Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ukr_mova_1.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
293.89 Кб
Скачать
 1. Кодифікація мови. Місце мови в комунікативній деонтиці юриста.

Кодифікація мови - уніфікація, упорядкування, відкидання всього чужого для літературної мови і прийняття всього, що її збагачує.

Засобами кодифікації мови є словники, довідники з мови, підручники для середньої та вищої школи, наукові лінгвістичні дослідження, що встановлюють норму, твори (художні, наукові, публіцистичні), взірці мовлення людей, які досконало володіють українською мовою і мають високий соціокультурний авторитет.

Оскільки мова є засобом вираження думки, пізнання та діяльності, то правильного професійного спілкування людина навчається все своє життя.

Знання професійної лексики підвищує ефективність праці, допомагає досягти кращих результатів на виробництві, орієнтуватись у складній професійній ситуації та спілкуватися з представниками своєї професії.

 1. Функціональна диференціація сучасної українськой мови.

Сучасна українська літературна мова поєднує системи писемного і усного літературного мовлення. Функціональна розгалуженість мови породжує стилі літературної мови.

Стиль (від лат. stylus) - це система мовних елементів, способів відбору і уживання їх, об'єднаних певним функціональним призначенням.

Стилі сучасної українськой мови: розмовний, офіційно-діловий, науковий, публіцистичний, художній. Також окремо іноді виділяють конфесійний стиль, епістолярний та уснорозмовний (риторика).

 1. Офіційно-діловий стиль як один із функціональних стилів сучасної української мови. Оосбливості офіційно-ділового стилю. Кліше.

Офіційно-діловий стиль - це функціональний стиль літературної мови, який обслуговує сферу ділових стосунків (місцевого, галузевого, державного діловодства) та юридично-правових, виробничо-економічних, дипломатичних стосунків в офіційному спілкуванні.

Офіційно-ділові папери (протокол, акт, заява, закон, указ, договір, комюніке, нота) відзначаються чітким і лаконічним викладом змісту, дотриманням логічних законів, стандартизацією.

Лексичні засоби офіційно-ділового стилю обмежені, щоб уникнути неконкретності міркування. У синтаксичному оформленні тексту ділових паперів поширені інфінітивні конструкції, складні речення із підрядними реченнями умови, причини, наслідку.

офіційно-діловий стиль висовує суворі вимоги до лексики:

 • широке, тематично зумовлене використання термінології (юридичної, економічної, термінів діловодства);

 • широке використання скорочених слів;

 • відсутність діалектизмів, жаргонізмів, просторічної лексики;

 • відсутність фразеологізмів;

 • недоречність вживання "високих" та емоційно-забарвлених слів;

 • обмеженість вживання іншомовних слів;

 • вживання обмежених лексичних зв'язків (службовий лист складається, а не пишеться; догана оголошується);

 • мінімальне використання вигуків, часток, слів з суфіксами суб'єктивної оцінки.

Морфологічні особливості офіційно-ділового стилю мови:

 • вживання віддієслівних іменників;

 • вживання іменників чоловічого роду при позначенні посади, професії;

 • переважне вживання відносних прикметників;

 • ступінь більшого чи меншого вияву якості передається переважно аналітичною формою (більш високий);

 • кількісні числівники без вказівки на одиницю виміру відтворюються словами, а якщо число супроводжується найменуванням одиниць виміру, воно пишеться цифрами (7 годин);

 • широке вживання дробових числівників;

 • вживання займенника першої особи однини та множини обмежене;

 • найпоширенішою дієслівною формою в ділових паперах є дієслово теперішнього часу у першій або третій особі множини та однини (ми вимагаємо, дирекція звертається);

 • широке вживання дієприкметників і дієприслівників;

 • мінімальне вживання прислівників;

 • відсутність вигуків.

Синтаксис офіційно-ділового стилю мови характеризується такими особливостями:

 • вимога дотримання прямого порядку слів;

 • переважне використання розповідних речень, питальні та окличні речення зустрічаються досить рідко;

 • активне вживання безособових речень (звертаємо Вашу увагу...);

 • активне вживання пасивних конструкцій (комісією встановлено...);

 • використання речень з однорідними членами;

 • переважне вживання складнопідрядних речень;

 • переважне вживання інфінітивних конструкцій;

 • вживання дієприкметникових та дієприслівникових зворотів;

 • переважне вживання непрямої мови.

Лише в офіційно-діловому стилі допустимі мовні кліше, стереотипні конструкції, як-от: з метою; у зв'язку з тим, що (через те, що); з огляду на те, що; зважаючи на те, що; зважаючи на викладене вище; відповідно до; в порядку...; згідно з; по лінії; оскільки... то; або усталені словосполучення: прошу дозволити; взяти до уваги; довести до відома; взяти за основу; взяти зобов'язання; таким чином; ми, що нижче підписались тощо.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]