Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ККР_варіант2 - копия.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
27.11.2019
Размер:
778.29 Кб
Скачать

1. Переміщенням точки, що рухається, називають ...

А ... лінію, яку точка описує в заданій системі відліку.

Б ... пройдену відстань від початкової точки траєкторії до кінцевої.

В ... вектор, проведений з початкового положення точки в її положення в даний момент.

Г ... довжину траєкторії.

2. У Міжнародній системі одиниць фізичних величин одиницею прискорення є ...

А

Б

В

Г

м/c2

см/с2

мм/с2

км/с2

3. Шлях – це ...

А ... величина, яка дорівнює відношенню пройденого шляху до часу.

Б ... відстань, яку проходить тіло за від певний проміжок часу.

В ... уявна лінія, яку точка описує в заданій системі відліку.

Г ... вектор, проведений з початкового положення точки в її положення в даний момент.

4. Система відліку складається з …

А ... системи координат.

Б ... системи координат і годинника.

В ... системи координат і тіла відліку.

Г ... системи координат, тіла відліку і годинника.

5. Координата тіла змінюється з часом згідно з рівнянням x = 2 + 2t , де всі величини виражено в одиницях СI. Визначте координату цього тіла через 5 с після початку руху.

А

Б

В

Г

– 12 м

8 м

– 8 м

10 м

6. Який із графіків (див. рисунки) описує прямолінійний рівноприскорений рух?

А

Б

В

Г

7. За який час автомобіль, що рухається прямолінійно рівномірно зі швидкістю 20 м/с, проїде відстань 1 км?

А

Б

В

Г

20 с

50 с

72 с

20 000 с

8. Рівноприскорений рух – це рух при якому …

А ... швидкість тіла за будь-які проміжки часу змінюється однаково.

Б ... швидкість тіла за будь-які рівні проміжки часу змінюється однаково.

В ... швидкість тіла за будь-які рівні проміжки часу змінюється неоднаково.

Г ... швидкість тіла не змінюється.

9. Користуючись графіком залежності швидкості від часу визначити прискорення.

А

Б

В

Г

– 16 м/с2

20 м/с2

16 м/с2

– 20 м/с2

10. Частотою обертання рівномірного руху по колу називають ...

А ... повний час руху.

Б ... кількість обертів за одиницю часу

В ... час одного повного оберту.

Г ... кількість обертів за весь час руху.

11. Тіло рівномірно рухається по колу за годинниковою стрілкою.

Укажіть напрям прискорення в точці А.

А

Б

В

Г

1

2

3

4

12. Кількісну міру дії одного тіла на інше, внаслідок якої тіла набувають прискорення, називають ...

А

Б

В

Г

масою

силою

роботою

тиском

13. Який фізичний закон стверджує, що дія одного тіла на інше завжди супроводжується «протидією»?

А І закон Ньютона.

Б ІІ закон Ньютона.

В III закон Ньютона.

Г Закон Гука.

14. Яка формула є математичним записом закону Гука?

А

Б

В

Г

15. На скільки видовжиться пружина жорсткістю 40 Н/м під дією сили 2 Н?

А

Б

В

Г

2 см

5 см

20 см

80 см

16. Як зміниться сила гравітаційної взаємодії між двома матеріальними точками, якщо відстань між

ними збільшити в 3 рази?

А

Б

В

Г

Збільшиться в 3 рази

Зменшиться в 9 разів

Зменшиться в 3 рази

Зменшиться в 6 разів

17. З яким прискоренням рухається під час розгону реактивний літак масою 60 т, якщо сила тяги двигунів 90 кН?

А

Б

В

Г

1,5 м/с2

0,7 м/с2

2 м/с2

15 м/с2

18. На рисунку схематично показано сили, що діють на тіло, яке тягнуть вгору по похилій площині. Якою цифрою позначена сила тяжіння?

А

Б

В

Г

1

2

3

4

19. Визначте модуль результуючої всіх діючих на тіло сил, якщо маса тіла дорівнює 20 кг, а рівняння його руху х = 20 – 5t + 2t2 .

А

Б

В

Г

20 Н

40 Н

80 Н

100 Н

2 0. Яку силу треба прикласти до динамометра, щоб важіль був

у рівновазі? Маса кожного тягарця 100 г.

А

Б

В

Г

1 Н

5 Н

10 Н

15 Н

21. Швидкість тіла масою 0,5 кг, що рухається вздовж осі ОХ, змінюється відповідно до рівняння υх = 4 + t , де всі величини виражено в одиницях СI. Визначте імпульс тіла через 1 с після початку відліку часу.

А

Б

В

Г

0 кгм/с

1 кгм/с

2,5 кгм/с

0,5 кгм/с

22. Одиниця потужності в системі СІ – це …

А

Б

В

Г

Н

Дж

Вт

кгм/с

23. За якою формулою обчислюється потужність?

А

Б

В

Г

Fscos

m2

2

mgh

A

t

24. На якому з малюнків робота сили дорівнює нулю?

А

Б

В

Г

25. Яке з наведених на рисунку тіл має найменшу потенціальну енергія відносно Землі?

А

Б

В

Г

1

2

3

4

26. Що таке явище дифузії?

А ... це хаотичний рух молекул рідини або газу.

Б ... це безперервний хаотичний рух завислих у рідині або газі дрібних частинок під дією ударів молекул середовища.

В ... проникнення молекул однієї речовини у проміжки між молекулами іншої, зумовлене тепловим рухом молекул.

Г ... рух дрібних частинок викликаний потоками рідини або газу.

27. Кількість речовини вимірюється у ...

А

Б

В

Г

кг

моль

кг/моль

моль – 1

28. За якою формулою можна обчислити концентрацію молекул?

А

Б

В

Г

29. Чому дорівнює молярна маса азоту?

А

Б

В

Г

14 г/моль

28 кг/моль

14 кг/моль

28 г/моль

30. Виразити температуру 300 К у градусах Цельсія.

А

Б

В

Г

0 °С

– 27 °С

27 °С

30 °С

31. Графік якого процесу зображено на рисунку?

А

Б

В

Г

ізохорний

ізобарний

ізотермічний

адіабатний

32. Вкажіть рівняння об’єднаного газового закону (Клапейрона).

А

Б

В

Г

33. На рисунку в системі координат р, T зображено замкнутий цикл 1231, здійснений газом сталої маси. Визначте, який вигляд має графік цього циклу в системі координат р, V.

34. За якою формулою розраховують коефіцієнт поверхневого натягу рідини?

А

Б

В

Г

35. Сухий термометр психрометра показує температуру 18 °С, а вологий показує 16 °С. Яка відносна вологість повітря?

А

Б

В

Г

91 %

90 %

81 %

82 %

36. Завдяки дії якої сили крапля води має кулясту форму?

А

Б

В

Г

поверхневого натягу

архімедової

тяжіння

тертя

37. Яка з цих речовин належить до аморфних?

А

Б

В

Г

залізо

мідь

скло

цукор

38. Пір’я водоплавних птахів покрите тонким шаром жиру. Яку роль відіграє захисний шар у житті птахів?

А

Б

В

Г

слабо проводить тепло

пір’я не змочується водою

забезпечує міцність пір’я

іншу роль

39. На яку висоту підніметься вода в капілярі, радіусом 0,2 мм, якщо густина води 1000 кг/м3, коефіцієнт поверхневого натягу 72 мН/м і вода повністю змочує капіляр.

А

Б

В

Г

7,2 см

2 см

20 см

10 см

40. З якою метою перед тим, як будувати стіни будинку, на його фундамент кладуть толь або руберойд?

А ... щоб покращити теплоізоляцію.

Б ... щоб забезпечити електроізоляцію стін від землі.

В ... щоб запобігти капілярному підняттю вологи з грунту.

Г ... інша відповідь.

41. За якою формулою обчислюється кількість теплоти, яка виділяється під час кристалізацїї?

А

Б

В

Г

Q = cm(t2 – t1)

Q = – m

Q = m

Q = – r m

42. Яка кількість теплоти необхідна для плавлення 2 кг льоду при 0°С. Питома теплота плавлення льоду 332 кДж/кг.

А

Б

В

Г

664 кДж

332 кДж

116 кДж

68 к Дж

43. Процес кристалізації – це …

А ... перехід речовини з рідкого стану в газоподібний.

Б ... перехід речовини з твердого стану в рідкий.

В ... перехід речовини з рідкого стану в твердий.

Г ... перехід речовини з газоподібного стану в рідкий.

44. Внутрішня енергія ідеального газу складається з …

А ... з потенціальної енергії взаємодії молекул.

Б ... з кінетичної енергії руху молекул.

В ... з потенціальної енергії взаємодії та кінетичної енергії руху молекул.

Г ... дорівнює нулю.

45. За якою формулою обчислюється кількість теплоти, яка виділяється під час згорання палива?

А

Б

В

Г

Q = cm(t2 – t1)

Q = r m

Q = m

Q = q m

46. Питома теплота плавлення показує, яка кількість теплоти …

А ... необхідна для нагрівання 1 кг речовини на 1 К.

Б ... необхідна для перетворення 1 кг кристалічної речовини в рідину, взятої при температурі плавлення.

В ... виділяється при повному згоранні 1 кг палива.

Г ... необхідна для перетворення 1 кг рідини в газоподібний стан, взятої при температурі кипіння.

47. Яка з наведених формул виражає перший закон термодинаміки для ізохорного процесу?

А

Б

В

Г

Q = ∆U + A

Q = ∆U

Q = A

∆U = – A

48. Газ переходить зі стану 1 в стан 2. Яку роботу виконує газ?

А

Б

В

Г

2 кДж

4 кДж

– 2 кДж

0

49. Газ переходить зі стану 1 в стан 2. В якому випадку газ не виконує роботу?

50. Визначити ККД ідеальної теплової машини, яка працює за циклом Карно, якщо температура нагрівника становить 300 К, а холодильника 270 К.

А

Б

В

Г

10 %

20 %

30 %

50 %

51. Два точкові заряди відштовхуються один до одного, якщо

А

Б

В

Г

Перший заряд негативний, а другий – позитивний

Перший заряд позитивний, а другий – негативний

Заряди однойменні

Не взаємодіють між собою

52. Дві однакові кулі мають заряди відповідно + 50 нКл і – 150 нКл. Який стане заряд кожної кулі після дотику?

А

Б

В

Г

0

– 50 нКл

– 100 нКл

Не зміниться

53. Яка фізична величина є енергетичною характеристикою електричного поля?

А

Б

В

Г

Потенціал

Електроємність

Напруженість

Електричний заряд

54. Як зміниться сила взаємодії між двома точковими нерухомими зарядами у вакуумі, якщо відстань між ними зменшити у 3 рази?

А

Б

В

Г

Збільшиться у 3 рази

Збільшиться у 9 разів

Зменшиться у 3 рази

Зменшиться у 9 разів

55. Якою є напруженість поля в точці, де на пробний заряд 10 нКл діє сила 0,2 мН?

А

Б

В

Г

50 кВ/м

20 кВ/м

50 мкВ/м

20 мкВ/м

56. Конденсатор ємністю 500 пФ підключено до мережі зі сталою напругою 100 В. Визначити модуль заряду кожної обкладки конденсатора.

А

Б

В

Г

20 нКл

50нКл

200 нКл

500 нКл

57. Які умови необхідні для виникнення електричного струму?

А. Тільки наявність заряджених частинок.

Б. Тільки наявність вільних заряджених частинок.

В. Тільки наявність електричного поля.

Г. Наявність вільних заряджених частинок і електричного поля.

58. Що є одиницею сили струму в СІ?

А

Б

В

Г

Кулон

Ампер

Вольт

Ом

59. Яке співвідношення є математичним записом закону Ома для повного кола?

А

Б

В

Г

60. На якому з рисунків показано паралельне з'єднання трьох провідників?

61. Опір якої ділянки електричного кола (див. рисунок) дорівнює R/З? Опір кожного резистора дорівнює R.

62. По провіднику, до кінців якого прикладена напругу 12 В, за 2 хв пройшов заряд 12 Кл. Визначити

опір провідника.

А

Б

В

Г

0,5 Ом

2 Ом

60 Ом

120 Ом

63. Яке з умовних позначень (див. рисунок) відповідає реостату?

64. Яка кількість теплоти виділилась у резисторі опором 10 Ом за 30 с при силі струму 0,2 А?

А

Б

В

Г

1,8 кДж

600 Дж.

60 Дж

12 Дж

65. Яке співвідношення є математичним виразом модуля сили Лоренца?

66. Сила Ампера — це сила, з якою магнітне поле діє на ...

А

Б

В

Г

електричний заряд, що рухається

провідник зі струмом

постійний магніт

нерухомий електричний заряд

67. Одиницею магнітної індукції в СІ є ...

А

Б

В

Г

джоуль

тесла

вебер

фарад

68. Правило свердлика встановлює зв'язок між ...

А ... напрямами струму та магнітного поля цього струму.

Б ... напрямами магнітного поля, струму та сили Ампера.

В ... напрямами магнітного поля та руху заряджених частинок.

Г ... напрямами сил Ампера та Лоренца.

69. В якому напрямі діє сила Ампера на провідник зі струмом, який

знаходиться в магнітному полі?

А

Б

В

Г

вправо

вліво

вгору

вниз

70. Що є носіями електричного струму в електролітах?

А

Б

В

Г

позитивні та негативні іони

електрони і дірки

тільки електрони

позитивні іони та електрони

71. Електролітична дисоціація – це …

А ... процес возз’єднання різнойменних іонів у нейтральні молекули.

Б ... утворення іонів внаслідок зіткнення атомів з електронами.

В ... розпад нейтральних молекул на іони.

Г ... інша відповідь.

72. Яка формула виражає І закон Фарадея для електролізу?

А. ; Б. ; В. ; Г. .

73. На якому графіку показано залежність опору напівпровідників від температури?

74. За якою формулою розраховують період коливань вантажу на пружині?

75. Визначити період коливань, якщо за 12 с відбулося 8 повних коливань.

А

Б

В

Г

2/3 с

3/2 с

4/3 с

5/3 с

76. Тіло здійснює коливання за законом х = 0,1 sin 2t. Визначити амплітуду та циклічну частоту коливань (усі величини подані в СІ).

А

Б

В

Г

0,1 м; 3,14 рад/с

0,1 м; 6,28 рад/с

0,1 м; 0 рад/с

2 м; 6,28 рад/с

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.