ) з роданід - іоном. Чому

дорівнює сума коефіцієнтів рівняння?

1. 4. 2. 6. 3. 9. 4. 3. 5. 8.

ІІ. Які умови необхідні для виявлення іона натрія дигідроантимонатом калія?

1. Нейтральне середовище; 2. Кисле середовище; 3. Лужне середовище;

4. Концентрований __________розчин солі натрія; 5. Розбавлений розчин солі натрія;

6. Нагрівання.

ІІІ. За допомогою якого реагента можно розділити ІІІ і ІV аналітичні групи

катіонів?

1. Карбонат амонія в лужному середовищі; 2. Сульфід амонія в лужному

середовищі; 3. Сірководень в кислому середовищі; 4. Сірководень в

лужному середовищі; 5. Сульфід натрія в лужному середовищі.

ІV. Чим відрізняється аналіз аніонів від аналіза катіонів?

1. Виявлення багатьох аніонів частіше всього проводять дрібним способом.

2. При аналізі аніонів групові реагенти застосовують звичайно не для

розділення груп, а в основному, щоб встановити їх наявність чи відсутність.

3. Групові реагенти для аналіза катіонів використовують не тільки для

знаходження груп, але і для їх розділу.

4. Аналіз катіонів не відрізняється від аналіза аніонів.

5. Аналіз катіонів проводять систематичним шляхом на відміну від аналіза

аніонів.

6. Групові реагенти аніонів використовують в основному для розділення груп.

V. Напишіть в іонному вигляді рівняння реакції взаємодії сульфіт - іона з

розчином йода. Чому дорівнює сума коефіцієнтів рівняння?

1. 4. 2. 8. 3. 10. 4. 5. 5. 3.

VІ. Для виявлення марганця (ІІ) використовують вісмутат натрія. Чи додають ще

якийсь реагент і з якою метою?

1. Використовують тільки вісмутат натрія; 2. Додають луг для створення

лужного середовища; 3. Додають азотну кислоту для окиснення марганця; 4.

Додають азотну кислоту для відновлення вісмутата натрія; 5. Додають

азотну кислоту для створення кислого середовища.

VІІ. Які статистичні правила розчинності солей у воді (без врахування винятків)?

2

1. Солі слабких кислот розчинні у воді; 2. Солі слабких кислот не розчинні у

воді; 3. Солі сильних кислот не розчинні у воді; 4. Солі сильних кислот

розчинні у воді; 5. Солі калія, натрія, амонія розчинні у воді.

VІІІ. Як можна відрізнити нітрит - іон від нітрат - іона?

1. Подіяти кислотою.

2. Подіяти йодидом калія в присутності розведеної мінеральної кислоти.

3. Подіяти перманганотом калія в кислому середовищі.

4. Подіяти дифеніламіном.

5. Подіяти розчином йода, забарвленим крахмалом в синій колір.

ІХ. Аналізу піддали безбарвну кристалічну сіль, розчинну у воді. При цьому :

а) групові реагенти на V, IV, III групи катіонів в потрібних умовах осадів не

дали;

б) при дії біхромата калія в присутності ацетата натрія виділення осадів не

спостерігали;

в) при дії карбоната амонія в присутності амонійного буфера випав білий осад;

г) в процесі відкриття аніона при додаванні нітрата срібла в середовищі 2М

азотної кислоти з'явився білий осад, який розчинявся повністю в розчині

аміака.

Яку сіль піддали аналізу?

1. Хлорид свинця. 2. Хлорид барія. 3. Хлорид кальція.

4. Хлорид калія. 5. Йодид свинця.

Х. З окремими порціями аналізуємого на вміст аніонів розчину провели наступні

досліди :

а) додали розчин нітрата срібла в 2М азотній кислоті, виділення осаду не

спостерігали;

б) додали хлорид барія в нейтральному середовищі, випав білий осад, який

розчинився в кислотах з виділенням газу без кольору та запаху;

в) додали розчин молібденової рідини, випав жовтий осад;

г) газ, що виділявся викликав помутніння вапнякової води, але не знебарвлював

йодокрахмальний розчин;

д) подіяли йодидом калія в кислому середовищі в присутності бензола, ніяких

змін при цьому не було.

Які аніони могли бути присутніми в задачі?

1. Фосфат і карбонат.

2. Сульфіт і фосфат.

3. Сульфат, фосфат, карбонат.

4. Нітрит і сільфіт.

5. Нітрит і карбонат.

1

Білет № 7

І. Напишіть рівняння реакції взаємодії іона свинця (ІІ) з біхромат - іоном. Чому

дорівнює сума коефіцієнтів рівняння?

1. 4. 2. 5. 3. 7. 4. 10. 5. 8.

ІІ. Який із перелічених реагентів може бути застосований для розподілу ІV i V

аналітичних груп катіонів?

1. Сульфід натрія. 2. Сірководень. 3. Соляна кислота.

4. Сульфід амонія. 5. Карбонат амонія.

ІІІ. Чи є роданід амонія специфічним реагентом на іон кобальта?

ІV. Які ви знаєте реакції, що застосовуються для відкриття карбонат - іона?

1. Дія хлорида барія в нейтральному середовищі.

2. Дія кислот.

3. Помутніння вапнякової чи баритової води.

4. Дія нітрата срібла в середовищі азотної кислоти.

5. Дія хлорної води.

V. Напишіть в іонному вигляді рівняння реакції знаходження марганця (ІІ) за

допомогою вісмутата натрія. Чому дорівнює сума коефіцієнтів рівняння?

1. 45. 2. 40. 3. 35. 4. 32. 5. 26.

VІ. В яких випадках неможливо знаходження одних іонів в присутності інших?

1. Іон заліза (ІІІ) в присутності іона кобальта (ІІ).

2. Іон кобальта (ІІ) в присутності іона заліза (ІІІ).

3. Іон нікеля в присутності іона заліза (ІІ).

4. Іон заліза (ІІ) в пристуності нікеля.

5. Іон барія в пристуності іона кальція.

VІІ. Які аніони можуть бути присутніми у розчині, якщо при дії 2М сірчаної

кислоти на досліджуваний розчин виділяється газ?

1. Карбонат. 2. Сульфіт. 3. Хлорид. 4. Йодид. 5. Нітрит.

VІІІ. Які аніони можуть бути знайдені за реакцією

2I– + 2NO2

– + 4H+→ 2NO + I2 + 2H2O?

Яким зовнішнім ефектом воно супроводжується?

1. Нітрит - іон.

2. Йодид - іон.

3. Нітрат - іон.

4. Розчин забарвлюється у бурий колір.

5. Шар бензола забарвлюється у фіолетовий колір.

2

6. Реакція не супроводжується ніяким ефектом.

ІХ. Через солянокислий розчин солі пропустили сірководень, що не викликало

виділення осаду. До іншої порції розчину додали сульфід амонія і амонійний

буфер. Розчин залишився прозорим. Додавання оксалата натрія і хромата калія до

окремих порцій розчину викликало появу відповідно білого та жовтого осадів.

Який катіон входив до складу солі?

1. Свинець. 2. Барій. 3. Магній. 4. Залізо (ІІІ). 5. Олово (ІІ).

Х. З окремими порціями досліджуваного розчину на аніони були зроблені такі

проби :

а) доданий розчин хлорида барія, з'явився білий осад, розчинний в соляній

кислоті;

б) доданий розчин соляної кислоти, спостерігалось виділення газу;

в) доданий розчин нітрата срібла в 2М азотній кислоті, з'явився білий осад;

г) розчин перманганата калія в лужному середовищі не знебарлювався.

Які з наведених далі аніонів могли бути присутні в розчині?

1. Карбонат і хлорид.

2. Карбонат і сульфіт.

3. Хлорид і сульфіт.

4. Сульфіт і хлорид.

5. Сульфіт і йодид.

1

Білет № 8

І. Чи можна розділити ІІ і ІІІ аналітичні групи катіонів і який для цього може бути

застосований реагент?

1. Сульфід амонія при рН = 9,2.

2. Сульфід амонія при рН = 0,5.

3. Сірководень при рН = 0,5.

4. Карбонат амонія при рН = 9,2.

5. Групи розділити не можна.

ІІ. Які з наведених катіонів утворюють солі, водні розчини яких забарвлені?

1. Марганець. 2. Нікель. 3. Кобальт (ІІ). 4. Залізо (ІІІ). 5. Свинець.

ІІІ. Чи розчиняється хлорид свинця у гарячій воді?

ІV. Які реагенти використовуються для відкриття нітрат - іона?

1. Хлорна вода.

2. Хлорид барія при рН = 7-9.

3. Нітрат срібла в 2М азотній кислоті.

4. Дифеніламін.

5. Йодид калія в кислому середовищі.

V. Написати в іонному вигляді рівняння реакції розчину сульфіда марганця в

розбавленій азотній кислоті. Чому дорівнює сума коефіцієнтів рівняння?

1. 5. 2. 11. 3. 23. 4. 25. 5. 27.

VІ. Який із перелічених реагентів дозволяє відділити іон барія від іона кальція?

1. Карбонат амонія.

2. Оксалат амонія.

3. Біхромат калія.

4. Сульфід амонія.

5. Гідрофосфат натрія.

VІІ. Які аніони заважають знаходженню йодид - іона реакцією з хлорною водою?

1. Нітрат. 2. Сульфіт. 3. Карбонат. 4. Хлорид. 5. Бромід.

VІІІ. Які аніони в аналізуємому розчині не можуть бути присутні, якщо рН

розчину ≤ 2?

1. Карбонат. 2. Сульфат. 3. Сульфіт. 4. Нітрат. 5. Хлорид.

ІХ. Аналізу піддали безбарвну кристалічну сіль, розчинну у воді. При цьому :

2

а) групові реагенти на V, IV, ІІІ і ІI анлітичні групи катіонів в потрібних умовах

осадів не дали;

б) при дії реактива Несслера і дигідроантимоната калія осадів не спостерігали;

в) при знаходженні аніону при додаванні нітрата срібла в присутності 2М

азотної кислоти випав білий осад; при додаванні хлорної води і бензола

ніякого ефекта не спостерігали.

Яку з наведених далі солей піддавали аналізу?

1. Хлорид калія.

2. Хлорид натрія.

3. Йодид калія.

4. Йодид натрія.

5. Хлорид магнія.

Х. З окремими порціями аналізуємого на вміст аніонів розчину провели наступні

проби :

а) досліджуваний розчин знебарвлював перманганат калія в кислому

середовищі, але не знебарвлював в лужному;

б) до підкисленого розчину додали розчин хлорида барія, осаду не

спостерігали;

в) додали розчин нітрата срібла в 2М азотній кислоті, з'явився осад білого

кольору.

Які з наведених далі аніонів могли бути присутніми в розчині?

1. Нітрит і йодид.

2. Нітрит і хлорид.

3. Йодид і хлорид.

4. Сульфіт і хлорид.

5. Йодид, нітрит і сульфат.

1

Білет 8і8470 ケ 9

І. Напишіть рівняння реакції взаємодії іона барія з біхромат - іоном. Чому

дорівнює сума коефіцієнтів рівняння?

1. 4. 2. 5. 3. 7. 4. 8. 5. 10.

ІІ. Який реагент дозволяє знайти залізо (ІІІ) в суміші катіонів п'яти груп?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.