Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
История психологии 2 семестр.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
77.31 Кб
Скачать

Семінар 20-21. Становлення української психологічної думки: основні персоналії (4 год.)

 1. Філософія серця Г.С. Сковороди про зміст та природу психічного.

 2. Внесок Г.С. Костюка у розвиток вітчизняної психології.

 3. Постать та науковий світогляд В.А. Роменця в психології.

 4. Зміст та тенденції розвитку сучасної вітчизняної психології (І.Д. Бех, О.Ф. Бондаренко, С.Д. Максименко, В.Г. Панок, В.В. Рибалка, В.О. Татенко, Т.М. Титаренко, Н.В. Чепелєва).

Основна: 6, 7, 12, 13, 19, 20.

Додаткова: 5, 12, 14, 18.

Семінар 22. Тенденції розвитку зарубіжної та вітчизняної психології ххі ст. (2 год.)

 1. Сучасні тенденції розвитку психології – інтеграція різних наукових галузей, вивчення психологічних проблем інформатизації та глобалізації суспільства.

 2. Трансперсональна та езотерична психологія як нові школи наукових знань.

 3. Активізація персонології та феноменології як підґрунтя сучасної психотерапевтичної допомоги людині.

Основна: 1, 4, 6, 7, 9.

Додаткова: 3, 4, 28, 30.

Питання до екзамену

 1. Історія психології як наукова галузь, її предмет і методи.

 2. Етапи розвитку психології. Предмет психології на різних етапах її історичного розвитку.

 3. Погляди вчених ранньої античності на природу психічного.

 4. Психологічні ідеї середньовічної Європи.

 5. Розвиток психологічних ідей в арабомовній науці.

 6. Вчення Сократа про душу як джерело моральності людини.

 7. Гілозоїзм Геракліта та його ідея розвитку як закон (Логос).

 8. Дуалістична психологія Платона.

 9. Погляди Аристотеля на психічне.

 10. Психологічні погляди в епоху еллінізму: протистояння стоїків та епікурейців.

 11. Загальна характеристика філософсько-психологічної думки Середньовіччя.

 12. Ф. Аквінський та його психологічні погляди.

 13. Р. Бекон як засновник досвідної науки.

 14. Психологічна спадщина Ібн Сіни.

 15. Ібн Рушд як основоположник аверроїзму.

 16. Характеристика розвитку психологічних знань епохи Відродження.

 17. Психологія мислителів Італії. Леонардо да Вінчі.

 18. Основні морально-філософські і психологічні погляди періоду Ренесансу.

 19. Психологічні теорії Р. Декарта.

 20. Внесок Т. Гоббса в розвиток психологічного пізнання.

 21. Психологічне вчення про людину Б. Спінози.

 22. Психофізичний паралелізм і проблема несвідомого в доктрині Г. Лейбніца.

 23. Ф. Бекон і завершення етапу розвитку науки про душу.

 24. Творча спадщина Дж. Локка в області психології.

 25. Наукові ідеї Д. Гартлі та їхнє значення в розвитку психологічного знання.

 26. Система філософських і психологічних поглядів Дж. Берклі.

 27. Психологічна спадщина французьких енциклопедистів.

 28. Внесок Гельвеція в розвиток психологічного знання.

 29. Ж. Руссо і його система психолого-педагогічних поглядів.

 30. Характерні риси розвитку філософсько-психологічної думки першої половини XIX ст.

 31. Й. Гербарт і його внесок у розвиток психологічної думки.

 32. Внесок Г. Спенсера в розвиток асоціативної теорії та психології як науки.

 33. Структуралізм і функціоналізм у психології: основні ідеї та представники.

 34. Дослідження мислення у вюрцбюрзькій школі.

 35. Загальні тенденції розвитку психології середини ХІХ – початку ХХ ст.

 36. Психоаналіз: основні тези та принципи.

 37. Неофрейдизм: основні концепції та представники.

 38. Базові ідеї аналітичної психології К. Юнга.

 39. Сутність індивідуальної психології А. Адлера.

 40. Біхевіоризм: історія формування і основні ідеї.

 41. Необіхевіоризм: тенденції розвитку, представники.

 42. Погляди К. Хорні на природу та комунікацію невротичної особистості.

 43. Характеристика стадій психосоціального розвитку за Е. Еріксоном.

 44. Базові поняття когнітивної психології.

 45. Сутність теорії особистісних конструктів Дж. Келлі.

 46. Основні ідеї гештальтпсихології.

 47. Сутність «гуманістичного психаналізу» Е. Фромма.

 48. Виникнення та основні принципи гуманістичної психології.

 49. Сутність психологічних ідей А. Маслоу.

 50. Погляди К. Роджерса на природу та функціонування особистості.

 51. Основні ідеї логотерапії В. Франкла.

 52. Тенденції розвитку сучасної світової психології.

 53. Внесок Л.С. Виготського в становлення радянської психологічної науки.

 54. Внесок С.Л. Рубінштейна в розробку методологічних проблем радянської психології.

 55. Проблема розвитку психіки в тлумаченні О.М. Леонтьєва.

 56. Зміст ідеї комплексного людинознавства Б.Г. Ананьєва.

 57. Зародження психологічних знань в Україні. Психологічні ідеї Г.С. Сковороди.

 58. Роль Г.С. Костюка у розвитку вітчизняної психології.

 59. Становлення психології в Україні пострадянського періоду.

 60. Внесок В.А. Роменця в розвиток історико-психологічної науки.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.