Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
19-36 методика укр.яз. вера.docx
Скачиваний:
61
Добавлен:
08.02.2016
Размер:
436.43 Кб
Скачать

30. Методи й прийоми вивчення розділу «Будова слова й орфографія»

Учитель зможе допомогти учням долати труднощі під час усвідомлення будови слова і словотворення, якщо спиратиметься на загальнодидактичні, власне методичні, а також на специфічні принципи вивчення будови слова і словотворення, зокрема: 1) диференціювання понять "словозміна” і "словотворення”; 2) встановлення зв’язків між словотворенням і фонетикою; 3) поглиблення знань про лексичне й граматичне значення під час вивчення будови слова і словотворення; 4) зіставлення словотвірного розбору з морфемним; 5) використання знань про будову слова і словотворення для вдосконалення орфографічних навичок.

Уточнюючи поняття про закінчення як морфему, треба показати учням, що зміна слів зумовлюється об’єднанням їх у словосполучення і речення. Під час словозміни утворюються різні форми одного й того самого слова. Закінчення - це засіб зв’язку одного, слова з іншим у словосполученні або реченні. Традиційно складним для засвоєння учнями є морфемний аналіз слова, що в більшості випадків виявляє формальне ставлення ^ чпіг до слова. оперуючи морфемами, вони часто й не підозрюють про їх смислове наповнення і не враховують цієї особливості значущих частин при написанні слова, розборі за будовою, з’ясуванні граматичних ознак.

Під час виконання розбору слова за будовою головною вимогою є розуміння значення аналізованого слова. Це важливо для правильного визначення характеру основи, а також семантики морфем.

Відповідно до змісту виучуваного матеріалу вправи поділяються на: Морфемні вправи, що розвивають в учнів уміння визначати структуру слова. Передусім це такі вправи: ■   знайдіть (випишіть, підкресліть) слова, що мають префікси, суфікси (або певну структуру); ■    позначте графічно частини слова; ■    доберіть слова з певними суфіксами тощо (або з певною структурою); ■   виконайте графічний диктант (запис схеми, а не слова); ■ згрупуйте слова за наявністю в них різних префіксів (суфіксів, закінчень тощо); ■    розберіть слова за будовою; ■    визначте, у якому зі слів префікс (суфікс тощо) не виділяється.

31. Методи й прийоми вивчення теми «Словотвір».

Під час вивчення словотвору учні знайомляться з основними способами творення слів. Опанування словотвору стає ґрунтом для засвоєння правопису слів, тому в зв’язку з темами із словотвору подаються орфографічні правила написання складних слів, чергування приголосних при словотворенні тощо. Важливо розвивати здібності учнів, визначати значення твірного слова шляхом осмислення його структури, розуміти морфемні значення, доречно використовувати різні типи морфем при формо- й словотворенні в процесі мовленнєвої діяльності.

Словотвірні вправи, що розвивають у школярів уміння встановлювати структурно-семантичні, зв’язки й визначати спосіб творення слова, наприклад: ■  визначте від якого слова й за допомогою яких засобів утворене певне слово; ■  складіть ланцюжок спільнокореневих слів (у порядку їх творення); ■  визначте спосіб творення слова; ■  доберіть спільнокореневі слова до запропонованого слова.

Методи і прийоми навчання будови слова і словотвору

Методи

 • слово вчителя (розповідь, пояснення)

 • бесіда (евристична бесіда);

 • спостереження, аналіз мовних явищ (з лементами проблемного програмованого навчання, алгоритмізації);

 • робота з підручником;

 • вправи

Прийоми

 • спостереження над структурою, семантикою і функціонуванням значущих частин слова;

 • добір та зіставлення спільнокореневих слів;

 • виділення морфем у структурі слова;

 • з’ясування семантики слова;

 • утворення слів за допомогою різних афіксів;

 • морфемний та словотвірний розбір;

 • робота зі словниками

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]