Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ps_tvorchosti_programa.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
256 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки україни

КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Б.Д.ГРІНЧЕНКА

Кафедра практичної психології

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ

для спеціальності Практична психологія

(освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр")

за вимогами кредитно-модульної системи

Київ 2008

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ Б.Д.ГРІНЧЕНКА

Кафедра практичної психології

«ПОГОДЖЕНО» «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Проректор

з навчально-методичної роботи Вченою радою Гуманітарного інституту,

_______________О.Б. Жильцов протокол № ___ від «__»_______2008 р.

«___»_______________ 2008 р. Учений секретар___________

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ

для спеціальності Практична психологія.

(освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр")

УХВАЛЕНО

на засіданні кафедри практичної психології,

протокол № __ від «___» _____________ 2008 р.

завідувач кафедри________ В.І. Юрченко

Київ 2008

УДК

ББК

Психологія творчості. Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський міський педагогічний університет імені Б.Д. Грінченка, 2008. – с.

Укладач: Олександр Михайлович Тохтамиш, викладач кафедри практичної психології.

Рецензенти:

ББК 74.580

© КМПУ, 2008 р.

ЗМІСТ

Навчально-методична карта дисципліни “Психологія творчості”. . . . . . . .. . .

Пояснювальна записка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Структура програми навчальної дисципліни

І. Опис предмета навчальної дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ІІ. Тематичний план навчальної дисципліни. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ІІІ. Програма

Змістовий модуль І. Загальні підходи і напрямки в психології творчості . . . .. . . . . . . .

Змістовий модуль ІІ. Практична психологія творчості................... . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ІV. Плани семінарських та практичних занять. . . . ….. . . . . .

V. Завдання для самостійної роботи.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VІ. Індивідуальна науково-дослідна робота. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VІІ. Система поточного та підсумкового контролю.. . . . . . . . . . . . . . .

VІІІ.. Методи навчання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ІХ. Методичне забезпечення курсу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Х. Рекомендована література. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Основна. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Додаткова. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]