Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ХОЗ процесс.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
163.84 Кб
Скачать

Плани семінарських занять для факультету мпв, саф, іпс, фа, спф. (загальна частина)

Тема 1. Історико-правові передумови виокремлення господарського судочинства.

(2 години)

1. Виникнення комерційних (торгових) судів у взаємозв’язку із розвитком комерційних(торговельних) відносин та торгового (комерційного) права.

2. Історія становлення господарських судів та господарського судочинства в Україні.

3. Система, склад та структура господарських судів, їх місце в судовій системі України.

4. Завдання та функції господарських судів України, джерела регулювання їх діяльності.

5. Право на звернення у господарський суд: особливі суб’єкти, підстави та наслідки.

Завдання 1:

Порівняйте систему господарських, адміністративних та загальних судів України

Завдання 2:

Обґрунтуйте відмінність колегії від палати господарського суду та поясніть значення їх функціонування.

Література:

 1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.

 2. Про судоустрій і статус суддів: Закон України вiд 07.07.2010 р. № 2453-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. - N 41-42. - N 43, N 44-45. - Ст.529.

 3. Питання мережі господарських судів України: Указ Президента України вiд 12.08.2010 р. № 811/2010 // Офіційний вісник України вiд 21.08.2010 – 2010. - № 62. - Стор. 14. – Ст. 2161.

 4. Рішення Конституційного суду України від 12 липня 2011 року № 9-рп/2011(щодо принципу інстанційності в системі судів загальної юрисдикції)

 5. Рішення Конституційного суду України від N 8-рп/2010 від 11.03.2010 р. у справі щодо офіційного тлумачення термінів "найвищий судовий орган", "вищий судовий орган", "касаційне оскарження", які містяться у статтях 125, 129 Конституції України

 6. Абова Т.Е. Арбитражный процесс в СССР: понятие, основные принципы. – М.: Юрид лит., 1985

 7. Абрамов Н.А. Хозяйственно-процессуальное право Украины: Учебное пособие (курс лекций). Х.: Одиссей, 2002. – 256 с..

 8. Притика Д.М. Правові засади організації і діяльності органів господарської юрисдикції та шляхи їх удосконалення. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2003. – 328 с.

 9. Господарське процесуальне право України: Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний, Д.М. Лук’янець; За заг. ред. к.ю.н. В.Д. Чернадчука. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006. – 331 с.

 10. Два века истории хозяйственного правосудия Украины. / В.С. Балух; [научн. ред.: проф. П.П. Музыченко, А.А. Сурилов]. – Одесса: Астропринт, 2008. – С. 21.

Тема 2. Поняття господарського процесуального права

(4 години)

Заняття 1.

1. Поняття господарського процесу, його форма, предмет та стадії.

2. Поняття та види господарсько-процесуальних відносин

3. Предмет та метод господарського процесуального права

4. Принципи господарського судочинства

Заняття 2.

5. Джерела господарського процесуального права

6. Загальна характеристика Господарського процесуального кодексу України

7. Дія господарсько-правових норм у часі та просторі

8. Зв’язок господарського процесуального права з іншими галузями права України

9. Господарське процесуальне право як наука і навчальна дисципліна

10. Проект нового Господарського процесуального кодексу (Кодексу господарського судочинства).

Задача:

У грудні 2007 року позивач – ЗАТ «К» - пред`явив у господарському суді позов до відповідача – ЗАТ «С» про стягнення суми боргу. Позивач вказав, що 01.08.2006р. між ним та відповідачем було укладено договір № 1906/з на перевезення пасажирів, за умовами якого він (позивач) зобов’язався здійснювати перевезення пасажирів (робітників замовника), а відповідач – здійснювати оплату за перевезення на умовах, передбачених договором.

Посилаючись на порушення відповідачем умов договору в частині оплати наданих послуг, позивач, згідно з заявою про зміну позовних вимог від 12.03.2008р., просив стягнути з відповідача 1 8700,50 грн. збитків, 8900,78 грн. пені, 2900,73 грн. річних та 1450,65 грн. інфляційних. Відповідач просив задовольнити позов частково та зменшити розмір відповідної пені з посиланням на пункт 3 ст. 83 ГПК.

Чи має право господарський суд зменшити розмір пені?

Завдання 1:

Порівняйте принципи господарсько-процесуального права із принципами інших процесуальних галузей.

Завдання 2:

Наведіть приклади, визначте види та основну проблематику роз`яснень Вищого господарського суду України в сфері застосування процесуальних норм.

Завдання 3:

Наведіть приклади, визначте види та проблематику роз`яснень Верховного суду України, що можуть бути застосовані в господарському судочинстві

Література:

 1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.

 2. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 18-22. – Ст. 144.

 3. Про судовий збір: Закон України вiд 08.07.2011 р. № 3674-VI // Офіційний вісник України – 2011. - № 59. - Стор. 110. – Ст. 2349.

 4. Про судоустрій і статус суддів: Закон України вiд 07.07.2010 р. № 2453-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. - N 41-42. - N 43, N 44-45. - Ст.529.

 5. Про виконавче провадження: Закон України від 22.04.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 24.- Ст. 207.

 6. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його бункрутом: Закон Украхни від 14 травня 1992 р. в редакції Закону України від 30 червня 1999 р. // ВВР України. – 1992. - № 21. – Ст. 296.

 7. Про ратифікацію Угоди про порядок вирішення спорів, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності: Постанова ВВР від 19 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 9.- Ст. 66.

 8. проект ГПК http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=31920

 9. проект Кодексу господарського судочинства http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=33065

 10. Абова Т.Е. Арбитражный процесс в СССР: понятие, основные принципы. – М.: Юрид лит., 1985.

 11. Арбитражный процесс: Учебник для вузов / Под ред. проф. М. Треушникова. – М., 1993.

 12. Господарське процесуальне право України: Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний, Д.М. Лук’янець; За заг. ред. к.ю.н. В.Д. Чернадчука. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006. – 331 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.