Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metod_Kuznetsovoy_Odessa_doc.doc
Скачиваний:
27
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
105.98 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Одеська юридична академія»

Комунікаційні технології

3348 Методичні вказівки

до проведення практичних занять

для студентів спеціальностей «Журналістика»,

«Реклама та звязки з громадськістю»

денної форми навчання

Одеса

Національний університет «Одеська юридична академія»

2014

Комунікаційні технології: методичні вказівки до проведення практичних занять / укладач Т. В. Кузнєцова. – Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія». – 18 с.

Кафедра журналістики

Передмова

Навчальний курс «Комунікаційні технології» має дати знання та навички про принципи і методи створення й реалізації різних типів комунікативних технологій.

Основні завдання курсу:

 • вивчення історії і сучасних тенденцій розвитку комунікативних технологій;

 • розкриття структури і функції, а також типології комунікаційних технологій;

 • репрезентація основних методологічних підходів, форм і методів щодо практичного застосування комунікаційних технологій;

 • формування навичок розробляти та аналізувати стратегії і тактики пропаганди, PR- та іміджевої діяльності, реклами, виборчих кампаній;

 • засвоєння досвіду використання комунікаційних технологій у подоланні кризових ситуацій, веденні інформаційних війн, а також у міжнародному та в інтеркультурному спілкуванні.

У результаті вивчення курсу студенти мають засвоїти концептуальні засади стратегії і тактики створення та реалізацію різних типів комунікаційних технологій, вміти аналізувати і передбачати економічні, соціокультурні і політичні наслідки їх застосування.

Тема 1. Комунікаційні технології в контексті

сучасної цивілізації

План

 1. Поняття «комунікаційна технологія», «інформаційна технологія».

 2. Історичні етапи розвитку комунікаційних технологій.

 3. Комунікаційні технології в постіндустріальному суспільстві.

4. Типи сучасних комунікаційних технологій.

Завдання для самостійної роботи

 1. Дайте визначення понять «соціальна комунікація», «соціальна технологія», «комунікаційна технологія».

 2. Назвіть основні типи соціальних і комунікаційних технологій.

 3. Як ви розумієте процеси соціалізації особистості, колективу?

 4. Яким чином пов'язані між собою комунікативні дії з процесами самоорганізації та інтелектуалізації суспільства ?

Рекомендована література

 1. Матвиенко В. Я. Социальные технологии. – К. : Українські пропілеї, 2000. – 446 с.

 2. Почепцов Г. Г. Коммуникативные технологии ХХ века. – М.–К., 2001. – 352 с.

Тема 2. Інфографіка як комунікаційна технологія.

План

 1. Поняття «інфографіка».

 2. Історіографія розвитку інфографіки.

 3. Особливості, переваги інфографіки.

 4. Інфографіка в ЗМІ.

Завдання для самостійної роботи

 1. Розкрити сутність і фактори дієвості інфографіки..

 2. Скласти короткий історичний опис етапів розвитку інфорграфіки.

 3. Навести приклади вдалого застосування ефективної інфографіки.

 4. Розробити презентацію спеціальності «журналістика» із застосуванням інфографіки.

Рекомендована література

 1. Почепцов Г. Г. Теория коммуникации. Глава 3. Визуалные коммуникации. – Режим доступа: http://www.niv.ru/doc/communications/pocheptsov/077.htm.

 2. 10 советов по созданию качественной инфографики. – Режим доступу: http://www.cmsmagazine.ru/library/items/graphical_design/jj_2011-10-25.

 3. Краткая история инфоргафики. – Режим доступу: http://www.vmethods.ru/2010/08/blog-post_10.html

Тема 3. Пропаганда. Теорії і методи пропаганди

План

 1. Пропаганда як тип комунікації.

 2. Основні принципи пропаганди.

 3. Комунікативна схема пропаганди.

 4. З історії пропаганди.

 5. Класичні моделі пропагандистського впливу.

 6. Пропагандистська акція, кампанія. Ефективність пропаганди. Контрпропаганда. Спеціальні техніки пропаганди. Тексти пропаганди. Логіка і композиційна побудова пропагандистського тексту.

Завдання для самостійної роботи

 1. Дати перелік сучасних методів і технік пропаганди.

 2. Розкрити основні чинники і фактори дієвості пропаганди.

 3. Скласти короткий історичний опис етапів розвитку та вдосконалення методів пропаганди.

 4. Навести з історії приклади вдалого і невдалого застосування пропаганди.

 5. Знайти приклади проведення сучасних пропагандистських кампаній (акцій).

 6. Проаналізувати пропагандистський текст у сучасній періодиці.

Рекомендована література

 1. Почепцов Г. Г. Теорія комунікації. – К. : Вид. центр «Київський університет», 1999. – 308 с.

 2. Почепцов Г. Г. Информационные войны. – К.,2001. – 574 с.

 3. Різун В.В. Маси : текст лекцій. – К. : Вид. центр «КУ», 2003. – 118 с.

Тема 3. Паблік рилейшнз

План

 1. Паблік рилейшнз (зв'язки з громадськістю) як комунікативна дисципліна.

 2. Визначення поняття паблік рилейшнз. "Білий", "сірий" і "чорний" PR.

 3. Функції і сфери використання PR.

 4. Планування та здійснення PR-акцій (кампаній). Формування та реалізація PR- програми.

 5. Мас-медіа як основний засіб здійснення зв'язків з громадськістю.

Завдання для самостійної роботи

 1. Підготувати короткий опис історії розвитку PR-діяльності.

 2. Скласти план проведення прес-конференції на задану тему.

 3. Підготувати прес-реліз до PR-акції.

 4. Скласти PR-програму конкретної організації (фірми, корпорації).

Рекомендована література

 1. Королько В. Г. Паблик рилейшнз. Наукові основи, методика, практика. – К. : Скарби, 2001. – 400 с.

 2. Почепцов Г. Г. Теория коммуникации. – М. : «Реал-бук», К. : «Ваклер». – 2001. – 656 с.

 3. Слісаренко І. Ю. Паблік рилейшнз у системі комунікації та управління : навч. посіб. – К. : МАУП, 2001. – 104 с.

Тема 4. Іміджеві і рекламні технології

План

 1. Поняття іміджу. Типи і функції іміджу.

 2. Комунікативні характеристики корпоративного іміджування та просування іміджу.

 3. Специфіка діяльності іміджмейкера. Іміджеві технології в контексті паблік рилейшнз.

 4. Визначення реклами. Специфіка рекламного дискурсу.

 5. Схема рекламної комунікації. Моделі і види сучасної реклами.

 6. Стратегії і ресурси реклами. Логіка рекламного тексту. Текстові характеристики рекламних звернень. Прихована реклама.

Завдання для самостійної роботи

 1. Назвати найдієвіші іміджеві методи і прийоми.

 2. Скласти програму покращення іміджу публічної особи.

 3. Визначити іміджеві характеристики конкретної фірми (корпорації).

 4. Запропонувати план проведення рекламної акції.

 5. Підготувати текст рекламного повідомлення.

Рекомендована література

 1. Почепцов Г. Г. Коммуникативные технологии ХХ века. – М.–К., 2001. – 352 с.

 2. Почепцов Г. Г. Имиджмейкер. Паблик рилейшенз для политиков и бизнесменов. – К., 1995. – 235 с.

Тема 5. Виборчі технології. Стратегія і тактика виборчої кампанії

План

 1. Зміст поняття «виборчі технології».

 2. Комунікативна основа виборчої кампанії. Стратегія і тактика виборів.

 3. Сучасні типи виборчих стратегій.

 4. Арсенал комунікативних дій і заходів.

 5. Медіа і вибори. «Символічний припис» як необхідний атрибут віртуального сприйняття лідера.

Завдання для самостійної роботи

 1. Скласти короткий реферат з історії європейських парламентських або президентських виборів.

 2. Визначити стратегію конкретного учасника останніх виборів в Україні.

 3. Запропонувати план проведення виборчої кампанії окремої партії, кандидата.

 4. Підготувати перелік масово-комунікативних заходів під час проведення виборів.

Рекомендована література

 1. Медиа в выборах: между политикой и культурой. – К., 1999. – 218 с.

 2. Почепцов Г. Г. Теорія комунікації. – К. : Вид. центр «Київський уніерситет», 1999. – 308 с.

Тема 6. Кризові комунікації. Програмні дії в умовах кризової ситуації

План

 1. Поняття «криза». Типи кризових явищ і ситуацій.

 2. Психологічні фактори негативного впливу на масову свідомість під час розгортання кризи.

 3. Комунікативні дії в умовах кризи. Кризові PR-технології.

 4. Медіа-дискурс кризових PR.

Завдання для самостійної роботи

 1. Знайти в новітній історії приклади вдалого і невдалого керування "кризовими явищами".

 2. Провести аналіз висвітлення політичної, економічної або соціальної "кризової ситуації" ( за матеріалами сучасної преси ).

 3. Прокоментувати дії експертів і журналістів під час природних і техногенних катастроф.

 4. Написати перелік ділових якостей "кризовика".

Рекомендована література

 1. Почепцов Г. Г. Теория коммуникации. – М. : «Реал-бук», К. : «Ваклер». – 2001. – 656 с.

 2. Масс-медиа, сектор безопасности и власть. Роль новостных средств массовой информации в контроле и подотчетности сектора безопасности : научное пособие / под ред. М. Капарини. – К., 2005. – 280 с.

Тема 7. Інформаційні війни. Етапи і засоби проведення психологічних операцій

План

 1. Визначення понять «інформаційна війна», «психологічна війна», «психологічна операція».

 2. Базові принципи ведення інформаційної війни.

 3. Види інформаційних війн.

 4. Комунікативні технології в системі інформаційних війн.

 5. Фактор резонансного впливу. Класифікація методів когнітивного викривлення.

 6. Роль мас-медійних комунікацій у здійсненні психологічних операцій.

Завдання для самостійної роботи

 1. Знайти в новітній історії приклади ефективного або недостатньо успішного здійснення інформаційної війни.

 2. Провести аналіз інформаційно-пропагандистських методів російської влади на пострадянському просторі.

 3. Розкрити характер роботи журналістів в умовах ведення воєнних та психологічних операцій.

Рекомендована література

 1. Почепцов Г. Г. Информационные войны. – К., 2001. – 574 с.

 2. Масс-медиа, сектор безопасности и власть. Роль новостных средств массовой информации в контроле и подотчетности сектора безопасности : научное пособие / под ред. М. Капарини. – К., 2005. – 280 с.

Тема 8. Менеджмент міжнародних та інтеркультурних комунікацій

План

 1. Міжнародний PR-дискурс. Імідж країни.

 2. Комунікативний менеджмент міжнародних відносин. Технологія переговорів. Конфлікт і примусова дипломатія.

 3. Глобалізація та проблеми ідентичності. Інтеркультурна взаємодія.

 4. Мас-медіа в контексті міжкультурної взаємодії.

Завдання для самостійної роботи

 1. Навести з історії приклади ефективного менеджменту міжнародних стосунків.

 2. Дати перелік комунікативних чинників, які складають основу технології міжнародних переговорів.

 3. Підготувати короткий реферат про форми і методи масовокомунікаційного співробітництва України і певної діаспорної групи (за матеріалами публікацій).

Рекомендована література

 1. Джеймс Лалл. Мас-медіа, комунікація, культура. Глобальний підхід. – К., 2002. – 264 с.

 2. Гриценко О. Основи теорії міжнародної журналістики / О. Гриценко, В. Шкляр. – К. : Вид.-полігр. центр «КУ», 2002. – 304 с.

 3. Массовая комуникация в формировании современного социокультурного пространства // Социс. – 2000. – № 7. – С. 73–82.

 4. Слісаренко І. Ю. Засади громадського мовлення. Світовий досвід та перспективи для України. – К., 1998. – 26 с.

Тематика контрольних робіт

 1. Специфіка пропагандистського дискурсу (на прикладі сучасних періодичних видань).

 2. Особливості висвітлення кризових і конфліктних ситуацій на телебаченні (на прикладі конкретної телепрограми).

 3. Моделі сучасного рекламного формату (на прикладі конкретної радіостанції або радіопрограми).

 4. Комунікативна основа виборчих медіаакцій в контексті сучасних українських реалій.

 5. Паблік рилейшнз сучасних виборчих кампаній (на прикладі діяльності партії чи каоліції).

 6. Особливості формування і реалізації ПР-програми науково-освітянської інституції / програми культурно-мистецького закладу / програми громадсько-політичної організації.

 7. Іміджева модель сучасної бізнесової корпорації.

 8. Формування і реалізація іміджевої програми політичного лідера.

 9. Іміджева модель громадського діяча.

 10. Іміджева модель науковця.

 11. Технології формування іміджу шоу-зірки.

 12. Рекламний дискурс нововведення (на прикладі реклами нових зразків науки, техніки, медицини).

 13. Інформаційно-пропагандистські методи “антитерористичних дій” (Афганістан, Ірак).

 14. Стереотипи і фрейми західних ЗМК (європейська і американська позиції) стосовно «антитерористичних операцій».

 15. Основні напрями і методи здійснення інформаційної війни.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]