Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Клінічна психологія - Прокопович.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
273.41 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки україни

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Кафедра практичної психології

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

КЛІНІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

напрям підготовки 6.030103 «Практична психологія »

галузь знань 0301«Соціально-політичні науки»

(освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”)

за вимогами кредитно-модульної системи

Київ 2011

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Кафедра практичної психології

«ПОГОДЖЕНО»

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Проректор

з науково-методичної

та навчальної роботи

Вченою радою Інституту

психології та соціальної педагогіки

протокол № 1 від «20» вересня 2011 р.

_________________О.Б. Жильцов

Учений секретар________ Т.В. Мельніченко

«___»_____________ 2011 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

КЛІНІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

напрям підготовки 6.030103 «Практична психологія »

галузь знань 0301 ”Соціально-політичні науки”

(освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”)

ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕНО без змін

на засіданні кафедри практичної психології

протокол № 1 від 05 вересня 2011 р.

Завідувач кафедрою_____________ О.М. Лозова

Київ 2011

Клінічна психологія. Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський міський педагогічний університет імені Б.Д. Грінченка, 2009. – с. 22

Укладач: канд. мед. наук, доцент кафедри практичної психології Прокопович Євгеній Михайлович

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Курс є нормативною дисципліною підготовки фахівців за спеціальністю “Практична психологія” за освітньо-кваліфікаційним рівнем „бакалавр”. Дисципліна вивчається в сьомому та восьмому семестрі.

Змістові модулі дисципліни забезпечують якісну підготовку на рівні бакалавра психології за рахунок узагальнення знань та вмінь, що були набуті студентами у змістових модулях інших психологічних дисциплін, в єдину професійну психологічну картину побудови світу. Вивчення дисципліни передбачає засвоєння студентами наступного змісту умінь:

Мета вивчення дисципліни - ознайомити слухачів з сучасними теоретичними уявленнями та практичними напрацюваннями в галузі психологічної діяльності в системі охорони психічного здоров’я.

Психологічна допомога в медичній практиці полягає в клініко-психологічному дослідженні й оцінці стану пацієнта, аналізі психологічних і психосоматичних аспектів хвороби та психологічній допомозі із застосуванням сучасних аспектів психотерапії, психопрофілактики, психогігієни.

Сучасна клінічна психологія вивчає фундаментальні поняття проявів психічної патології, основні патологічні симптоми й синдроми психічних розладів, порушення психіки при соматичних захворюваннях, загальне уявлення про психосоматичну медицину, особливості психосоматичних пацієнтів та можливості психологічної допомоги в структурі комплексного лікування.

Знання, отримані в результаті вивчення курсу «Клінічна психологія» дадуть можливість свідомого й більш функціонального впровадження у вітчизняну медичну та психологічну практику ефективних методик допомоги пацієнтам, що є основою для подальшого поглиблення фахової спеціалізації психологів. За результатами вивчення матеріалу цього курсу студенти складають іспит.

Основними навчально-методичними посібниками з курсу «Клінічна психологія» є видання, наведені у списку літератури.

Студенти повинні знати:

 • сучасний стан психологічної служби;

 • теоретичні основи клінічної психології;

 • сучасні методи діагностики функціональних станів, особливо найбільш інформативних щодо раннього виявлення порушень і патології;

 • сучасні методи психологічного корекції та психологічної реабілітації.

Студенти повинні вміти:

 • провести огляд людини;

 • провести аналіз його психоемоційного стану;

 • визначати його психологічні особливості;

 • зробити професіограму людини;

 • проаналізувати і зробити висновки по результатам психологічного дослідження;

 • провести диференційну діагностику психічного стану людини;

 • скласти і науково обґрунтувати рекомендації при психологічній корекції;

 • скласти і науково обґрунтувати рекомендації для направлення людини с психопатологією до спеціаліста-психіатра;

 • зібрати і проаналізувати первинний матеріал для створення рефератів за обраною темою.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.