Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Хоз процесс_seminary.doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
121.86 Кб
Скачать

ЦГЮ

Господарське процесуальне право

Плани практичних занять

(загальна частина)

Тема 1. Історико-правові передумови виокремлення господарського судочинства.

(2 години)

1. Виникнення комерційних (торгових) судів у взаємозв’язку із розвитком комерційних(торговельних) відносин та торгового (комерційного) права.

2. Історія становлення господарських судів та господарського судочинства в Україні. Одеський комерційний суд.

3. Досвід запровадження спеціальних судів для розгляду господарських спорів в інших країнах.

4. Система, склад та структура господарських судів, їх місце в судовій системі України.

5. Завдання та функції господарських судів України, джерела регулювання їх діяльності.

6. Право на звернення у господарський суд: особливі суб’єкти, підстави та наслідки.

Завдання 1:

Порівняйте систему господарських, адміністративних та загальних судів України. Визначте відмінності.

Завдання 2. Поясність розбіжність у кількості місцевих та апеляційних господарських судів.

Завдання 3:

Обґрунтуйте відмінність колегії від палати господарського суду та поясніть значення їх функціонування.

Основна література:

 1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.

 2. Про судоустрій і статус суддів: Закон України вiд 07.07.2010 р. № 2453-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. - N 41-42. - N 43, N 44-45. - Ст.529.

 3. Питання мережі господарських судів України: Указ Президента України вiд 12.08.2010 р. № 811/2010 // Офіційний вісник України вiд 21.08.2010 – 2010. - № 62. - Стор. 14. – Ст. 2161.

 4. Рішення Конституційного суду України від 12 липня 2011 року № 9-рп/2011(щодо принципу інстанційності в системі судів загальної юрисдикції)

 5. Рішення Конституційного суду України від N 8-рп/2010 від 11.03.2010 р. у справі щодо офіційного тлумачення термінів "найвищий судовий орган", "вищий судовий орган", "касаційне оскарження", які містяться у статтях 125, 129 Конституції України

 6. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, Т. В. Степанова та ін.; за ред. О. П. Подцерковного, М. Ю. Картузова. – Х.:Одіссей, 2011. – 400 с.

 7. Беляневич В.Е. Господарський процесуальний кодекс України: Наук.практ комент. – К.: Юстиніан, 2008. – 872 с.

 8. Два века истории хозяйственного правосудия Украины. / В.С. Балух; [научн. ред.: проф. П.П. Музыченко, А.А. Сурилов]. – Одесса: Астропринт, 2008. – С. 21.

Додаткова література:

 1. Абова Т.Е. Арбитражный процесс в СССР: понятие, основные принципы. – М.: Юрид лит., 1985

 2. Абрамов Н.А. Обновленный хозяйственный процесс Украины: Учебное пособие (курс лекций). – Х., 2012. – 192 с..

 3. Притика Д.М. Правові засади організації і діяльності органів господарської юрисдикції та шляхи їх удосконалення. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2003. – 328 с.

 4. Господарське процесуальне право України: Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний, Д.М. Лук’янець; За заг. ред. к.ю.н. В.Д. Чернадчука. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006. – 331 с.

Тема 2. Поняття та система господарського процесуального права

(4 години)

Заняття 1.

1. Поняття господарського процесу, та його специфічні риси.

2. Стадії господарського процесу та види проваджень у господарському процесі.

2. Поняття та види господарсько-процесуальних відносин

3. Предмет та метод господарського процесуального права

4. Принципи господарського судочинства

5. Система господарського процесуального права.

Заняття 2.

5. Джерела господарського процесуального права

6. Загальна характеристика Господарського процесуального кодексу України

7. Дія господарсько-правових норм у часі та просторі

8. Зв’язок господарського процесуального права з іншими галузями права України

9. Господарське процесуальне право як наука і навчальна дисципліна

10. Проект нового Господарського процесуального кодексу (Кодексу господарського судочинства).

Задача 1.

При розгляді справи в господарському суді першої інстанції з метою з’ясування деяких обставин справи виникла потреба у проведенні судової експертизи. Суд порекомендував позивачу надати висновок експерта, що не було зроблено. Суд за власною ініціативою виніс ухвалу про призначення експертизи.

Чи були порушені судом у данному разі принципи господарського процесу, а якщо були, то які саме?

Задача 2. Російська експедиторська компанія «А» звернулася до господарського суду Одеської області з позовною вимогою до українського підприємства «Б» з вимогою про стягнення боргу за експедиторським договором. У судовому засіданні представник позивача заявив клопотання про слухання спрв на підставі арбітражного процесуального законодавства російської Федерації, посилаючись на пункт контракту, де було відповідне застереження, та на Закон України «Про міжнародне приватне право».

Визначте, чи має суд задовольнити відповідне клопотання. Обгрунтуйте випадки застосування у господарському процесі положень іноземного законодавства

Завдання 1:

Поясніть значення та можливість застосування у господарському процесі принципу арбітрування.

Завдання 2:

Наведіть приклади, визначте види та основну проблематику роз`яснень (рекомендацій) Вищого господарського суду України у сфері застосування процесуальних норм.

Основна література:

 1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.

 2. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 18-22. – Ст. 144.

 3. Про судовий збір: Закон України вiд 08.07.2011 р. № 3674-VI // Офіційний вісник України – 2011. - № 59. - Стор. 110. – Ст. 2349.

 4. Про судоустрій і статус суддів: Закон України вiд 07.07.2010 р. № 2453-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. - N 41-42. - N 43, N 44-45. - Ст.529.

 5. Про виконавче провадження: Закон України від 22.04.1999 р. у редакції Закону від 04.11.2010 // Відомості Верховної Ради України. - 2011. - № 19-20.- Ст. 142.

 6. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його бункрутом: Закон Украхни від 14 травня 1992 р. в редакції Закону України від 30 червня 1999 р. // ВВР України. – 1992. - № 21. – Ст. 296.

 7. Про ратифікацію Угоди про порядок вирішення спорів, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності: Постанова ВВР від 19 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 9.- Ст. 66.

 8. проект ГПК http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=31920

 9. проект Кодексу господарського судочинства http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=33065

 10. Беляневич В.Е. Господарський процесуальний кодекс України: Наук.практ комент. – К.: Юстиніан, 2008. – 872 с.

 11. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, Т. В. Степанова та ін.; за ред. О. П. Подцерковного, М. Ю. Картузова. – Х.:Одіссей, 2011. – 400 с.

Додаткова література:

 1. Абова Т.Е. Арбитражный процесс в СССР: понятие, основные принципы. – М.: Юрид лит., 1985.

 2. Арбитражный процесс: Учебник для вузов / Под ред. проф. М. Треушникова. – М., 1993.

 3. Господарське процесуальне право України: Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний, Д.М. Лук’янець; За заг. ред. к.ю.н. В.Д. Чернадчука. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006. – 331 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]